23
Yozuee lɛzaa Isailiↄwa
Kɛ́ Dii tò Isailiↄ kã́mabò ń ibɛɛ pↄ́ liaańziↄ yã́ musu, a gↄↄ gɛ̃̀gɛ̃. A gbɛa Yozuee zikũ̀ táotao. Ɔ̃ à Isailiↄ sìsi, an gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ń ń dↄaanaↄ ń ń yã́kpalɛkɛnaↄ ń ń lakɛ̃naↄ píi, a ònɛ́: Ma zikũ̀ táotao. A yã́ pↄ́ Dii á Lua kɛ̀ buiɛ beeↄnɛ á yã́i è. Dii á Lua mɛ́ zĩkàɛ́. Ma bui pↄ́ gↄ̃̀ Yuudɛ̃ ń bɛ'aɛ ísia zↄ̃ↄo zãnguoↄ bùsu kpaalɛ̀ á buiↄnɛ ń bui pↄ́ ma ń dɛdɛↄ pↄ́o. Dii á Lua a ↄzↄ̃ɛ́ńzi a ń yáɛ́, i ń bùsuↄ símáɛ́, íↄ vĩ lá à a lɛgbɛ̃̀ɛ́wa. À sↄ̃dilɛ maamaa. Àↄ laai vĩ, íↄ zĩkɛ yã́ pↄ́ kú Mↄizi ikoyã lá guuwa. Ásu pãalɛ ↄplaai ge zɛɛio. Á baa su àↄ kú ń bui pↄ́ gↄ̃̀ á guupiↄo. Ásuli ń tã́aↄ gbagbao. Ásuli mɛ á síńnↄo. Ásuli zↄblenɛ́ à kúlɛnɛ́o. Àↄ naa Dii á Luazi ado, lá á kɛ̀ e ń a gbãowa. Dii ↄzↄ̃̀ɛ́ bui zↄ̃ↄ gbãaↄzi, gbɛ̃e i e á gã fĩ̀o e ń a gbão. 10 Á gbɛ̃́ mɛ̀ndo ì gbɛ̃ↄn ↄ̀aa sↄoↄ fu, kɛ́ Dii á Lua lɛ́ zĩkaɛ́, lá à a lɛgbɛ̃̀ɛ́wa yã́i.* Iko 3.22, 32.30 11 Àↄ laai vĩ maamaa, íↄ ye Dii á Luazi.
12 Tó a pↄ̀ↄbↄzãkɛ̀, mɛ́ a na bui pↄ́ gↄ̃̀ á guupiↄwa, mɛ́ a ń nↄɛↄ sɛ̀, mɛ́ a á baa dàaańnↄ, 13 àↄ dↄ̃ sã́asã kɛ́ Dii á Lua a ɛa buipiↄ yáɛ́ lↄo. Aa gↄ̃ɛ́ bai ge mↄ ũ ge flàalaↄ ũ á kpɛsɛaɛ ge kↄ̀ↄↄ ũ á wɛ́u e a gɛ midɛ bùsu maa pↄ́ Dii á Lua kpàwáɛ beepi guu. 14 À gwa! Málɛ gɛ́ gɛ́kĩi sa. Á dↄ̃ á nↄ̀sɛu ń á làasooↄ píi kɛ àsi maa pↄ́ Dii á Lua òɛ́ↄ guu, baa mɛ̀ndo i kɛ famao. Aa kɛ̀ píiɛ, an kee i lɛ́lɛ pão. 15-16 Lá àsi maa pↄ́ Dii á Lua òɛ́ kɛ̀ɛ́ píi, tó a Dii á Lua bàakuaánↄ yã́ pↄ́ a dìlɛɛ́ gbòo, a gɛ zↄblè tã́aↄnɛ a kulɛnɛ́, Dii a to àsi bɛ̃̀ɛ pↄ́ á ò á leɛ e à gɛ á midɛ bùsu maa pↄ́ a kpàwáɛ beepi guu. Dii a pↄkũmabↄbↄwá, í láa gↄ̃̀ↄ bùsu maa pↄ́ a kpàwáɛ beepi guu.

*23:10 Iko 3.22, 32.30