FILEMƆƆ
Yã́ pↄ́ kú láɛ bee guuↄ
Filemↄↄá Kↄlↄsi Yesude tↄdeɛ mɛ́ Pↄlu gbɛ̃naɛ (dↄ̀ↄ 1). A zↄe vĩ, aà tↄ́n Onɛziũ, à bàalɛ̀ɛ̀. Oneziũ Pↄlu dↄ̃̀ gↄↄ pↄ́ wà Pↄlupi dàkpɛuɛ. À gↄ̃̀ Yesude ũ sↄ̃, ↄ̃ Pↄlu zɛ̀ò à aà kpã́sã a diiɛ, ↄ̃ à láɛ bee kɛ̃̀ɛ̀, à wabikɛ̀wà asu aà si zↄ ũ lↄo, sema aà gbɛ̃do ũ naa Kilisiwa guu, asa wì zↄ pↄ́ bàalɛ̀ swã́gaga pãsĩpãsĩɛ.
Fↄkpaa Filemↄↄwa ń gbɛ̃́ pↄ́ aa kuaànↄↄ gbɛa (1-3), Pↄlu Dii sáaukpà Filemↄↄ luanaaikɛa ń aà ãiao yã́ musu (4-7). Bee gbɛa à Oneziũ pↄ́ lɛ́ tá a diiwa yã'ò (8-22). Lápi làa ń fↄkpaamáo, wà gbɛ̃́ pↄ́ an tↄ́ kú Kↄlↄsideↄ lá guuↄ è we (Kls 4.10, 12, 14). Aasipu (dↄ̀ↄ 2) tↄ́ kú Kls 4.17 guu lↄ.
Wá è lápi guu lá Pↄlu yã'ò a gbɛ̃́ Filemↄↄɛ busɛbusɛ. I yãe dilɛɛ̀o, i giɛ̀ ń Oneziũ zↄbleaɛo. Ãma à yã́ dↄ̀aàgu ń gbɛ̃́ pↄ lɛ́ láɛ bee kyokɛↄ píi, Kilisi yeawázi ì tó wá kua dafukũ, ì tó wà kɛ na ń kↄ̃o lↄ.
1
Pↄlu Filemↄↄ sáaukpaa
Ma Pↄlu, ma gbɛ̃́ pↄ́ wà ma dakpɛu Kilisi Yesu yã́i ń ma gbɛ̃do Timↄteeo, wámɛ wa láɛ bee kɛ̃̀nɛ, wá zĩkɛndee yenzide Filemↄↄ, ń Yesude pↄ́ aaì kↄ̃ kãaa n bɛↄ ń wá nↄɛ yenzide Afiao ń wá zĩ̀kandee Aasipuo. Lua wá Mae ń Dii Yesu Kilisio gbɛ̃kɛkɛnɛ, aai n gba aafia.
N yã́ ìↄ dↄmagu gↄↄpii ma wabikɛa Luawa guuɛ, ↄ̃ mi aà sáaukpa, asa ma Dii Yesu náai pↄ́ ńlɛ kɛ bao mà ń n yea Lua gbɛ̃́ↄzio píi. Mi wabikɛwà, kɛ́ n kuawanↄ Yesu zɛ́u a to n wɛ́ kɛ̃́ báaa pↄ́ wá vĩ píi naa Kilisiwa guu. Ma gbɛ̃́, n yeańzi ma pↄ kɛ̀na maamaa, à ma nↄ̀sɛ nìnimɛɛ, asa n Lua gbɛ̃́ↄ sↄ̃ dànɛ́ doũ.
Pↄlu awakpaa Filemↄↄɛ Ɔnɛziũ yã́ musu
Ayãmɛto, baa kɛ́ ma zɛ́ kà naa Kilisiwa mà yã́ pↄ́ maa ǹ kɛ dilɛnɛ, ń beeo ma awakpànɛ kɛ́ má yenzi yã́i. Mapi ma Pↄlu, ma maezↄ̃ↄ ia ń ma daakpɛu tia Kilisi Yesu yã́io, 10 ma awakpànɛ Ɔnɛziũ* Kls 4.9 pↄ́ gↄ̃̀ ma nɛ́ ũ kpɛ́u la yã́ musu. 11 A pãnɛ yãa, ãma tia a ài vĩwɛ̃ɛ, mpi ń mapio. 12 Ma aà gbàɛma, a dɛ ma sↄ̃ ũɛ. 13 Ma kua kpɛ́u Yesu baokpaa yã́i guu, má ye aàↄ ku ma saɛ, kɛ́ aàↄ dↄmalɛ n gbɛu, 14 ãma ma zɛò má yãe kɛ n lɛ́ saio, kɛ́ ńsu yãmaakɛmɛɛ teasio, sema ń pↄeão. 15 Àↄ Ɔnɛziũ kɛ̃ama yãa gↄↄpla dɛ kɛ́ aà ɛa suma àↄ kunnↄ gↄↄpii yã́iɛ. 16 A ɛa àↄ dɛnɛ zↄ ũ lↄo, asa a dɛ zↄa, a dɛ n gbɛ̃́ yenzide ũ naa Kilisiwa guuɛ. Ma gbɛ̃́ yenzideɛ. Wa n gbɛ̃́ pↄ́ a dɛ n zↄ ũ mɛ́ à gↄ̃̀ Dii pↄ́ ũ pↄ́ o lↄa?
17 A yã́i tò, tó n ma dilɛ n gbɛ̃́ ũɛ, gbãakpaaàzi, lá ńyↄ̃ kpamaziwa. 18 Tó à zã̀nɛ yãewa ge tó a n fĩa kũaɛ, bee gↄ̃̀ ma yã́ ũɛ. 19 Ma Pↄlu mámɛ ma yã́ɛ bee kɛ̃̀ ń mazĩa ↄo, má n fĩabonɛ. Kɛ́ ń ma fĩa kũa n misia ũ, má a yã'o lↄo. 20 Too, ma gbɛ̃́, maakɛmɛɛ Dii yã́i, ní ma sↄ̃ damɛɛ doũ wá naa Kilisiwa guu yã́i.
21 Ma lakɛ̃̀nɛ kɛ́ má dↄ̃ ńyↄ̃ ma yãma, mɛ́ ńyↄ̃ kɛ dɛ lá má ònɛa yã́iɛ. 22 Bee gbɛa pilakĩi kɛkɛmɛɛ lↄ, asa má a náai vĩ Lua a ma bↄɛ́ wabi pↄ́ álɛ kɛwà yã́i.
23 Ɛpafa pↄ́ wá sãnu kpɛ́u Kilisi Yesu yã́i fↄkpàma 24 ń ma zĩkɛndeeↄ Maaku ń Alisakao ń Demasio ń Lukuo. 25 Dii Yesu Kilisi gbɛ̃kɛkɛɛ́.

*1:10 Kls 4.9