2
Zĩabusaa
Lá á naa Kilisiwa kã́fĩa vĩɛ́, lá aà yeaázi lɛ́ tɛ́kpaágu, lá á lɛ́ doũ ń aà Nisĩnao, lá á kↄ̃ wɛ̃na vĩ ń sósobio, à làasoo doũ kɛ, á yeakↄ̃i iↄ doũ lɛdoũdeↄ ũ, pↄeãdoũdeↄ ũ. Bee a ma pↄ kɛ na à kɛ zài. Ásu yãe kɛ dɛnla ge yↄ̃̀ↄkɛa yã́io. Zĩabusaa guu àli kↄ̃ da gbia dɛ ázĩala. Gbɛ̃e su làasookɛ azĩa mɛ̀ndo yã́wao, aà gbɛ̃pãleↄ pↄ́ kɛ lↄ. Àↄ nↄ̀sɛ pↄ́ Kilisi Yesu vĩ vĩ sↄ̃.
Aà lua'ia, i gbãa'e a sáaa ń Luaokɛwao,
ↄ̃ à azĩa gwea tò à zↄkɛ sɛ̀,
à gↄ̃̀ gbɛ̃nazĩna ũ à gbɛ̃nazĩnkɛ sɛ̀.
À azĩa bùsa à misìilɛ e à gɛ̀ gàò,
e gaa lipãakↄ̃awa se.
Ayãmɛto Lua aà sɛ̀ lɛsĩ,
à tↄ́ pↄ́ dɛ tↄ́ píila kpàɛ̀,
10 kɛ́ tó wà Yesu tↄ́ sì,
gbɛ̃́pii a kúlɛ* Isa 45.23 luabɛ ń tↄↄlɛo ń tↄↄlɛ zíɛo,
11 gbɛ̃́pii i o Yesu Kilisi mɛ́ Dii ũ
Mae Lua tↄbↄa yã́i.
12 Bee yã́i ma gbɛ̃́ yenzideↄ, lá i ma yãma gↄↄ pↄ́ má kúánↄ, atɛ̃sa lá má kúánↄ tiao, àↄ á bↄa maa lɛpapa ń vĩakɛa Luaɛo ń lualuao. 13 Asa Lua mɛ́ lɛ́ zĩkɛ á guu, àlɛ á gba a pↄeãkɛa ni ń a kɛa zɛ́o. 14 À yã́pii kɛ yã́kũtɛ̃ ń zↄao sai, 15 kɛ́ à gↄ̃ tàaesai yãesaideↄ ũ, Lua nɛ́ sãasaiↄ ũ gbãgbɛ̃ sã́sãa dↄ̀ↄsaiↄ guu. Iko 32.5 À gupunɛ́ dṹniau lán saanaↄwa, 16 íↄ wɛ̃ni yã́ kũa, kɛ́ mà e ĩ́anadã á yã́ musu Kilisi mↄ́zĩ. Tó álɛ kɛ màa, mi bà pã lɛo, mi zĩkɛ pão. 17 Baa tó ma au a tↄ̃́lɛ á luanaaikɛa sa'o'i ũ, ma pↄ na, mɛ́ málɛ pↄnakɛánↄ ápii. 18 Ápiↄ sↄ̃ à pↄnakɛ màa, wí kɛ sãnu.
Timↄtee ń Ɛpafↄdio
19 Ń Dii Yesu báaao má ye mà Timↄtee zĩwá tia, kɛ́ mà e á bao ma, ma sↄ̃ i níni. 20 Gbɛ̃́ pↄ́ wá làasoo doũ á yã́ↄ dↄ aà sↄ̃wa sĩana kuo, aà bàasio. 21 Gbɛ̃́pii zĩa yã́ mɛ́ ì dↄaaɛ̀, i kɛ Yesu Kilisi yã́ no. 22 Á dↄ̃ lá Timↄtee náai vĩ, à zĩkɛ̀manↄ baona yã́ musu lá nɛ́ ì zĩkɛ ń a maeowa. 23 Tó má a zɛa dↄ̃ súsu, má ye mà aà zĩwá gↄ̃̀ↄ. 24 Ń Dii báaao málɛ e má mↄ́ á gwai tia mazĩa.
25 Wá gbɛ̃do Ɛpafↄdi, ma zĩkɛndeeɛ, mɛ́ ma zĩgↄ̃ dee pↄ́ a aà zĩ̀ dↄimalɛ ń pↄ́ pↄ́ málɛ a nidɛↄ, má è a maa mà aà gbaɛwáɛ. 26 Àlɛ á bɛɛkɛ ápii mɛ́ aà pↄ yà, kɛ́ a aà gyãkɛa bao mà yã́i. 27 À gyãkɛ̀ sĩana e à kà gaa, ↄ̃ Lua aà wɛ̃nagwà. I kɛ aàpi ado no, ń mapioɛ lↄ, kɛ́ ma pↄsia su zↄ̃ↄkũo yã́i. 28 Ayãmɛto málɛ kɛ kpakpa mà aà gbaɛwá, kɛ́ à wɛsikↄ̃lɛ, á pↄ i kɛ na, ma nↄ̀sɛ i níni. 29 À gbãakpaaàzi ń pↄna zↄ̃ↄo naa Diiwa guu. À gbɛ̃́ bee taa kpɛla. 30 À gↄ̃̀ lɛɛ aà ga Kilisi zĩ yã́iɛ. À gì a wɛ̃nii, kɛ́ à e dↄnlɛ pↄ́ á fↄ̃ kɛmɛɛo kɛmɛɛ yã́i.

*2:10 Isa 45.23

2:15 Iko 32.5