ABAKU
Yã́ pↄ́ kú láɛ bee guuↄ
Lápi lɛ́ dɛ̃ɛ pↄ́ ãnabi Abaku kà yãpãsĩ gↄↄ bↄↄlɛkɛwɛ̃ɛ. Ì wɛ̃nadↄ̃ gbɛ̃́ↄnɛ, ì vãi pↄ́ aaì kɛↄ bↄnɛ́ gupuau, ì wiilɛ Luawa a yã́ musu, ì pↄnakɛ tó Lua a wabikɛa mà. A lápi kɛ̃̀ e wàↄ gɛ́ Yesu Kilisi ii wɛ̃̀ 700 taawa. Gↄↄ bee Babiloniↄ gbãa lɛ́ kã́fĩ mɛ́ Isailiↄ ku bíli guu ń kua zia yã́ ń ń kua ń Luaoo yã́ musu.
Lua yãwè ãnabiwa, à yã'òɛ̀ aà gↄↄ gbɛ̃́ↄ yã́ musu ń gbɛ̃́ pↄ́ aaↄ ku gↄↄ bee gbɛaↄ lↄ à mɛ̀: À Lua náaikɛ, bee mɛ́ ì to gbɛ̃́ↄ aaↄ ku (2.4). À Lua náaikɛ, i mↄ dↄiálɛ (lɛɛ 3).
Yãpãsĩ gↄↄ gbɛ̃́ↄ laai ì ta Abaku lá yã́wa, kɛ́ aa Lua náaikɛ aai sↄ̃dilɛ. Lua zĩna Pↄlu waasokɛ̀ Yesude káauↄnɛ à mɛ̀ luanaaikɛapi mɛ́ Yesu Kilisi náaikɛa ũ tia (Lom 1.17, Gal 3.11, Ɛbɛ 10.38).
1
Abaku Lua tàae'ea
Yã́ pↄ́ ãnabi Abaku èn kɛ:
Málɛ wiilɛma à gɛ̃̀gɛ̃,
ńlɛ yãmaao, Dii.
Málɛ lɛzunzi yãpãsĩ yã́iɛ,
ńlɛ wá suabao.
Bↄ́yãi ni to mà vãikɛa ei?
Àkɛa niↄ dàakɛa gwai?
Kaalɛ ń yãpãsĩↄ ku ma aɛ,
sòle ń yãkeleo fɛ̀lɛ.
Bee yã́i ikoyã gↄ̃̀ plɛ̀gɛlɛgɛ,
wìli zĩkɛ yã́zɛdewao.
Gbɛ̃vãiↄ ì koezↄ̃ gbɛ̃maaↄzi,
ↄ̃ wì yã́zɛde fuangba.
Dii yã́zãsia Abakuwa
À buiↄ gwa à gwa, yã́ i diwá,
asa málɛ yãkɛ á gↄↄɛ,
tó wa sìuɛ́, á sio.* Zĩn 13.41
À gwa! Málɛ tɛ́kpa Kaladeↄgu. 2Kia 24.2
Bui pãsĩ nↄnwãadepiↄ lɛ́ li dṹniaa píi,
aalɛ zↄ̃lɛkĩi pↄ́ dɛ ń pↄ́ ũoↄ símá.
Aaì to vĩa ń kṹ,
sↄ̃ ì kɛ̃ gbɛ̃́ↄgu.
Aali ikoyãdao,
aaì ńzĩa sɛ lɛsĩ.
An sↄ̃́ↄ wãa dɛ gbɛaanaa,
an pãsĩ dɛ àwalɛwan oosiɛlɛa.
An sↄ̃deↄ bↄ̀ bùsu zã̀zãu,
an sↄ̃́ↄ lɛ́ bàalɛ bìooo,
aaì kúu'o su pↄ́ lɛ́i.
Ampii aaì zɛ ń pãsĩo,
aaì su sãnusãnu lán guwaiwai ĩ́anawa,
aaì zĩ̀zↄↄ naaa lán bùsu'ũfãawa.
10 Aaì kíaↄ kɛ pↄ́ↄpↄↄ,
aaì gbãadeↄ yáalↄ,
aaì wɛ̃́lɛ bĩ́ideↄ àlafiikɛ,
aaì bùsu kãaa bĩ́izi aa sí.
11 Aaì gɛ̃ gɛ́ aɛ lán ĩ́anawa.
Tàaedeↄnɛ, an gbãa mɛ́ ń lua ũ.
Abaku ɛa Lua tàae'ea
12 Dii, ń kú za káaukaauɛ,
ma Lua pↄ́ n kua adoa, wá gao.
Dii, n buipi dìlɛ yã́kpalɛkɛawanↄ yã́iɛ,
ma gbɛsi, n buipi zɛ̀dↄ wá totoa yã́iɛ.
13 N kua adoa, n gɛ̃ wɛsia vãilɛa,
ńyↄ̃ fↄ̃ yãvãikɛa gwao.
Bↄ́yãi niↄ bↄnkpɛdeↄ gwa ń wɛ́oi?
Tó gbɛ̃vãiↄ lɛ́ gbɛ̃maaↄ mↄmↄ,
bↄ́yãi niↄ nílɛi?
14 N gbɛ̃nazĩna kɛ̀ lán ísia kpↄↄwa,
lán pↄ́ kelena pↄ́ aa kía vĩoↄwa.
15 Ibɛɛↄ ì ń kṹ ń kokoao,
aaì ń gá ń bↄ.
Aaì ń kṹ ń sↄo,
aaì ń naaa ń ń táaluo,
ↄ̃ aaì pↄnakɛ, aaìↄ yáalↄ.
16 A yã́i tò aaì ɛsɛkɛ táaluwa,
aaì tulaletikatɛa sↄɛ,
asa beeↄ mɛ́ tò aa ku nama guu,
aaì pↄ́ níside ble.
17 Aaↄ kpↄ bↄlɛ ń táaluu gↄↄpii yã̀?
Aaↄ buiↄ dɛdɛ ń wɛgwasai láasai yã̀?

*1:5 Zĩn 13.41

1:6 2Kia 24.2