12
Kía pↄ́ Isailiↄ zĩblèmáↄ
Yuudɛ̃ gukpɛ baa kía pↄ́ Isailiↄ ń fú aa ń bùsuↄ sìmáↄ tↄ́ↄn kɛ: Ampii aa ku yãa sɛ̃gbãuɛ sɛa Aanↄ dↄ̀ↄi e à gɛ̀ pɛ̀ò Ɛɛmↄ gbɛwa. Amↄleↄ kí Siↄ̃* Nao 21.21-25, Iko 2.26-37 pↄ́ kú Ɛsɛbↄ̃. Ɔ̃mɛ bùsu vĩ sɛ̃́ia za Aloee pↄ́ kú swa pↄ́ wì mɛ Aanↄ baa, za guzulɛpi guoguo e à gɛ̀ pɛ̀ Yaboko dↄ̀ↄwa Amↄni bùsu zↄ̃lɛu. Galada bùsu kĩni kú we ń Yuudɛ̃ baa gukpɛo za Gɛnɛzalɛti ísidawa e à gɛ̀ pɛ̀ Ísida Wisidewa ń Bɛyɛsimↄ pↄ́ kú gɛↄmidↄkĩi oio e gbɛ̀sĩsĩ pↄ́ wì mɛ Pisiga pↄlɛu.
Basana bùsu kí Ogu Nao 21.33-35, Iko 3.1-11 pↄ́ dɛ Lefai bui pↄ́ gↄ̃̀ↄ gbɛ̃́ ũ mɛ́ Asalo ń Ɛdɛlɛio kía ũ. Ɔ̃mɛ Ɛɛmↄ gbɛ vĩ ń Salekao ń Basana bùsuo píi e à gɛ̀ pɛ̀ Gesuu buiↄ ń Maaka buiↄ bùsu lɛ́wa. Galada bùsu kpɛdo ku we e à gɛ̀ pɛ̀ Ɛsɛbↄ̃ kí Siↄ̃ bùsuwa. Kɛ́ Dii zↄ̀blena Mↄizi ń Isailiↄ ń fú, ↄ̃ Mↄizi ń bùsupiↄ kpaalɛ̀ Lubɛni buiↄ ń Gada buiↄ ń Manase buiↄ lɛɛ doↄnɛ. Nao 32.33, Iko 3.12-13
Yuudɛ̃ baa bɛ'aɛ oi kía pↄ́ Yozuee ń a gbɛ̃́ↄ ń fú wɛ̃́lɛↄ tↄ́ↄn kɛ, sɛa za Baali Gada, Libã guzulɛu e à gɛ̀ pɛ̀ gbɛ̀ wáiwai pↄ́ kú Sei bùsuwa. Bùsupi ↄ̃ Yozuee kpaalɛ̀ Isailiↄnɛ daɛdaɛ, a gusĩsĩde ń a gusalalao ń sɛ̃gbão ń a gbɛpↄlɛↄ ń a guwaiwaio ń Nɛgɛvɛo, bùsu pↄ́ Itiↄ ń Amↄleↄ ń Kanaaↄ ń Pɛliziↄ ń Iviↄ ń Yebusiↄ kuu yãa. Wɛ̃́lɛ pↄ́ aa dɛ a kíaↄ ũↄ tↄ́ↄn kɛ: Yeliko, Ai pↄ́ kú Bɛtɛli saɛ, 10 Yelusalɛũ, Hɛblↄ̃, 11 Yaamu, Lakisi, 12 Ɛgɛlↄni, Gɛzɛɛ, 13 Dɛbii, Gɛdɛɛ, 14 Ɔↄma, Alade, 15 Libena, Adulaũ, 16 Makeda, Bɛtɛli, 17 Tapua, Efɛɛ, 18 Afɛki, Lasaloni, 19 Madↄ̃, Azoo, 20 Simɛlↄni Mɛlↄni, Akesafa, 21 Taanaki, Mɛgido, 22 Kɛdɛsi, Yↄkenaũ pↄ́ kú Kaamɛli bùsuu, 23 Doo pↄ́ kú Doo gusĩsĩdeu, Goiũ pↄ́ kú Giligali 24 ń Tiizao. Kíapiↄ píi gbɛ̃ↄn baakwi ń mɛ̀ndooɛ.

*12:2 Nao 21.21-25, Iko 2.26-37

12:4 Nao 21.33-35, Iko 3.1-11

12:6 Nao 32.33, Iko 3.12-13