9
Gabaↄ̃ↄdeↄ kↄ̃nikɛa Isailiↄnɛ
Bui pↄ́ kú Yuudɛ̃ bɛ'aɛ oiↄ, gbɛ̀sĩsĩdeↄ ń gusalaladeↄ ń ísialɛdeↄ e à gɛ̀ pɛ̀ Libã bùsuwa, Itiↄ ń Amↄleↄ ń Kanaaↄ ń Pɛliziↄ ń Iviↄ ń Yebusiↄ, kɛ́ an kíaↄ Ai yã́pi bao mà ↄ̃ aa kↄ̃ kã̀aa ḿpii, kɛ́ aa gɛ zĩka ń Yozueeo ń aà gbɛ̃́ Isailiↄ.
Ãma kɛ́ Gabaↄ̃ↄdeↄ yã́ pↄ́ Yozuee kɛ̀ Yelikoɛ ń Aio bao mà, aa kↄ̃nikɛ̀. Aa kũ̀sũa kàka sakili yaaaↄ guu, aa kàka zàa'ĩnaↄnɛ ń vɛ̃ɛ tùu zi paaa naminamiaↄ. Aa kyale yaaa kɛkɛaↄ kpákpaa, aa ulakasaↄ dadaa. An pɛ̃ɛ kũ̀sũa giigagaa, mɛ́ a fukpaa.
Aa fɛ̀lɛ gɛ̀ Yozuee lè ń a gbɛ̃́ↄ Giligali bòou, ↄ̃ aa ònɛ́ aa mɛ̀: Bùsu pↄ́ wa bↄu zã̀. Wá ye à lɛdoũkɛwanↄ. Ɔ̃ Isailiↄ ò Ivipiↄnɛ: Tó á bɛ ku la kãiɛ, wá lɛdoũkɛánↄo yòoo!* Bↄa 23.32-33, 34.12 Ɔ̃ aa ò Yozueeɛ. N zↄ̀blenaↄn wá ũ. Ɔ̃ Yozuee ń lá à mɛ̀: Deↄn á ũi? A bↄ má ni? Aa wèwà aa mɛ̀: Wápiↄ n zↄ̀blenaↄ, wa bↄ bùsu zã̀zãuɛ Dii n Lua tↄ́ pↄ́ lìgua yã́i. Wa aà bao mà ń yã́ pↄ́ a kɛ̀ Egipiↄ píi 10 ń yã́ pↄ́ a kɛ̀ Amↄleↄ kía gbɛ̃ↄn pla pↄ́ kú Yuudɛ̃ baaleↄnɛ, Ɛsɛbↄ̃ kí Siↄ̃ ń Basana kí Ogu pↄ́ kú Asaloo. Nao 21.21-35 11 Wá gbɛ̃zↄ̃ↄↄ ń wá bùsudeↄ mɛ̀ wà kũ̀sũa sɛ́, wí mↄ́ wà á le wà oɛ́ á zↄ̀blenaↄn wá ũ. Ayãmɛto à lɛdoũkɛwanↄ. 12 Wá kũ̀sũan kɛ. Wa bↄò bɛ pɛ̃ɛ wãa ũɛ gↄↄ pↄ́ wa dazɛu, wálɛ mↄ́ á kĩ́i. Gwa lá à giigàga à fù kpà. 13 Wá vɛ̃ɛ tùuↄn kɛ. Wa vɛ̃ɛ kàu tùu dafu ũɛ. Gwa lá aa pàapaa. Wá ulaↄ ń wá kyaleↄ gwa. Aa yàayaa tá gbã̀a pↄ́ wá ò yã́i. 14 Ɔ̃ Isailiↄ ń kũ̀sũa blèńnↄ Dii lɛ́ sai. 15 Yozuee lɛdoũkɛ̀ńnↄ à mɛ̀ á ń dɛdɛo, ↄ̃ Isaili dↄaanaↄ lɛgbɛ̃̀ a yã́ musu.
16 An lɛdoũkɛańnↄ gbɛa a gↄↄ àaↄ̃de, ↄ̃ aa mà an bɛ zã̀ńnↄo, wa ku kↄ̃ saɛɛ. 17 Ɔ̃ Isailiↄ dàzɛu, a gↄↄ àaↄ̃de zĩ́ aa kà ń wɛ̃́lɛↄ kĩ́i, Gabaↄ̃ↄ ń Kefilao ń Beeloo ń Kiliayaaliũo. 18 Aai lɛ́lɛmáo, asa an dↄaanaↄ lɛgbɛ̃̀nɛ́ ń Dii ń Lua tↄ́oɛ, ↄ̃ gbɛ̃́pii lɛ́ yã́kũtɛ̃ka ń dↄaanaↄzi. 19 Ɔ̃ dↄaanapiↄ ònɛ́: Wámɛ wa lɛgbɛ̃̀nɛ́ ń Dii wá Lua tↄ́o. I kũ wà ↄkãmá lↄo. 20 Yã́ pↄ́ wá kɛnɛ́n kɛ: Wá ń tó we lɛ́ pↄ́ wá gbɛ̃̀nɛ́ yã́iɛ, kɛ́ Dii su pↄkũmabↄbↄwáo. 21 Ɔ̃ aa ɛ̀a mɛ̀: Wà ń tó, aaiↄ dɛ wá yàawɛnaↄ ń wá itↄnaↄ ũ. Ɔ̃ Isailiↄ zɛ̀ ń ń dↄaanaↄ yã́pio.
22 Ɔ̃ Yozuee Gabaↄ̃ↄdeↄ sìsi a ònɛ́: Bↄ́yãi a ɛɛtòwɛ̃ɛ màai? Asi wá kálɛ kↄ̃ gbáaɛ, ↄ̃ a mɛ̀ á kúkĩi zã̀wanↄɛa? 23 Ma Lua láaikɛ̀wáɛ sa. Áↄ dɛ aà kpɛ́ yàawɛnaↄ ń aà itↄnaↄ ũɛ gↄↄpii. 24 Ɔ̃ aa òɛ̀: Wa ò wápiↄ n zↄ̀blenaↄnɛ wásawasaɛ lá Dii n Lua ò a zↄ̀blena Mↄiziɛwa. À mɛ̀ á bùsu bṹupi kpáwáɛ, í gbɛ̃́ pↄ́ kúuↄ midɛɛ́ píi. A yã́i vĩa wá kṹi maamaa wá wɛ̃ni yã́ musu, ↄ̃ wa yã́pi kɛ̀. 25 Gwa! Wá kú n ↄzĩɛ sa. Yã́ pↄ́ kɛ̀nɛ maa mɛ́ a zɛvĩ kɛwɛ̃ɛ. 26 Ɔ̃ Yozuee ń bↄ́ Isailiↄ ↄzĩ, aai ń dɛdɛo. 27 Zĩbeezĩ à ń dílɛ Isailiↄ yàawɛnaↄ ń ń itↄnaↄ ũ, aaiↄ yàawɛ, aaiↄ ítↄ Dii gbagbakĩiɛ gu pↄ́ Dii su dilɛu. Ɔ̃ aa dɛ a ũ e ń a gbão.

*9:7 Bↄa 23.32-33, 34.12

9:10 Nao 21.21-35