2
Dii yã́zãsia Abakuwa
Má zɛ ma gudↄ̃akĩi,
má tepɛ bĩ́iwa,
má itɛ̃kɛ mà gwa lá asu omɛɛ,
lá a a tàae pↄ́ málɛ e yã́zãsia.
Ɔ̃ Dii òmɛɛ à mɛ̀:
Yã́ pↄ́ ń è dalau,
kɛ̃ gbɛ̀ pɛ̀pɛɛwa wásawasa,
kɛ́ kyokɛna e kɛ ń wãao.
Asa yã́pi gↄↄ dilɛaɛ,
yã́pi lɛ́ a kɛgↄↄ yá, a gí kɛio.
Baa tó a gↄↄ lɛ́ gɛ̃gɛ̃, ǹyↄ̃ dã́,
gↄↄpi a ká, wa sↄ̃òo.
Gwa! Gbɛ̃́ pↄ́ a nↄ̀sɛ maao a fu,
ãma gbɛ̃́ maa aↄ ku
ma náai pↄ́ àlɛ kɛ yã́i.* Lom 1.17, Gal 3.11, Ɛbɛ 10.38
Àizɛɛ náai vĩo,
yↄ̃̀ↄde sↄ̃ líↄ daa doũo.
A asia vĩ lán bɛdawaɛ,
ìli kã́o, a dɛ lán gawa.
Ì buiↄ kãaaazi,
ì bùsu píi gbɛ̃́ↄ kṹkũ zĩ̀zↄↄ ũ.
Aà yã́ a gↄ̃ ń baadeɛ yãa ũ,
aa aà àlafiikɛ aa aà láanikɛ aa mɛ:
Waiyoo n gbɛ̃́ pↄ́ ni dãↄ pↄ́ kãaa nzĩaɛ,
ni nzĩa dilɛ gbia gbɛ̃́ bↄ́ↄ'imia yã́ musu.
N fĩadeↄ fɛlɛnnↄ kã́ndoɛ,
aa vu iu, ní gↄ̃ ń lualuao,
ní gↄ̃ ń gbãablema ài ũ.
Lá bui pↄ́ n ń pↄ́ↄ sìmá yãaↄ dasi,
an kↄ̃naↄ n pↄ́ↄ sima sa sↄ̃ɛ,
asa n gbɛ̃́ↄ dɛ̀dɛ, n bùsuↄ kàalɛ
ń wɛ̃́lɛↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ kúuↄ píiɛ.
Waiyoo n gbɛ̃́ pↄ́ ni n ua kã́fĩ ń ài vãio,
ni n sakpɛpi da musu,
kɛ́ músi su n leo yã́i.
10 N lɛkpàaĩ gbɛ̃dɛdɛa dasi yã́i,
ↄ̃ n widà n uawa,
ńyↄ̃ wɛ̃ni kɛ lↄo.
11 N kpɛ́ gbɛↄ mɛ́ aa wiidↄma,
a zaↄ i yã́pi zã́simá.
12 Waiyoo n gbɛ̃́ pↄ́ ni wɛ̃́lɛ kṹ ń gbɛ̃dɛao,
ni mɛɛwia kálɛ ń dìidiinkɛao.
13 Gbɛ̃nazĩnaↄ isimagakpaa gbɛ a gↄ̃ yàa ũɛ,
buiↄ ì ńzĩa kpasa pãɛ.
Dii Zĩgↄ̃de mɛ́ dìlɛ màao lò?
14 Asa Dii gawi dↄ̃a a li dṹniaaɛ,
lá í ì dagua ísiaiwa. Isa 11.9
15 Waiyoo n gbɛ̃́ pↄ́ ni íkaka n gbɛ̃́deeↄnɛ,
ni naɛnaɛmá e ípi gɛ zↄ̃lɛomá,
kɛ́ ǹ e wɛ́tɛ an puizii yã́i.
16 Wí mɛ́ a n kṹ, i kɛ gawi no.
Imi, asa wa n puizi e sↄ̃ɛ.
Imibↄ pↄ́ kú Dii ↄzĩ lɛ́ suma,
wí i gↄ̃ n gawi gbɛu.
17 Yãpãsĩ pↄ́ ń kɛ̀ Libã a kúlɛmaɛ,
n nↄ̀bↄↄ kaalɛa yã́ a sↄ̃ kɛ̃ngu.
Asa n gbɛ̃́ↄ dɛ̀dɛ, n bùsuↄ ↄ̃̀ↄkpàɛ,
n wɛ̃́lɛↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ kúuↄ kàalɛ píi.
18 Bↄ́ ài tã́aↄ vĩi? Gbɛ̃nazĩna mɛ́ ã̀.
Bↄ́ ài pↄ́ kásaa pↄ́ aaì ń da ɛɛupiↄ vĩi?
Gbɛ̃́ pↄ́ kɛ̀ ì a pↄkɛa náaikɛ,
ì tã́a pↄ́ lí fↄ̃ yã'òopiↄ kɛ.
19 Waiyoo n gbɛ̃́ pↄ́ ni o líɛ
aà yãmama,
ge ni o gbɛ̀ wɛ̃nisaiɛ àↄ ku.
A fↄ̃ dↄaanɛe?
Wà vua ge ã́nusu'i lɛ̀wà,
kási wɛ̃ni ku a guuo.
20 Dii ku a bɛ pↄ́ a kua adoau.
Dṹnia gbɛ̃́pii à kɛ kílikili aà aɛ.

*2:4 Lom 1.17, Gal 3.11, Ɛbɛ 10.38

2:14 Isa 11.9