FILIPIDEƆ
Yã́ pↄ́ kú láɛ bee guuↄ
Báapua bùsu wɛ̃́lɛ sɛ̃́ia pↄ́ Pↄlu baonakpàu ↄ̃ wì mɛ Filipi, Lomadeↄ bùsu zi pↄ́ wì mɛ Masedoni guu. Bùsupi ku Gɛlɛsi bùsu gugbãntoo oiɛ. Pↄlu wɛ̃́lɛgɛa gɛ̃n plaade guu ↄ̃ à Yesu gãlipi dàalɛu (Zĩn 16.12-40). Wɛ̃̀ dasiↄ gbɛa, gↄↄ pↄ́ a dɛ dakpɛuna ũ, ↄ̃ à lápi kɛ̃̀ Filipideↄnɛ ń nↄ̀sɛmɛndoo. Àlɛ ń sáaukpa an gba pↄ́ aa kpã̀sãɛ gↄↄ pↄ́ Ɛpafↄdi lɛ́ mↄ́ a gwai. À mↄ lè gↄↄ bee sↄ̃ a ku yã'ĩa guuɛ. Àlɛ onɛ́ lá aa dɛ náaideↄ ũ Kilisiɛ, aasu to ãnabi ɛgɛna pↄ́ aa kú ń guuↄ yã́ↄ ń sã́são.
Pↄlu yã́ dàalɛ à mɛ̀ (1.1-11) tó a làasookɛ̀ Filipi Yesudeↄ yã́wa, a pↄ ì kɛ naɛ, i Lua sáaukpa ń yã́ musu. Bee gbɛa à yã́ pↄ́ a leↄ bↄↄlɛkɛ̀nɛ́. A yã́ pↄ́ a su a le dↄ̃o, ãma àlɛ Lua náaikɛ naa Yesu Kilisiwa (1.12-26). À lɛdà Yesudeↄwa aa zɛ gbãa, aaiↄ Lua náaikɛ, an lɛ́ iↄ doũ, aa ńzĩa busakↄ̃ɛ, aai zↄble Luaɛ lá Yesu Kilisi a zɛ́ ↄ̀lↄnɛ́wa (1.27-2.18). Wà Yesu Kilisi kua ń aà zĩo yã'ò lɛ pↄ́ Yesudeↄ ì si guu (2.6-11). Ɛpafↄdi pↄ́ Filipideↄ aà zĩ̀ ń gbao Pↄluɛ ń Timↄteeo tò lɛdoũ pↄ́ Pↄlu vĩ ń Filipideↄ lɛ́ dɛdɛɛ (2.19-30).
Bee gbɛa Pↄlu ònɛ́ aa laaika gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ baonakpa a zɛ́waoↄzi. A ònɛ́ aali a kɛa kɛ, aali dɛ̃ɛka aa yã́ pↄ́ aalɛ yá le. Aa gↄ̃ lán Yesu Kilisiwa (lɛɛ 3). Lápi mìdɛ ń lɛdaamáo ń sáaukpaao ń fↄkpaamáↄɛ.
Wì mɛ lápiɛ pↄna lá, asa wà pↄna yã'ò lápiu sɛa a daalɛkĩi e a láakĩiwaɛ. Pↄna ì bↄ Kilisi náaikɛa kĩ́iɛ. Ń ye ǹyↄ̃ pↄnapi vĩ sↄ̃a?
1
Pↄlu wabikɛa Filipideↄnɛ
Ma Pↄlu ń Timↄteeo, wá Kilisi Yesu zↄ̀blenaↄ wámɛ wa láɛ bee kɛ̃̀ Lua gbɛ̃́ pↄ́ kú Filipi* Zĩn 16.12 naa Kilisi Yesuwaↄnɛ ń ń gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ń ń dↄnlɛdeↄ. Lua wá Mae ń Dii Yesu Kilisio gbɛ̃kɛkɛɛ́, aai á gba aafia.
Gↄↄ pↄ́ á yã́ dↄ̀magu píi, miↄ ma Lua sáaukpaɛ. Ma wabikɛa guu píi miↄ wabikɛɛ́ ápii ń pↄnao, kɛ́ á ↄ kumanↄ baonakpaa guu za gↄↄ pↄ́ á mà e ń a gbão yã́i. Má dↄ̃ sã́asã, lá Lua zĩ maa dàalɛ á guu, aↄ kɛ, i a midɛ Kilisi Yesu mↄ́zĩ. A maa kɛ́ máↄ á yã́ kũa ápii màa, asa á yã́ dↄ ma sↄ̃wa. Ma daakpɛun nò, ma zɛa ń baonapio a sĩana bↄa yã́in nò, ápii á ↄ ku zĩ pↄ́ Lua dàmɛɛ a gbɛ̃kɛu guu. Málɛ á bɛɛkɛ ápii, lá má kú Kilisi Yesu sↄ̃ guuwa. Lua mɛ́ ma seelade ũ. Mi wabikɛɛ́ á yeakↄ̃i àↄ kã́fĩ àↄ gɛ́ dↄ̃a ń wɛ́kɛ̃a wásawasao guu, 10 kɛ́ à e yã́ pↄ́ maa àↄ kɛ dↄ̃, íↄ ku nↄ̀sɛdoũdeↄ ũ tàaesai Kilisi mↄ́zĩ. 1Kln 1.8 11 Beewa maakɛa pↄ́ Yesu Kilisi ì mↄònɛ́ a liála, wi Lua tↄbↄ, wi aà sáaukpa.
Kilisi mɛ́ Pↄlu wɛ̃ni ũ
12 Gbɛ̃́ↄ, má ye àↄ dↄ̃ kɛ́ yã́ pↄ́ ma le tɛkpà baona gɛa aɛuɛ, 13 ↄ̃ sosa kibɛdↄ̃anaↄ píi ń gbɛ̃́ kĩniↄ dↄ̃̀ kɛ́ Kilisi yã́i wà ma dai kpɛ́u. Zĩn 28.30 14 Ma daakpɛu yã́i wá gbɛ̃́ dasideↄ Dii náaikɛ̀ dɛ yãala, ↄ̃ an sↄ̃dilɛa kã̀fĩ, aalɛ Lua yã'o gbɛ̃́ↄnɛ vĩasai.
15 Sĩanaɛ, an gbɛ̃eↄ ì Kilisi yã́ waasokɛ dɛnla ń wɛdↄakↄ̃ɛo yã́iɛ, gbɛ̃eↄ sↄ̃ ń nↄ̀sɛmaao. 16 Gbɛ̃́ beeↄ ì kɛ ń yeamazioɛ, asa aa dↄ̃ kɛ́ zɛa ń Yesu baokpaao yã́i ma yeò kpɛ́u la. 17 Wɛdↄnɛdepiↄ sↄ̃ aaì Kilisi yã́ waasokɛ dɛnlawɛɛlɛa yã́iɛ, i kɛ ń nↄ̀sɛpuao no. Aalɛ e wàlɛ ma kua kpɛ́u taasi kã́fĩmɛɛɛ. 18 Yãe yã̀? Mↄafili guun nò, sĩana guun nò, apii lé, wàlɛ Kilisi yã́ waasokɛɛ. Ma pↄ na ń beeo, mɛ́ ma pↄ a ɛa kɛ na lↄ, 19 asa má dↄ̃ kɛ́ wabi pↄ́ álɛ kɛmɛɛ ń Yesu Kilisi Nisĩna dↄnlɛo a to mà bↄ. 20 Ma wɛ́ dↄi mɛ́ má a náai vĩ maamaa, kɛ́ wí a ma kũ yãe guuo. Asa máↄ Kilisi tↄbↄ ma kuau ń sↄ̃o dilɛa gↄↄpiiɛ, atɛ̃sa tia, má kún nò, ma gan nò. 21 Asa Kilisi yã́i má kúi, mɛ́ ga dɛmɛɛ ài ũ. 22 Ãma tó má kú wɛ̃ni guu, bee dɛmɛɛ zĩ àide ũ. Má dↄ̃ lá má sɛo, 23 má kú plaplaɛ. Má ye ta màↄ kú ń Kilisio, we maamɛɛ dɛ lakĩia zã̀zã. 24 Ãma à kũ̀ màↄ ku wɛ̃ni guu á yã́iɛ. 25 Bee fɛ̃a vĩo. Má dↄ̃ kɛ́ má gↄ̃ màↄ kúánↄ ápii, kɛ́ à e gɛ́ aɛ ń pↄnao luanaaikɛa guu. 26 Beewa gↄↄ pↄ́ má ɛa mↄ á gwai, á á naa Kilisi Yesuwa ĩ́andãa zɛ́ e maamaa ma yã́i.
27 Apii lé, tó ma mↄ á gwai ge mi mↄon nò, à tó á kua kpaaĩ ń Kilisi baona yã́o, kɛ́ tó málɛ á bao ma, mà ma á zɛa gíũgiũ ń lɛdoũo, álɛ dɛ̃ɛka ń nↄ̀sɛmɛndoo baonapi zɛ́ yã́i. 28 Ásu tó á ibɛɛↄ yãe iwãa ká á pↄao. Bee aↄ dɛnɛ́ seela ũ kɛ́ aa mipɛ̀ kaalɛwa, ápiↄ sↄ̃ bↄa maa. Bee bↄ̀ Lua kĩ́iɛ. 29 Asa Lua á gbá zɛ́ à taasikɛ Kilisiɛ, i kɛ aà náaikɛa ado no. 30 Dɛ̃ɛ pↄ́ á è málɛ ká yãa§ Zĩn 16.19-24 mɛ́ á mà málɛ ká e tia, á kú dɛ̃ɛ doũpi guu.

*1:1 Zĩn 16.12

1:10 1Kln 1.8

1:13 Zĩn 28.30

§1:30 Zĩn 16.19-24