3
Waiyoo Niniva
Waiyoo gbɛ̃dɛnaↄ wɛ̃́lɛ!
Ìliↄ ku gbɛ̃taitaisaio.
Mↄafili pàɛwà ń pↄ́ pↄ́ wa sìmáↄ.
Flã̀ kↄ̃fĩ ń sↄ̃́go gbá kↄ̃fĩo ma dↄ!
Sↄ̃́ↄ lɛ́ bàalɛ, an góↄ lɛ́ vĩvĩ.
Zĩgↄ̃ sↄ̃deↄ lɛ́ suwà,
an fɛ̃nda wɛ́tɛ̃ lɛ́ pipi,
an sↄ̃naↄ lɛ́ tɛkɛ.
Gbɛ̃́ pↄ́ wà ń paɛpaɛↄ dasi,
gɛↄ gↄ̃̀ kpálɛ, wa fↄ̃ dↄdↄo.
Wàlɛ kpakpa gɛↄla.
Káaluapi lɛnakasaanɛ́ yã́iɛ.
Aà kákaa maa, ì kpáńzi,
à buiↄ kà zↄbleu ń lɛnakasaanɛ́o,
à ń ↄ̃̀ↄkpà a gbɛ̃kↄↄlɛkɛa guu.
Ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀,
má fɛlɛnnↄ,
má n zwãa sɛ kanɛ n mia,
mí tó buiↄ n puizi e,
mí n asii ↄlↄ an kíaↄnɛ.
Má n pápa ń pↄ́ gĩ vãio,
mí n kɛ pↄ́ↄpↄↄ,
mí tó gbɛ̃́pii wɛfĩma.
Gbɛ̃́ pↄ́ wɛsìnlɛↄ bàalɛnɛ
aai mɛ: Niniva gↄ̃̀ da fↄ̃̀ii.
Démɛ a wɛ̃nakɛ a yã́ musui?
Má wá nↄ̀sɛnininaↄ euɛ̀i?
N maa dɛ Tɛbɛsi pↄ́ kálɛa Niili saɛa yã̀?
Swapi í mɛ́ kàedài a bĩ́i ũ.
Etiopiↄ ń Egipiↄ mɛ́ wɛ̃́lɛpi wá ũ,
a gbãa lɛ́ vĩo,
Putiↄ ń Libiiↄ ku a zɛnnↄdeↄ guuɛ.
10 Kási wà tà ń Tɛbɛsideↄ zĩ̀zↄↄ ũ,
wà ń nɛ́ↄ wìwi zɛ́kpaaↄ guu píiɛ.
Wà likpà an bɛɛɛdeↄ sɛa yã́ musu,
wà mↄkà an gbɛ̃zↄ̃ↄↄwa.
11 Á Ninivadeↄ sↄ̃,
ma pↄkũmabↄbↄma í a zↄ̃lɛwáɛ,
í gↄ̃ sãalɛa,
íↄ mikpakĩi wɛɛlɛ á ibɛɛↄ yã́i.
12 Á zɛgikĩiↄ gↄ̃ lán libɛ pↄ́ màwaɛ.
Tó wa zĩ̀a, aa kwɛ a blenaↄnɛ.
13 Gwa! Á zĩgↄ̃ↄ dɛ lán nↄɛↄwaɛ,
á wɛ̃́lɛↄ bĩ́ibↄlɛↄ wɛ̃a á wɛ̀lɛↄnɛ dàii.
Tɛ́ lɛ́ kṹ bↄlɛpiↄ gbã́aↄwa.
14 À ítↄtↄ kálɛ, asa wa á kákaɛ.
À gɛ̃ bɛ̀lɛu, í ↄ̃zↄ̃wà!
À bilikibↄò, í á bĩ́i gbãa kã́fĩ!
15 Tɛ́ a gi kṹwá weɛ,
wi á dɛdɛ ń fɛ̃ndao.
Wa á kaalɛ kwasutɛ̃ↄ pↄblea ũɛ.
À kↄ̃ lán kwaↄwa!
À gusisi lán kwasutɛ̃ↄwa!
16 Á laatanaↄ dasikũ̀ lán saanaↄwa,
aaì gbɛ̃ble, aaì gɛ̃zɛa.
17 Á gudↄ̃anaↄ dɛ lán kwasutɛ̃ↄwa,
á zĩ̀kan dↄaanaↄ dasi lán kwaↄwa,
aa kpa bĩ́iwa niɛniɛ.
Tó ĩatɛ̃ bìlɛ, aaì gɛ̃zɛa,
wìliↄ ń tákĩi dↄ̃o.
18 Asiliↄ kía,
n gbɛ̃́ↄ dↄaanaↄ i'ò,
n zĩgↄ̃ↄ gbɛ̃zↄ̃ↄↄ gàga.
N gbɛ̃́ↄ fãaaa sĩ̀sĩↄ musu,
gbɛ̃e ku à ń kãaao.
19 Wíwia pↄ wà n wiwi ɛsɛ vĩo,
n bↄpi láaa vĩo.
Gbɛ̃́ pↄ́ n bao mà
ali ↄtaalɛ n yã́ musuɛ,
asa gbɛ̃e i gí n pãsĩ kpálɛsai mai a mɛwao.