11
Yozuee zĩblea Kanaa bùsuwa midɛa
Kɛ́ Azoo kí Yabɛ̃ a baomà, à gbɛ̃́ↄ zĩ̀ Madↄ̃ kí Yobabawa ń Akesafa kíao ń Simɛlↄni kíao ń kía pↄ́ kú gugbãntoo oiↄ píi, kía pↄ́ kú gusĩsĩdeuↄ ń sɛ̃gbã pↄ́ kú Galile gɛↄmidↄkĩi oio ń gusalalao ń Doo sĩ̀sĩ pↄ́ kú bɛ'aɛ oio. À gbɛ̃́ↄ zĩ̀ Kanaa pↄ́ kú gukpɛ oiↄ ń bɛ'aɛ oiↄwa píiɛ, Amↄleↄ ń Itiↄ ń Pɛliziↄ ń Yebusi pↄ́ kú gusĩsĩdeuↄ ń Ivi pↄ́ kú Mizipa bùsuu Ɛɛmↄ gbɛ saɛↄ. Aa bↄ̀lɛ ń ń zĩgↄ̃ↄ píi dasidasi lán ísialɛ ũfãawa. An sↄ̃́ↄ ń ń sↄ̃́goↄ kɛ̀ zài. Ɔ̃ kíapiↄ kↄ̃ kã̀aa aa mↄ̀ bòokpà sãnu Mɛloũ í saɛ, kɛ́ aa zĩka ń Isailiↄ.
Ɔ̃ Dii ò Yozueeɛ: Ńsu vĩakɛnɛ́o. Zia maa'i kɛ́wa má ń na Isailiↄnɛ ń ↄzĩ aa ń dɛdɛɛ. Ǹ ń sↄ̃́ↄ kĩzã zↄ̃zↄ̃, ní ń sↄ̃́goↄ kpasa. Ɔ̃ Yozuee ń a zĩgↄ̃ↄ gɛ̀má ń zĩo ḿpii, aa lɛ̀lɛmá zɛzɛsai Mɛloũ í saɛ we. Dii ń nánɛ́ ń ↄzĩ, ↄ̃ aa ń dɛdɛ aa pɛ̀ ń gbɛ̃eↄwa e Sidↄ̃ mɛɛwiau ń Misefomaiũo ń Mizipa guzulɛ pↄ́ kú gukpɛ oio. Aa ń dɛdɛ, an gbɛ̃e i bↄo. Yozuee kɛ̀nɛ́ lá Dii òɛwa, à ń sↄ̃́ↄ kĩzã zↄ̃̀zↄ̃ à ń sↄ̃́goↄ kpàsa.
10 Zĩbeezĩ Yozuee ɛ̀a gɛ̀ Azoo sì, ↄ̃ à a kía dɛ̀ ń fɛ̃ndao. Azoopi mɛ́ kíapiↄ wɛ̃́lɛ mide ũ yãa. 11 Isailiↄ gbɛ̃́ pↄ́ kúuↄ dɛ̀dɛ ń fɛ̃ndao, aa ń míↄnzↄ̃ɛ, an gbɛ̃e i gↄ̃o, ↄ̃ aa tɛsↄ̃̀wà. 12 Yozuee wɛ̃́lɛpiↄ sì píi ń ń kíaↄ, à ń dɛdɛ ń fɛ̃ndao, à ń míↄnzↄ̃ lá Dii zↄ̀blena Mↄizi òwa. 13 Ãma Isailiↄ i tɛsↄ̃ wɛ̃́lɛ pↄ́ wà ɛ̀a kàlɛ ń bɛzia gbɛuↄwao, sema Azoo pↄ́ Yozuee tɛsↄ̃̀wàpi bàasio. 14 Isailiↄ wɛ̃́lɛpiↄ pↄ́ↄ nàaa ń pↄ́ ũ ń ń pↄtuoↄ, aa tàò. Aa ń gbɛ̃́ↄ dɛ̀dɛ ń fɛ̃ndao píi e aa ń míↄnzↄ̃, aai gbɛ̃e to bɛ̃́ɛo. 15 Yã́ pↄ́ Dii ò a zↄ̀blena Mↄiziɛ, Mↄizi yã́pi ò Yozueeɛ, ↄ̃ Yozuee kɛ̀ màa píi, i yã́ pↄ́ Dii ò Mↄiziɛ kee kpá swã́ao.
16 Màa Yozuee bùsupi sì píi, a gusĩsĩde ń Nɛgɛvɛo píi ń Gosɛ̃ bùsuo píi ń bùsu pↄ́ kú gusalalauo ń sɛ̃gbão píi. À Isaili bùsu gusĩsĩde ń gusalalao sì 17 sɛa za gbɛ̀ wáiwai pↄ́ kú Sei bùsuu e à gɛ̀ pɛ̀ò Baali Gada pↄ́ kú Libã bùsu guzulɛu Ɛɛmↄ gbɛ saɛ. À ń kíaↄ kũ̀kũ píi, à ń dɛdɛ. 18 À zĩkà ń kíapiↄ píi à gɛ̃̀gɛ̃. 19 Ivi pↄ́ kú Gabaↄ̃ↄↄ bàasio wɛ̃́lɛe i e kↄ̃ yãmà ń Isailiↄo, aa ń sí zĩ guu píiɛ. 20 Dii mɛ́ tò an swã́ gbãakũ̀, ↄ̃ aa zĩkà ń Isailiↄ, kɛ́ Isailiↄ e ń míↄnzↄ̃ ń wɛ̃nagwasai, à ń midɛ míↄmiↄ lá a ò Mↄiziɛwa.* Iko 7.16
21 Zĩbeezĩ Yozuee gɛ̀ Anaki buiↄ Nao 13.33 dɛ̀dɛ gusĩsĩdeu ń Hɛblↄ̃o ń Dɛbiio ń Anabuo. À ń míↄnzↄ̃ à ń wɛ̃́lɛↄ kɛ̀ kɛ́lɛkɛlɛ Yuda bùsu gusĩsĩdeu ń Isaili bùsu gusĩsĩdeo píi. 22 Anaki buie i gↄ̃ Isaili bùsuu lↄo, sema Gaza ń Gatao ń Asedodao. 23 Yozuee bùsupi sì píi lá Dii ò Mↄiziɛwaɛ, ↄ̃ a kpà Isailiↄwa, a kpaalɛ̀nɛ́ daɛdaɛ. Ɔ̃ bùsupi gↄ̃̀ kílikili zĩkasai.

*11:20 Iko 7.16

11:21 Nao 13.33