24
Yozuee gbɛ̃́ↄ gbaa laai Sikɛũ
Yozuee Isaili buiↄ kã̀aa Sikɛũ. À Isaili gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ń ń dↄaanaↄ ń ń yã́kpalɛkɛnaↄ ń ń lakɛ̃naↄ sìsi, ↄ̃ aa mↄ̀ sĩ̀ Lua aɛ. Ɔ̃ Yozuee ò bílaɛ: Dii Isailiↄ Lua mɛ̀, wá deziↄ ku yãa Uflata baaleɛ, aa zↄblè tã́aↄnɛ. Ablahaũ ń Nakↄↄo mae Tela kú ń guu.* Daa 11.27 Ɔ̃ à wá dezi káau Ablahaũ sɛ̀ Uflata baale, à Kanaa bùsu kɛ̀ɛlɛaànↄ, Daa 12.1-6 ↄ̃ á tò aà bui kↄ̃̀. À aà gbà Izaaki, Daa 21.1-3 ↄ̃ à Izaaki gbà Yakↄbu ń Esauo.§ Daa 25.24-26 À Esau gbà Sei bùsu sĩ̀sĩde.* Daa 36.8 Yakↄbu ń a nɛ́ↄ sↄ̃ aa tà Egipi. Daa 46.1-7
Dii Mↄizi ń Aalonao zĩ̀, Bↄa 3.7-10 ↄ̃ à ĩadà Egipiↄwa ń yã́ pↄ́ a kɛ̀ ń guuↄ, ↄ̃ à wá bↄ́lɛu. Kɛ́ à wá deziↄ bↄ̀lɛ Egipi, kɛ́ wa ka ísiai, ↄ̃ Egipiↄ pɛ̀lɛwázi ń zĩkasↄ̃goↄ ń sↄ̃deↄ e Ísia Tɛ̃ai. Kɛ́ wa wiilɛ̀aàzi, ↄ̃ à gusia dà wá zãnguo ń Egipipiↄ, ↄ̃ a tò ísia kũ̀aamá míↄ.§ Bↄa 14.1-31 Wá wɛ́ yã́ pↄ́ a kɛ̀ Egipiↄnɛ è. Bee gbɛa wa gↄↄplakɛ̀ guwaiwaiu.
Dii mↄ̀wanↄ Amↄle pↄ́ kú Yuudɛ̃ gukpɛ oiↄ bùsuu. Kɛ́ aa fɛ̀lɛwá ń zĩo, ↄ̃ Dii ń náwɛ̃ɛ wá ↄzĩ. À ń mìdɛ, ↄ̃ an bùsu gↄ̃̀ wá pↄ́ ũ.* Nao 21.21-35 Kɛ́ Zipoo nɛ́ Balaki, Mↄabuↄ kía fɛ̀lɛwá ń zĩo, à Bɛↄↄ nɛ́ Balaaũ sìsi aà láaikɛwá. 10 Ɔ̃ Dii gì Balaaũ yãmai, a tò à samaa'òwɛ̃ɛ, à wá bↄ́ Balaki ↄzĩ. Nao 24.10 11 Bee gbɛa wa bua Yuudɛ̃wa Yoz 3.14-17 wa ka Yeliko. Ɔ̃ Yelikodepiↄ zĩkàwanↄ. Amↄleↄ ń Pɛliziↄ ń Kanaaↄ ń Itiↄ ń Giigasiↄ ń Iviↄ ń Yebusiↄ zĩkàwanↄ lↄ, ↄ̃ Dii ń náwɛ̃ɛ wá ↄzĩ. 12 À bɛↄↄ gbàɛ wá aɛ,§ Bↄa 23.28 aa Amↄleↄ kía gbɛ̃ↄn plaↄ yàwɛ̃ɛ. I kɛ wá fɛ̃nda ge wá ka mɛ́ ń yáo. 13 À tↄↄlɛ pↄ́ wámɛ wa a zĩkɛ̀o kpàwá ń wɛ̃́lɛ pↄ́ wámɛ wá kàlɛoↄ, ↄ̃ wá kú wɛ̃́lɛpiↄ guu. Wálɛ vɛ̃ɛbu ń kù kpɛ́ pↄ́ wámɛ wá bàoↄ bɛ ble.
14 Ɔ̃ Yozuee mɛ̀: Àↄ Dii vĩa vĩ, íↄ zↄbleɛ̀ sĩana ń nↄ̀sɛmɛndoo. À tã́a pↄ́ á deziↄ zↄblènɛ́ Uflata baale ń Egipiↄ bↄ á guu, í zↄble Diiɛ. 15 Tó zↄblea Diiɛ kɛ̀ɛ́ ĩ́i, à zɛ ń tã́a pↄ́ á ye zↄbleɛ̀o gbã, tã́a pↄ́ á deziↄ zↄblènɛ́ Uflata baaleↄn nò, Amↄle pↄ́ á kú ń bùsuuↄ pↄ́n nò. Mapi ń ma bɛdeↄ sↄ̃, Dii wáↄ zↄbleɛ̀. 16 Ɔ̃ gbɛ̃́ↄ wèwà aa mɛ̀: Kai! Wá fↄ̃ pãkpa Diizi wà zↄble tã́aↄnɛo. 17 Dii wá Lua mɛ́ wá bↄ́ zↄbleu Egipi bùsuu ń wá maeↄ. Ɔ̃mɛ dabudabu zↄ̃ↄpiↄ kɛ̀ wá wáa, à wá dↄ̃́a wá táa'oa guu píi, à wá bↄ́ bui pↄ́ wa gɛ̃ńlaↄ ↄzĩ píi. 18 Dii mɛ́ Amↄleↄ ń bui pↄ́ kú bùsuɛ beeuↄ yàwɛ̃ɛ. Dii wáↄ zↄbleɛ̀ sↄ̃, ↄ̃mɛ wá Lua ũ.
19 Ɔ̃ Yozuee ò gbɛ̃́ↄnɛ: Á e zↄble Diiɛo. Asa aà kua adoaɛ, ìli sí sàao. A á tàaeↄ ń á duuna kɛ̃́wáo. 20 Baa kɛ́ à yãmaakɛ̀ɛ́ yãa, tó a pãkpàaàzi, álɛ zↄble dii zĩ̀loↄnɛ, a ɛa yã́yiawáɛ, i á midɛ. 21 Ɔ̃ gbɛ̃́ↄ ò Yozueeɛ: Màa no! Dii wáↄ zↄbleɛ̀. 22 Ɔ̃ Yozuee ònɛ́: Ámɛ á ázĩa seeladeↄ ũ, a zɛò àↄ zↄble Diiɛ. Ɔ̃ aa mɛ̀: A seeladeↄn wá ũ. 23 Ɔ̃ Yozuee mɛ̀: Tó màaɛ, à dii zĩ̀lo pↄ́ kúánↄↄ bↄ á guu, í á sↄ̃ kpa Dii Isailiↄ Luawa. 24 Ɔ̃ gbɛ̃́ↄ òɛ̀: Dii wá Lua ↄ̃ wáↄ zↄbleɛ̀, wíↄ aà yãma.
25 Zĩbeezĩ Yozuee idàda Dii bàakuańnↄ yã́wa gbɛ̃́ↄnɛ Sikɛũ we. À ɛ̀a à aà ikoyãↄ ń yã́ pↄ́ a dìlɛↄ ònɛ́, 26 ↄ̃ à yã́piↄ kɛ̃̀ Lua ikoyã láu. Ɔ̃ à gbɛ̀ gbɛ̃̀nɛ sɛ pɛ̀lɛ gbɛ̃́nɛli gbáu Dii sísikĩi* Daa 12.6-7, 33.18-20, 35.4 we. 27 Ɔ̃ a ò gbɛ̃́ↄnɛ: À gwa! Gbɛɛ bee mɛ́ aↄ dɛwɛ̃ɛ seelade ũ. Gbɛpi yã́ pↄ́ Dii òwɛ̃ɛ mà píi. Aↄ dɛɛ́ seelade ũ, kɛ́ ásu mↄafilikɛ á Luaɛo. 28 Yozuee gbɛ̃́ↄ gbàɛ, ↄ̃ baade tà a wɛ̃́lɛu.
29 Yã́ beeↄ gbɛa Dii zↄ̀blena Yozuee, Nuni nɛ́ gà a wɛ̃̀ basↄokwide guu. 30 Wà aà vĩ̀ bùsu pↄ́ dɛ aà kpaalɛ ũ guu Timɛna Sɛla, Ɛflaiũ buiↄ bùsu sĩ̀sĩdeu Gaasi gbɛ̀sĩsĩ gugbãntoo oi. 31 Isailiↄ zↄblè Diiɛ ń nↄ̀sɛmɛndoo Yozuee gↄↄ ń gↄↄ pↄ́ gbɛ̃zↄ̃ↄ pↄ́ gɛ̃̀gɛ̃ dɛaàlaↄ kuo. Gbɛ̃zↄ̃ↄpiↄ wɛsì yã́ pↄ́ Dii kɛ̀ Isailiↄnɛlɛ píiɛ.
32 Yosɛfu gɛwa pↄ́ Isailiↄ bↄ̀ò Egipi sↄ̃, Daa 50.24-25, Bↄa 13.19 aa vĩ̀ Sikɛũ tↄↄlɛ pↄ́ Yakↄbu lù guuɛ. A lù Sikɛũ mae Amↄↄ nɛ́ↄwa ã́nusu ↄwatɛ̃ basↄoɛ. Daa 33.19, Zĩn 7.16 Tↄↄlɛpi ku Yosɛfu buiↄ kpaalɛ guuɛ. 33 Kɛ́ Aalona nɛ́ Ɛleazaa gà, ↄ̃ wà aà vĩ̀ sĩ̀sĩ pↄ́ dɛ aà nɛ́ Finɛasi kpaalɛ ũ pↄlɛu Ɛflaiũ buiↄ bùsu gusĩsĩdeu.

*24:2 Daa 11.27

24:3 Daa 12.1-6

24:3 Daa 21.1-3

§24:4 Daa 25.24-26

*24:4 Daa 36.8

24:4 Daa 46.1-7

24:5 Bↄa 3.7-10

§24:7 Bↄa 14.1-31

*24:8 Nao 21.21-35

24:10 Nao 24.10

24:11 Yoz 3.14-17

§24:12 Bↄa 23.28

*24:26 Daa 12.6-7, 33.18-20, 35.4

24:32 Daa 50.24-25, Bↄa 13.19

24:32 Daa 33.19, Zĩn 7.16