ƐBƐLUƆ
Yã́ pↄ́ kú láɛ bee guuↄ
Kɛ́ wà íbɛlɛsɛ̀ ń Yesudeↄ, bee mɛ́ tò an gbɛ̃eↄ ye fu, ↄ̃ lápi kɛ̃na lɛ́ tɛ́kpańgu aa zɛ gbãa Dii náaikɛa guu. À mɛ̀ Kilisi zↄ̃ↄ dɛ malaikaↄ ń ãnabiↄla píi, mɛ́ zĩ pↄ́ a kɛ̀ gbɛ̃́pii yã́ musu dɛ an pↄ́la píi. Za lápi daalɛawa à mɛ̀ Lua azĩa ↄ̀lↄwɛ̃ɛ a nɛ́ Yesu Kilisi ũ (1.1-3). Lápi kpaalɛa lɛɛ pla:
A sɛ̃́ia (1.4-10.18) lɛ́ Kilisi dɛa pↄ́piia yã́ bↄↄlɛkɛ. Ãnabiↄ ↄ̃ a dɛńla adoo (1.1), a dɛ malaikaↄla lↄɛ (1.4-2.18), a dɛ Mↄizi ń Yozueeola (3.1-4.13). A dɛ luabaakuańnↄ káau sa'onkiaↄla (4.14-7.28). À azĩa kpà sa'obↄ ũ à gà lipãakↄ̃awa gbɛ̃́piiɛ, ↄ̃ bee dɛ sa dasi pↄ́ Isailiↄ ò yãala píi (8.1-10.18). À zɛwɛ̃̀wɛ̃ɛ wà sↄ̃ Luazi, zɛ́ pↄ́ sa'oa pãle i e wɛ̃̀ yãao.
A plaade (10.19-13.17) lɛ́ tɛ́kpawágu wà zɛ gbãa Yesu náaikɛa guu (10.19-39). Wekĩi luabaakuańnↄ káau luanaaikɛnaↄ yã́ kúu (lɛɛ 11). Àlɛ lɛdawá wà wɛ́pɛ Yesu Kilisiwa, kɛ́ wà e íbɛlɛsɛawanↄ fↄ̃ laaàwa (12.1-11). Lɛdama gbɛzãↄ ń gbɛ̃́ↄ gbaa laaio gbɛa (12.12-13.19), lápi kɛ̃na fↄkpàmá à báaadàńgu (13.20-25).
1
Lua Nɛ́ dɛ malaikaↄla
Lua dↄ̀aa ãnabiↄnɛ yãa dodo dasi, ↄ̃ aa yã́zɛ ò wá deziↄnɛ dasi, ãma aà Nɛ́ mɛ́ yã'òwɛ̃ɛ gↄↄ gbɛzãɛ beeↄ zĩ́ sa. Nɛ́pi sabai ↄ̃ Lua dṹnia kɛ̀, a dìlɛ ↄ̃mɛ a gↄ̃ pↄ́pii vĩ. Ɔ̃mɛ Lua gawi tɛkɛa ũ, aà kua ũ zálala. Ɔ̃mɛ pↄ́pii kũa ń a yã'oa gbãao. Gbɛ̃́ↄ duunawoloa gbɛa à gɛ̀ zↄ̃̀lɛ musu Zↄ̃ↄde ↄplaai. Lá tↄ́ pↄ́ a blè gbia dɛ malaikaↄ pↄ́a, màa aà zↄ̃ↄ dɛńla lↄ. Lua yã́ɛ bee ò malaikaeɛ yãae?
Ma Nɛ́n n ũ, n Maen ma ũ gbã,* Soũ 2.7
ge mámɛ máↄ dɛ aà Mae ũ,
aàpi iↄ dɛ ma Nɛ́ ũ. 2Sam 7.14
Kɛ́ Lua tò a yoa mↄ̀ dṹnia guu, à mɛ̀ a malaikaↄ kúlɛɛ̀ píi. Malaikaↄ yã́ musu à mɛ̀,
i a ìwaↄ li ĩ́ana ũ,
i a zĩkɛnapiↄ li tɛ́vua ũ. Soũ 104.4
Aà Nɛ́ yã́ musu sↄ̃, à mɛ̀:
Lua, ńyↄ̃ↄ zↄ̃lɛa báawa gↄↄpiiɛ,
niↄ n kíakɛ lípana kũa yã́zɛde ũ.
Ń ye maakɛai, ń za vãikɛau.
A yã́i tò Lua, n Lua, n kpa kpalau,
à pↄna pìsima dɛ n gbɛ̃́ↄla.§ Soũ 45.7-8
10 Wa ò lↄ:
Dii, n tↄↄlɛ kàlɛ asĩnizĩ,
musuá n ↄzĩkɛaɛ.
11 Ampii aa gɛ̃, kási ńyↄ̃ↄ kuɛ.
Aa zikũ lán pↄkasawa,
12 ní ń koo lán pɛwa,
ní ń lilɛ lán pↄkasawa.
Mpi sↄ̃ ńyↄ̃ↄ doũ gↄↄpiiɛ,
n gↄↄ láaa vĩo.* Soũ 102.25-27
13 À yã́ɛ bee ò malaikaeɛ yãae?
Zↄ̃lɛ ma ↄplaai
e màↄ n ibɛɛↄ kɛnɛ n gbadibↄ ũ. Soũ 110.1
14 Malaikaↄá zĩkɛnaↄnɛ ḿpii, nisĩna pↄ́ Lua ì ń zĩ dↄi gbɛ̃́ pↄ́ aa bↄ ziaↄlɛɛ.

*1:5 Soũ 2.7

1:5 2Sam 7.14

1:7 Soũ 104.4

§1:9 Soũ 45.7-8

*1:12 Soũ 102.25-27

1:13 Soũ 110.1