21
Nↄwɛɛlɛa Bɛ̃yãmɛɛ bui kↄ̃naↄnɛ
À mↄ lè Isailiↄ ladà Mizipa aa mɛ̀: Wá gbɛ̃e a a nɛ́ kpã́sã Bɛ̃yãmɛɛ buiewao. Aa gɛ̀ Bɛtɛli aa zↄ̃̀lɛ Lua aɛ we e oosi, ↄ̃ aa wii gbãa lɛ̀, aalɛ ↄ́ↄlↄ maamaa aa mɛ̀: Dii Isailiↄ Lua, bↄ́yãi yã́pi wá lé, ↄ̃ wá bui lɛɛ do ku gbã lↄo ni?
Kɛ́ a gu dↄ̀, aa fɛ̀lɛ sa'okĩi bò, ↄ̃ aa sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ ń sáaukpasaↄ ò'owà. Ɔ̃ aa mɛ̀: Wá Isaili bui kpele mɛ́ i mↄ kãaawanↄ Dii aɛo ni? Asa aa sì ń Luao yãa aa mɛ̀: Gbɛ̃́ pↄ́ gì mↄ́i Dii kĩ́i Mizipa, wa ade dɛɛ. An gbɛ̃́ Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ kɛ̀nɛ́ wɛ̃na, ↄ̃ aa mɛ̀: Wá Isailiↄ bui lɛɛ do mìdɛ fá. Lá wá sì ń Diio wa mɛ̀, wá wá nɛ́ↄ kpã́sãmáo, kpelewa wá kɛ an gbɛ̃́ pↄ́ gↄ̃̀ↄ nↄ ei? Ɔ̃ aa mɛ̀: Wá Isaili bui kpele mɛ́ i mↄ Dii aɛ Mizipao ni? Gwa, gbɛ̃e i bↄ Yabɛsi Galada à mↄ̀ baluuo. Aa gbɛ̃́ↄ dↄ̀dↄ, ↄ̃ aa è Yabɛsi Galada gbɛ̃e kú ń guuo.
10 Ɔ̃ gbɛ̃́ pↄ́ kãaaa weↄ zĩgↄ̃ↄ gbàɛ we gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kuɛpla (12.000), aa ònɛ́: À gɛ Yabɛsi Galadadeↄ dɛdɛ ń fɛ̃ndao ń ń nↄɛↄ ń ń nɛ́ↄ. 11 Tó a ka, à gↄ̃ɛↄ dɛdɛ píi ń nↄɛ pↄ́ gↄ̃ɛ dↄ̃̀ↄ. 12 Aa wɛ̃́ndia lɛ́soↄ è Yabɛsi Galadadeↄ guu gbɛ̃ↄn ↄ̀aa pla, ↄ̃ aa tàńnↄ ń bòou Silo, Kanaa bùsuu. 13 Ɔ̃ gbɛ̃́ pↄ́ kãaaa weↄ gbɛ̃́ↄ zĩ̀, aa gɛ̀ awakpà Bɛ̃yãmɛɛ bui pↄ́ kú Limↄ gbɛzĩↄnɛ. 14 Zĩbeezĩ Bɛ̃yãmɛɛ buipiↄ sù, ↄ̃ Isailiↄ Yabɛsi Galada nↄɛ pↄ́ aai ń dɛdɛoↄ kpàmá, kási nↄɛpiↄ i pɛɛmáo.
15 Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ kɛ̀nɛ́ wɛ̃na, asa Dii tò gupua bↄ̀ Isaili buiↄ guuɛ. 16 Ɔ̃ balu gbɛ̃zↄ̃ↄↄ mɛ̀: Lá Bɛ̃yãmɛɛ bui nↄɛe ku lↄo, kpelewa wá kɛ an gↄ̃ɛ pↄ́ gↄ̃̀ↄ nↄ ei? 17 Sema Bɛ̃yãmɛɛ buiↄ bùsu gↄ̃ an gbɛ̃́ pↄ́ bↄ̀ↄ pↄ́ ũ, kɛ́ Isaili bui lɛɛ doe su bãdɛo yã́i. 18 Wá e wà wá nɛ́ↄ kpã́sãmáo, asa wá sì ń Luao wa mɛ̀ Lua láaizĩ gbɛ̃́ pↄ́ a nɛ́ kpã̀sã Bɛ̃yãmɛɛ buiewawaɛ. 19 À gwa! Dii dikpɛ pↄ́ wì kɛ Silo wɛ̃ ń wɛ̃o kà kãi. Silo ku Bɛtɛli gugbãntoo oiɛ, zɛ́ pↄ́ ì bↄ Bɛtɛli ì gɛ́ Sikɛũ gukpɛ oi, Lebona gɛↄmidↄkĩi oi.
20 Ɔ̃ aa lɛdà Bɛ̃yãmɛɛ buiↄwa aa mɛ̀: À gɛ ulɛ'ulɛ vɛ̃ɛbuↄ guu, 21 íↄ gugwagwa. Tó Silo nɛnↄɛↄ bↄ̀lɛ ↄ̃wãi, à bↄlɛ vɛ̃ɛbupiu kpakpa, á baade i a pↄ́ kṹ nↄ ũ à taò a bùsuu. 22 Tó an maeↄ ge an dãↄↄ mↄ̀wá ń zↄao, wí onɛ́ aa gbɛ̃kɛkɛɛ́, asa wi nↄ eɛ́ zĩ pↄ́ wá kà guuo. Lá aamɛ aa nɛ́piↄ kpã̀sãwáo, aa tàae vĩ lↄo. 23 Ɔ̃ Bɛ̃yãmɛɛ buipiↄ kɛ̀ màa. Kɛ́ nɛnↄɛↄ bↄ̀lɛ lɛ́ ↄ̃wã, ↄ̃ an baade a pↄ́ kũ̀, aa tàńnↄ ń bùsuu. Aa ń wɛ̃́lɛↄ kɛ̀kɛ kàlɛ, ↄ̃ aa zↄ̃̀lɛu. 24 Bee gbɛa kɛ́ Isailiↄ fã̀aa Silo, an baade tà a bùsuu a gbɛ̃́ↄ kĩ́iɛ. 25 Gↄↄ bee sↄ̃ Isailiↄ kía vĩo, yã́ pↄ́ kɛ̀ gbɛ̃́ɛ ↄ̃ ì a pↄ́ kɛ.