6
Nɛ́ↄ ń zↄↄ
Nɛ́ↄ, naa Diiwa guu àli á de ń á dao yãma, asa bee mɛ́ maa.* Kls 3.20 2-3 Àli á de ń á dao kpɛla, kɛ́ àↄ aafia, í gɛ̃gɛ̃ dṹniau. Yã́ pↄ́ Lua dìlɛ ń lɛgbɛ̃ao sɛ̃́ian we. Bↄa 20.12
Maeↄ sↄ̃ ásuli á nɛ́ↄ pↄ fɛ̃o. Kls 3.21 Àli ń toto, íli lɛdamá Dii gbɛ̃́ↄ nɛgwaa ũ.
Zↄↄ, àli á dṹnia la diiↄ yãma ń nↄ̀sɛmɛndoo ń vĩao ń lualuao, lá Kilisi álɛ kɛɛ̀wa. Ásuli zĩ ↄkunwɛiana kɛnɛ́o. Àli Lua pↄeã kɛ ń nↄ̀sɛpuao Kilisi zↄↄ ũ. Àli zĩkɛ ń ãiao, lá Dii álɛ kɛɛ̀wa, i kɛ gbɛ̃nazĩna no. Àↄ dↄ̃ kɛ́ Dii a baade maakɛa fĩaboɛ̀, zↄ ge wɛ̃́ɛ.§ Kls 3.22-25
Diiↄ sↄ̃ àli kɛnɛ́ màa lↄ.* Kls 4.1 À yãpãsĩ'oanɛ́ tó. Àↄ dↄ̃ kɛ́ ampiↄ ń ápiↄ píi, á Dii ku musu, ìli gbɛ̃e zãboo.
Gↄ̃kɛbↄ pↄ́ Lua kpàwáↄ
10 Yã́ pↄ́ gↄ̃̀n kɛ: Àↄ gbãa naa Diiwa guu ń aà iko gbãa zↄ̃ↄo. 11 À gↄ̃kɛbↄ pↄ́ Lua kpàwáↄ da píi, kɛ́ à e zɛ gíũgiũ, í Ibiisi dↄfↄ̃. 12 Asa i kɛ gbɛ̃nazĩnaↄ wálɛ dɛ̃ɛkańnↄo, sema nisĩn vãi pↄ́ kú musuↄ. Aa dɛ dṹniaɛ bee gusia kiblenaↄ ũ ń ń mideↄ ń ń ikodeↄ. 13 Ayãmɛto àↄ gↄ̃kɛbↄpiↄ kũa píi, kɛ́ à fↄ̃ zɛ gi gↄↄ vãi zĩ́, í gↄ̃ zɛa gíũgiũ apii kɛ láaa gbɛa. 14 Àↄ zɛa gbãa, í sĩana dↄ ápi asana ũ, í yã́zɛde da mↄ̀ ula ũ. Isa 11.5, 59.17 15 À kɛa na ń Luao baokpaa ãia kpa kyale ũ, Isa 52.7 16 íↄ luanaaikɛa kũa sɛ̀ngbao ũ gↄↄpii, kɛ́ à fↄ̃ zɛzↄ̃ Setãu kagbaↄnɛ píi. 17 À suabaa si kpa mↄ̀ fùa ũ,§ Isa 59.17 íↄ Lua yã́ pↄ́ dɛ aà Nisĩna fɛ̃nda ũ kũa. 18 Àliↄ wabikɛ gↄↄpii, íↄ Lua dↄnlɛ gbɛa yã́pii guu ń aà Nisĩna dↄaaaɛ́o. Àli a itɛ̃kɛ ń mɛna zↄ̃ↄo, íↄ wabikɛ Lua gbɛ̃́ↄnɛ píi. 19 À wabikɛmɛɛ sↄ̃, kɛ́ tó málɛ yã'o, Lua ma gba lɛ́ mà a bao asii onɛ́ sↄ̃̀deedeesai. 20 Baonapi yã́i má dɛ kↄ́ↄ pↄ́ wa dàkpɛu ũ. Àↄ wabikɛmɛɛ mà kpa sↄ̃̀deedeesai, lá à kũ̀ mà owa.
Lɛzaamá
21 Wá gbɛ̃do yenzide Tisiki, Dii zĩkɛnnáaide, a ma yã́ↄ píi baokpaɛ́, kɛ́ à e àↄ ma kua dↄ̃. 22 Ma aà zĩ̀wá, kɛ́ aà wá kua oɛ́ɛ, á nↄ̀sɛ i níni.* Kls 4.7-8
23 Mae Lua ń Dii Yesu Kilisio wá gbɛ̃́ↄ gba aafia, aa ń yeakↄ̃i kã́fĩnɛ́ ń ń Lua náai pↄ́ aalɛ kɛo. 24 Lua gbɛ̃kɛkɛ gbɛ̃́ pↄ́ ye wá Dii Yesu Kilisizi láasaiↄnɛ ḿpii.

*6:1 Kls 3.20

6:2-3 Bↄa 20.12

6:4 Kls 3.21

§6:8 Kls 3.22-25

*6:9 Kls 4.1

6:14 Isa 11.5, 59.17

6:15 Isa 52.7

§6:17 Isa 59.17

*6:22 Kls 4.7-8