8
Ai kɛa kɛ́lɛkɛlɛ
Dii ò Yozueeɛ: Ńsu to vĩa n kũo. Ńsu bílikɛo. Zĩgↄ̃ↄ sɛ́lɛ gɛ́ńnↄ ḿpii, í lɛ́lɛ Aiwa, asa ma Ai kía nànɛ ń ↄzĩɛ ń aà gbɛ̃́ↄ ń aà wɛ̃́lɛo ń aà tↄↄlɛo. Kɛ Aiɛ ń a kíao lá ń kɛ̀ Yelikoɛ ń a kíaoɛwa, í ń pↄ́ↄ ń ń pↄtuoↄ naaa á pↄ́ ũ sa. Bↄnsaɛ kɛnɛ́ ń wɛ̃́lɛ kpɛ. Ɔ̃ Yozuee ń a zĩgↄ̃ↄ fɛ̀lɛ gɛ̀ lɛ́lɛi Aiwa ḿpii. À nɛgↄ̃naↄ sɛ̀ gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ baakwi (30.000), ↄ̃ à ń gbáɛ gwãasĩna, a ònɛ́: À swã́kpa! À bↄnsaɛkɛnɛ́ ń wɛ̃́lɛ kpɛ. Ásu kɛ̃ wɛ̃́lɛwa zã̀zão. Àↄ ku sↄu guu ápii. Mapi ń gbɛ̃́ pↄ́ kumanↄↄ, wá sↄ̃ wɛ̃́lɛi. Tó aa bↄ̀lɛ daiwálɛ, wíↄ bàalɛnɛ́ lán káauwa. Aai pɛ́wá e aa kɛ̃́ ń wɛ̃́lɛwa zã̀, asa aaↄ e wálɛ bàalɛnɛ́ lán káauwaɛ. Tó wálɛ bàalɛnɛ́ màa, í fɛlɛ á ulɛkĩi à wɛ̃́lɛpi ble. Dii á Lua nàɛ́ á ↄzĩɛ. Tó a wɛ̃́lɛpi blè, í tɛsↄ̃wà lá Dii òwa. À laaika à kɛ lá má dìlɛɛ́wa.
Ɔ̃ Yozuee ń gbáɛ, aa gɛ̀ gu pↄ́ aa e ń zãmakɛu. Aa ńzĩa yè Bɛtɛli ń Aipio zãnguo Ai bɛ'aɛ oi. Gwã́ bee Yozuee ì bòou weɛ ń a gbɛ̃́ↄ. 10 À fɛ̀lɛ káaukaau à gbɛ̃́ↄ kã̀aa, ↄ̃ aàpi ń Isaili gbɛ̃zↄ̃ↄↄ dↄaaanɛ́ e aa gɛ̀ kàò Ai. 11 Zĩgↄ̃ pↄ́ kuaànↄↄ sↄ̃̀ wɛ̃́lɛpizi ḿpii. Kɛ́ aa kãikũ̀ ń wɛ̃́lɛpio, aa bòokpà a gugbãntoo oi bↄaa ń a bↄlɛo. Guzulɛ da Ai ń ḿpiↄ zãnguo. 12 Yozuee gbɛ̃́ↄ sɛ̀ ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ sↄo (5.000). À mↄ lè à ń úlɛ Bɛtɛli ń Aio zãnguo kↄ̀ Ai bɛ'aɛ oi. 13 Isailiↄ bòokpà wɛ̃́lɛ gugbãntoo oi, mɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ ulɛapiↄ ku wɛ̃́lɛ bɛ'aɛ oi. Gwã́ bee Yozuee ì guzulɛuɛ.
14 Kɛ́ Ai kía Isailiↄ è màa, aàpi ń a wɛ̃́lɛdeↄ fɛ̀lɛ kɛ̀ kpakpa, aa gɛ̀má ń zĩo gu pↄ́ bↄaa ń Alaba sɛ̃o. A dↄ̃ gbɛ̃́ↄ ulɛa a wɛ̃́lɛ kpɛo. 15 Yozuee ń Isailiↄ lɛ́ kɛ lá Aideↄ lɛ́ ń fuwa, aalɛ bàalɛnɛ́, aa mipɛ̀ gbáawa. 16 Aideↄ kↄ̃ sìsi píi aa bↄlɛ pɛ Yozueeↄwa, ↄ̃ aa pɛ̀má e aa gɛ̀ kɛ̃̀ ń wɛ̃́lɛwa zã̀. 17 Gↄ̃ɛe i gↄ̃ wɛ̃́lɛ guuo, aa bↄ̀lɛ pɛ̀ Isailiↄwa ḿpiiɛ, ↄ̃ aa ń wɛ̃́lɛ bĩ́ibↄlɛ tò wɛ̃a, aalɛ Isailiↄ yá.
18 Dii ò Yozueeɛ: Sↄ̃na pↄ́ ń kũa dↄ Aiwa, asa má nànɛ n ↄzĩɛ. Ɔ̃ Yozuee a sↄ̃napi dↄ̀ Aiwa. 19 Kɛ́ à ↄ pòo màa, ↄ̃ gbɛ̃́ pↄ́ ulɛaↄ fɛ̀lɛ sì wɛ̃́lɛu gↄ̃̀ↄ, aa blè, ↄ̃ aa kɛ̀ kpakpa aa tɛsↄ̃̀wà. 20 Kɛ́ Aideↄ lìli aa ń kpɛ gwà, ↄ̃ aa è tɛlu gbã́ da ń wɛ̃́lɛa, ↄ̃ aai gɛ́kĩi e lↄo, asa Isaili pↄ́ bàalɛ̀ mipɛ̀ gbáawaↄ lìaa ń yanapiↄwaɛ. 21 Kɛ́ Yozuee ń Isailiↄ è ń gbɛ̃́ pↄ́ ulɛaↄ wɛ̃́lɛ sì, mɛ́ tɛlu gbã́ daa, ↄ̃ aa ɛ̀a lɛ̀lɛ Aidepiↄwa. 22 Isaili kĩniↄ bↄ̀lɛ wɛ̃́lɛu, aa gɛ̀ Aideↄwa ń zĩo, ↄ̃ aa koezↄ̃̀ńzi. Aa lɛ̀lɛmá, ↄ̃ an gbɛ̃e i e bↄ̀o, an gbɛ̃e i e bàalɛ̀o. 23 Ɔ̃ aa Ai kía kũ̀ bɛ̃́ɛ, aa gɛ̀ò Yozueeɛ.
24 Isailiↄ Aideↄ dɛ̀dɛ míↄmiↄ buaↄ ń sɛ̃saoo an pɛamapi guu. Kɛ́ aa Aideↄ dɛ̀dɛ ń fɛ̃ndao màa, ↄ̃ aa ɛ̀a gɛ̃̀ wɛ̃́lɛpiu, aa gbɛ̃́ pↄ́ gↄ̃̀ weↄ dɛ̀dɛ lↄ. 25 Gbɛ̃́ pↄ́ gàga gↄↄbeezĩↄ gↄ̃ɛↄ ń nↄɛↄ píi gbɛ̃ↄn ↄ̀aasↄsↄo lɛɛ kuɛplaɛ (12.000). Aideↄ sↄ̃, an lɛ́n we. 26 Yozuee ↄ pↄ́ a sↄ̃na kũaopi gì dↄ e wà gɛ̀ Aideↄ míↄnzↄ̃ò. 27 Isailiↄ wɛ̃́lɛpi pↄtuoↄ ń a pↄ́ↄ nàaa tàò lá Dii ò Yozueeɛwa. 28 Màa Yozuee tɛsↄ̃̀ Aiwa, a tò à gↄ̃̀ bɛzia ũ, ↄ̃ à gↄ̃̀ da gii màa e ń a gbão. 29 Ɔ̃ à Ai kía lòo líwa e oosi. Kɛ́ ĩatɛ̃ lɛ́ gɛ̃ kpɛ́u, à mɛ̀ wà aà gɛ bua líwa wà zu wɛ̃́lɛ bĩ́ibↄlɛu we. Ɔ̃ wà gbɛ kã̀aawà dasidasi, gbɛ̀zɛpi ku we e ń a gbão.
Dii bàa kua ń Isailiↄ Ebali gbɛ̀sĩsĩ musu
30 Yozuee Dii Isailiↄ Lua gbagbakĩi bò Ebali gbɛ̀sĩsĩ musu, 31 lá Dii zↄ̀blena Mↄizi dìlɛ Isailiↄnɛwa.* Iko 27.2-8 A bò lá Mↄizi kɛ̃̀ a ikoyã guuwa, à mɛ̀ wà bo ń gbɛ pↄ́ wi gã́pɛlɛwà wa ã̀oↄ. Bↄa 20.25 Ɔ̃ wà sa pↄ́ wì a pↄ́ kátɛu à tɛ́kũ ò Diiwa we ń sáaukpasaↄ. 32 Ɔ̃ Yozuee ikoyã pↄ́ Mↄizi kɛ̃̀pi kɛ̃̀ gbɛpiↄwa we Isailiↄ wáa. 33 Isaili píi, beleↄ ń bↄ̀mↄↄ ń ń gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ń ń dↄaanaↄ ń ń yã́kpalɛkɛnaↄ zɛa kpagolo saɛ ↄplaai ń zɛɛio. An aɛ dↄa Levii bui sa'ona pↄ́ aaìↄ Dii bàakuańnↄ kpagolo sɛaↄwa. Gbɛ̃́piↄ kĩni aɛ dↄa Galiziũ gbɛ̀sĩsĩwa, an kĩni sↄ̃ Ebali gbɛ̀sĩsĩwa, lá Dii zↄ̀blena Mↄizi dↄ̀aa dìlɛ Iko 11.29, 27.11-14 wà samaa'o Isailiↄnɛwa. 34 Bee gbɛa Yozuee ikoyãpiↄ kyokɛ̀nɛ́ píi, báaa pↄ́ Dii ì dańguↄ ń láaipↄ ì kɛmáↄ, lá a ku Mↄizi ikoyã guuwa.§ Iko 27-28 35 Yã́ pↄ́ Mↄizi dìlɛↄ guu píi, a kee ku Yozuee gì a kyokɛi bílaɛo. Baa nↄɛↄ ń nɛ́fɛ̃nɛnaↄ ń bↄ̀mↄ pↄ́ kú ń guuↄ píi kú weɛ.

*8:31 Iko 27.2-8

8:31 Bↄa 20.25

8:33 Iko 11.29, 27.11-14

§8:34 Iko 27-28