DƆAANAƆ
Yã́ pↄ́ kú láɛ bee guuↄ
Dↄaanaↄ lá yãbuubuu pↄ́ Isailiↄ kɛ̀ za gↄↄ pↄ́ aa zↄ̃̀lɛ Kanaa bùsuu e à gɛ̀ pɛ̀ gↄↄ pↄ́ Isailiↄ kía kpà ↄ̀lↄwɛ̃ɛɛ. Láɛ bee Isaili dↄaanaↄ yãkɛaↄ ń ń kuao òwɛ̃ɛ lↄ. Isailiↄ kía vĩ gↄↄ beeo, an dↄaanaↄ mɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ Lua iko kpàmáↄ ũ. Aamɛ Isaili gbɛ̃ zↄ̃ↄ pↄ́ aaì yã́ gↄ̃́gↄ̃ Isailiↄnɛ mɛ́ aaì dↄaanɛ́ an zĩkaa ń buipãleↄ guuↄ ũ.
Dↄaanaↄ lá kpaalɛa lɛɛ àaↄ̃ɛ:
Yã́ pↄ́ kɛ̀ Isailiↄ zↄ̃lɛa Kanaa bùsuu gↄↄ e à gɛ̀ pɛ̀ò gↄↄ pↄ́ Yozuee gàwa (1.1-2.10).
Lá Lua ì dↄaanaↄ sɛ à ń zĩ aa a gbɛ̃́ↄ bↄ ń ibɛɛↄ ↄzĩ (2.11-16.31).
Yãbuubuu lɛɛ pla pↄ́ Isailiↄ kɛ̀ e à gɛ̀ pɛ̀ an kía kpaawa. (17-21).
Dↄaanaↄ lá guu yã́ pↄ́ Isailiↄ lè píi bↄ̀ an luayãmasai kĩ́iɛ. Tó aa bↄ̀ Lua kpɛ aa pã kpàaàzi, ↄ̃ buipãleↄ ì ↄtↄ̃má. Ãma tó aa ɛ̀a zɛ̀ ń Luao aa wiilɛ̀wà, ì ń wɛ̃nagwa à ń sí ń ibɛɛpiↄwaɛ. Ń beeo aaì gi wàↄ zↄble Kanaa bùsu tã́aↄnɛɛ, aaì wɛɛlɛ wàↄ kↄ̃ni kɛ Luaɛ (17-18), aà yãdilɛnɛↄ ì sã́ńguɛ (19-21).
An kua beewa tò aa gɛ̃̀ ńzĩazi ń yã́o. Lápi láakĩi lɛ́ ↄlↄwɛ̃ɛ, tó Dii ń tó ńzĩaɛ mɛ́ i mↄ́ ń misii yãao, lá an buiↄ aaↄ dɛn we. Sema Lua gbɛ̃́ↄ aaↄ dↄ̃ gbɛ̃́ pↄ́ wa misiilɛɛ̀. Wá baade ali misiilɛ Luaɛ yã̀, ge yã́ pↄ́ ali káwágu ↄ̃ wáliↄ kɛ?
1
Isailiↄ zĩkaa ń Kanaa bui pↄ́ gↄ̃̀ↄ
Yozuee gaa gbɛa Isailiↄ Dii là à mɛ̀: Démɛ a gɛ́ zĩkaiwɛ̃ɛ ń Kanaaↄ káaui? Ɔ̃ Dii mɛ̀: Yuda buiↄ mɛ́ aa gɛ́. À ma! Ma bùsupi nànɛ́ ń ↄzĩɛ. Ɔ̃ Yuda buiↄ ò ń gbɛ̃́ Simɛↄ buiↄnɛ: À mↄ gɛ zɛwɛ̃ɛ bùsu pↄ́ wa kpàwáu, wà zĩka ń Kanaaↄ, wí gbasa gɛ́ zɛiɛ́ bùsu pↄ́ wa kpàwáu. Ɔ̃ Simɛↄ buiↄ gɛ̀ńnↄ. Kɛ́ Yuda buiↄ gɛ̀ màa, Dii Kanaaↄ ń Pɛliziↄ nànɛ́ ń ↄzĩ, ↄ̃ aa ń dɛdɛ Bɛzɛki ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kwi (10.000). Wekĩi aa Adonibɛzɛki lè, aa zĩkàaànↄ, ↄ̃ aa Kanaaↄ ń Pɛlizipiↄ dɛ̀dɛ. Kɛ́ kíapi lɛ́ bàalɛ, ↄ̃ aa pɛ̀wà. Aa aà kũ̀, ↄ̃ aa aà ↄnɛmiaↄ ń aà gbánɛmiaↄ zↄ̃̀zↄ̃. Ɔ̃ Adonibɛzɛki mɛ̀: Ma kía gbɛ̃ↄn bàaↄ̃kwiↄ ↄnɛmiaↄ ń ń gbánɛmiaↄ zↄ̃̀zↄ̃, ↄ̃ aa ma táabũnu blɛ kasonaↄ pɛ̀ɛlɛ aa blè. Lá má kɛ̀ gbɛ̃́piↄnɛ fĩa ↄ̃ Lua bòmɛɛ. Ɔ̃ aa tàaànↄ Yelusalɛũ, we à gàu.
Kɛ́ Yuda buiↄ lɛ̀lɛ Yelusalɛũwa aa sì, ↄ̃ aa a gbɛ̃́ↄ dɛ̀dɛ ń fɛ̃ndao, aa tɛsↄ̃̀wà. Bee gbɛa Yuda buiↄ gɛ̀ zĩkai ń Kanaa pↄ́ kú bùsu gusĩsĩdeuↄ ń Nɛgɛvɛo ń gusalalao. 10 Aa gɛ̀ lɛ̀lɛ Kanaa pↄ́ kú Hɛblↄ̃ↄwa. Yãa Hɛblↄ̃ tↄ́n Kiliataaba. We aa zĩblèu Sesai ń Aimanio ń Talemaiowa.* Nao 13.22
11 Bↄa we aa gɛ̀ lɛ̀lɛ Dɛbiideↄwa. Yãa Dɛbii tↄ́n Kiliasɛfɛɛ. 12 Ɔ̃ Kalɛbu mɛ̀: Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ̀lɛ Kiliasɛfɛɛpiwa a sì ↄ̃ má a nɛnↄɛ Akesa kpawà nↄ ũ. 13 Kalɛbu dãuna Kenazi nɛ́ Ɔniɛli mɛ́ sì, ↄ̃ Kalɛbu a nɛnↄɛpi kpàwà. 14 Kɛ́ à aà sɛ̀, à nàɛwà aà gɛ tↄↄlɛ wabikɛ a maewa. Kɛ́ nↄɛpi pìla a zàa'ĩnawa, ↄ̃ aà mae Kalɛbupi aà là à mɛ̀: Bↄ́ ń yeii? 15 Ɔ̃ a wèwà à mɛ̀: Gbɛ̃kɛkɛmɛɛ. Lá tↄↄlɛ pↄ́ n ma gba ku Nɛgɛvɛ guwaiwaiuɛ, ma gba a nibↄnade sa. Ɔ̃ Kalɛbu aà gbà tↄↄlɛ pↄ́ a nibↄna ku sĩ̀sĩↄna musu ń a nibↄna pↄ́ kú guzulɛuo. Yoz 15.13-19
16 Mↄizi ã̀nsue bui pↄ́ wì mɛ Keniↄ bↄ̀ wɛ̃́lɛ daminalikpɛdeu Yelikon we. ń Yuda buiↄ, aa gɛ̀ zↄ̃̀lɛńnↄ ń bùsuu Alade saɛ Nɛgɛvɛ guwaiwaiu.
17 Ɔ̃ Yuda buiↄ ń ń gbɛ̃́ Simɛↄ buiↄ gɛ̀ lɛ̀lɛ Kanaa pↄ́ kú Zefataↄwa. Aa wɛ̃́lɛpi kɛ̀ kɛ́lɛkɛlɛ, ↄ̃ aa tↄkpàɛ̀ Ɔↄma.§ Bee mɛ̀ wíwia. 18 Yuda buiↄ Gaza ń Asekelonio ń Ɛkɛlonio ń ń tↄↄlɛↄ sì. 19 Dii kúńnↄ, ↄ̃ aa ń bùsu gusĩsĩde sì, ãma aai fↄ̃ a gusalaladeↄ yào, kɛ́ gbɛ̃́piↄ zĩkasↄ̃goↄ vĩ mↄpↄ ũ yã́i. 20 Wà Hɛblↄ̃ kpà Kalɛbuwa lá Mↄizi a lɛgbɛ̃̀wa, ↄ̃ a sì Anaki bui gbɛ̃ↄn àaↄ̃ↄwa. 21 Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ sↄ̃ aai Yebusi pↄ́ kú Yelusalɛũↄ yao, ↄ̃ Yebusiↄ kúńnↄ Yelusalɛũ e ń a gbão.* Yoz 15.63, 2Sam 5.6
22 Yosɛfu buiↄ sↄ̃ aa lɛ̀lɛ Bɛtɛliwa, mɛ́ Dii kúńnↄ. 23 Yãa Bɛtɛli tↄ́n Luzu. Kɛ́ aa gbɛ̃́ↄ zĩ̀ Bɛtɛli asiigwai, 24 asiigwanapiↄ gↄ̃ɛe è, àlɛ bↄ wɛ̃́lɛpiu, ↄ̃ aa òɛ̀: Lá wá kɛ wà gɛ̃ wɛ̃́lɛ guu owɛ̃ɛ, wí gbɛ̃kɛkɛnɛ. 25 Kɛ́ à gɛ̃kĩi ↄ̀lↄnɛ́, ↄ̃ aa wɛ̃́lɛpideↄ dɛ̀dɛ ń fɛ̃ndao, ↄ̃ aa gↄ̃ɛpi tò ń aà daɛↄ píi. 26 Gↄ̃ɛpi gɛ̀ Iti bùsuu, à wɛ̃́lɛ kàlɛ we, ↄ̃ à tↄkpàɛ̀ Luzu. Tↄ́ bee mɛ́ gↄ̃̀ɛ̀ e ń a gbão. 27 Manase buiↄ i fↄ̃ Bɛtɛsã ń Taanakio ń Dooo ń Ibleaũo ń Mɛgidoo ń ń bualoũↄ sì Kanaaↄwao, aa gì wa zↄ̃lɛa bùsupiuɛ.
28 Kɛ́ Isailiↄ gbãa è, ↄ̃ aa Kanaaↄ dà zↄzĩu, aai ń yá píio. Yoz 17.11-13 29 Màa Ɛflaiũ buiↄ i Kanaa pↄ́ kú Gɛzɛɛↄ yao, ↄ̃ aa ku we sãnu. Yoz 16.10 30 Zabulↄni buiↄ sↄ̃ aai Kanaa pↄ́ kú Keloni ń Naalolioↄ yao, ↄ̃ aa ń dá zↄzĩu. 31 Asɛɛ buiↄ i gbɛ̃́ pↄ́ kú Ako ń Sidↄ̃o ń Alabɛo ń Akazibuo ń Ɛlɛbao ń Afɛkio ń Leobɛo yao, 32 ↄ̃ aa ku sãnu ń Kanaa bùsudepiↄ. 33 Nɛfatali buiↄ i Bɛsɛmɛsideↄ ń Bɛtanadeↄ yao, ↄ̃ aa ku sãnu ń Kanaa bùsudepiↄ, aa ń dá zↄzĩu. 34 Ɔ̃ Amↄleↄ ↄzↄ̃̀ Dã buiↄzi, aa ń kpá gusĩsĩdeu, aai weinɛ́ aa mↄ̀ zↄ̃̀lɛ gusalalauo. 35 Amↄlepiↄ gi zↄ̃lɛa Ɛlɛsi gbɛzĩ ń Ayalonio ń Saalebiũo. Kɛ́ Yosɛfu buiↄ gbãa è, ↄ̃ aa ń dá zↄzĩu. 36 Amↄle bùsu zↄ̃lɛ dàalɛ za Sóigbɛbↄlɛiɛ e à gɛ̀ pɛ̀ò Selawa e à gɛ̀ò aɛ.

*1:10 Nao 13.22

1:15 Yoz 15.13-19

1:16 Yelikon we.

§1:17 Bee mɛ̀ wíwia.

*1:21 Yoz 15.63, 2Sam 5.6

1:28 Yoz 17.11-13

1:29 Yoz 16.10