2
Asiigwanaↄ zĩa Yeliko
Kua Sitiũ Nuni nɛ́ Yozuee asiigwanaↄ zĩ̀ gbɛ̃ↄn pla asii guu à mɛ̀: À gɛ wɛ́kpalɛ bùsupizi ń Yelikoo. Ɔ̃ aa gɛ̀ we, aa gɛ̀ pìla káalua pↄ́ wì mɛɛ̀ Lahabu kpɛ́u.* Ɛbɛ 11.31, Zaa 2.25 Ɔ̃ wa ò Yeliko kíaɛ wà mɛ̀: Isailieↄ gɛ̃̀ la oosia wá bùsu asiigwai. Ɔ̃ kíapi gbɛ̃́ↄ zĩ̀ Lahabu bɛ aa mɛ̀: Bↄ ń gↄ̃ɛ pↄ́ mↄ̀ n kĩ́iↄ, asa wá bùsu asiigwagwaa yã́i aa mↄ̀i. À mↄ lè nↄɛpi gbɛ̃ↄn plapiↄ sɛ ùlɛ kↄ̀, ↄ̃ à mɛ̀: Gbɛ̃́piↄ mↄ̀ ma kĩ́i la sĩanaɛ. Má dↄ̃ gu pↄ́ aa bↄ̀uo. Kɛ́ gu sì bĩ́izɛtagↄↄ, aa bↄ̀lɛ. Má dↄ̃ má aa tàuo. À ń gbɛsɛlɛ kpakpa, á ń leɛ. À mↄ lè à ń sɛ́ gɛ̀ńnↄ kpɛ́ musu, à ń úlɛ gbↄ̃̀ↄna pↄ́ kálɛa weu kↄ̀. Zĩnaↄ pɛ̀lɛńzi Yuudɛ̃ zɛ́u e a buakĩi, mɛ́ wà bĩ́i zɛ́ tà ń kpɛ.
E asiigwanapiↄ aaↄ gɛ́ wúlɛi, Lahabu dɛ̀dɛ ń kĩ́i kpɛ́ musu, a ònɛ́: Má dↄ̃ kɛ́ Dii bùsuɛ bee kpàwáɛ. Gili gɛ̃̀wágu á yã́ musu, ↄ̃ bùsuɛbeedeↄ kã́ gà ḿpii. 10 Wá mà lá Dii Ísia Tɛ̃a í zↄ̃̀ɛɛ́ gↄↄ pↄ́ a bↄlɛ Egipi Bↄa 14.21 ń yã́ pↄ́ á kɛ̀ Siↄ̃ ń Oguoɛ, a Amↄleↄ kía gbɛ̃ↄn plapiↄ kɛ̀ kɛ́lɛkɛlɛ Yuudɛ̃ baale. Nao 21.21-35 11 Kɛ́ wá mà, sↄ̃ kɛ̃̀wágu, wá nisĩna nà líwa á yã́i, asa Dii á Lua mɛ́ musu ń zĩ́lɛo Lua ũ. 12 Lá ma gbɛ̃kɛkɛ̀ɛ́, ápiↄ sↄ̃ à lɛgbɛ̃mɛɛ sa ń Dii tↄ́o à gbɛ̃kɛkɛ ma de bɛdeↄnɛ. À seelakɛmɛɛ màↄ dↄ̃ sã́asã 13 kɛ́ á ma mae ń ma dao ń ma vĩ̀iↄ ń ma dãunaↄ ń wá gbɛ̃́ↄ bↄ píi, í wá bↄ ga lɛ́zĩ. 14 Ɔ̃ gↄ̃ɛpiↄ wèwà aa mɛ̀: Ḿmɛ ń wá wɛ̃ni ũ, wámɛ wá n wɛ̃ni ũ sↄ̃. Tó ni wá yã'o gbɛ̃e mào, tó Dii bùsuɛ bee kpàwá, wá gbɛ̃kɛkɛnɛ sĩana.
15 Ɔ̃ à ń bↄ́lɛ fɛnɛntiu, à ń píla bĩ́i kpɛ ń bao, asa aà kpɛ́ pↄ́ a kuu ku wɛ̃́lɛ bĩ́iwaɛ. 16 A ònɛ́: À mipɛ gusĩsĩdewa, kɛ́ á gbɛ̀sɛlɛnaↄ su kpaaũánↄo yã́i. Àↄ ulɛa we gↄↄ àaↄ̃ e á gbɛ̀sɛlɛnaↄ su, í gbasa dazɛu. 17-18 Ɔ̃ gↄ̃ɛpiↄ òɛ̀: Tó wa ɛa gɛ̃ á bùsuu, ní bà tɛ̃aɛ bee dↄ fɛnɛnti pↄ́ ńlɛ wá bↄlɛuɛ beewa, ní n mae ń n dao ń n vĩ̀iↄ ń n dãunaↄ ń n de bɛdeↄ kãaanzi píi n kpɛ́ɛ beepiu. Tó ni kɛ màao, wá bàa àↄ ku lɛ́ pↄ́ ń tò wá gbɛ̃̀nɛ guu lↄo. 19 Tó an gbɛ̃e bↄ̀ n kpɛ́u à gɛ̀ gãaɛ, à azĩa dɛ̀n we, wá yã́n lↄo. Tó an gbɛ̃e kunnↄ kpɛ́u, mɛ́ wà aà dɛ̀, wámɛ aà gaa a wi wá musu. 20 Tó n wá kↄmalɛkɛ̀ gbɛ̃́ↄnɛ sↄ̃, wá bàa aↄ ku lɛ́ pↄ́ ń tò wá gbɛ̃̀nɛpi guu lↄo. 21 Ɔ̃ Lahabu mɛ̀: Àↄ dɛ màa lá á òwa. Ɔ̃ à ń gbáɛ, aa tà. Ɔ̃ à bà tɛ̃api dↄ̀ a fɛnɛntiu.
22 Kɛ́ aa pìla bĩ́iwa màa, aa mipɛ̀ gusĩsĩdewa, ↄ̃ aa ì we gↄↄ àaↄ̃ e an gbɛ̀sɛlɛnaↄ gɛ̀ sùò. An gbɛ̀sɛlɛnapiↄ ń wɛɛlɛ zɛ́ saɛ píi, aai ń eo. 23 Ɔ̃ gbɛ̃ↄn plapiↄ dàzɛu, aa pìla sĩ̀sĩpiↄwa aa bùa swawa. Kɛ́ aa kà Nuni nɛ́ Yozuee kĩ́i, aa yã́ pↄ́ ń lé dàu a sìuɛ̀ píi 24 aa mɛ̀: Dii bùsupi nàwɛ̃ɛ wá ↄzĩ píiɛ. Bùsupideↄ kã́ gà ḿpii wá yã́i.

*2:1 Ɛbɛ 11.31, Zaa 2.25

2:10 Bↄa 14.21

2:10 Nao 21.21-35