2
Yesu gↄ̃a gbɛ̃nazĩna ũ láwáwa
Ayãmɛto wà yã́ pↄ́ wá mà kũ ↄplapla, kɛ́ wásu zã zɛ́wao yã́i. Asa lá ikoyã pↄ́ malaikaↄ òá sĩanaɛ,* Gal 3.19 mɛ́ wà fĩabò gbɛ̃́ pↄ́ gì mai aa pã̀aↄnɛ a zɛ́wa, tó wi suabaa zↄ̃ↄpi yãda sao, wá bↄe? Suabayãpi bↄ̀ Dii kĩ́iɛ, ↄ̃ gbɛ̃́ pↄ́ màↄ a sĩanapìliwàwɛ̃ɛ. Lua suabayãpi seela ↄ̀lↄnɛ́ yãbↄnsaɛↄ ń dabudabu dasi kɛaↄ guu ń a Nisĩna gba pↄ́ a bìilɛwɛ̃ɛ a pↄeãwao.
I kɛ malaikaↄ ↄ̃ Lua dṹnia zia pↄ́ wálɛ a yã'o nànɛ́ ń ↄzĩo. A ku guei wà mɛ̀:
Bↄ́n gbɛ̃nazĩna ũ kɛ́ aà yã́ ìↄ dↄngui?
Bↄ́n aà ũ kɛ́ ni laaidↄwài?
N aà kɛ̃̀sã malaikaↄzi gↄↄpla,
n aà kpà kpalau ń gawio ń bɛɛɛo.
Ń tò pↄ́pii misìilɛɛ̀. Soũ 8.4-6
Kɛ́ Lua tò pↄ́pii misìilɛɛ̀, i a kee to misiilɛaɛ̀ saio. Tia kɛ́wa, wi e pↄ́pii misìilɛɛ̀ gĩao, wá è Yesu yã́ɛ. Lua aà kɛ̃̀sã malaikaↄzi gↄↄpla, kɛ́ Lua gbɛ̃kɛ guu aà ga gbɛ̃́pii gɛ̃ɛ ũ, ↄ̃ à aà kpà kpalau ń gawio ń bɛɛɛo ga taasi pↄ́ a kɛ̀ yã́i.
10 Lá pↄ́pii bↄ̀ Lua kĩ́i mɛ́ pↄ́pii dɛ aà pↄ́ ũ, kɛ́ a ye gɛ̃ ń gbɛ̃́ↄ a gawi guu dasi a nɛ́ↄ ũ, à kũ̀ aà to an Suabanki gↄ̃ wásawasa taasikɛa guuɛ. 11 Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ gↄ̃ Lua pↄ́ ũↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ ń kɛ Luapi pↄ́ ũo an de doũɛ. A yã́i tò aà ń sísia a dãunaↄ ũ lí aà wí kũo. 12 À mɛ̀:
Má n yã'o ma dãunaↄnɛ,
má n táasilɛ kↄ̃kãaa guu. Soũ 22.23
13 À mɛ̀ lↄ:
Má aà náai vĩ.§ Isa 8.17
À mɛ̀ lↄ:
Má kɛ́, ń nɛ́ pↄ́ Lua kpàaↄ.* Isa 8.18
14 Lá nɛ́piↄá gbɛ̃nazĩnaↄnɛ, màa aàpi sↄ̃ à gↄ̃̀ gbɛ̃nazĩna ũ láńwa, kɛ́ à ga, i Ibiisi pↄ́ ì ga gba zɛ́ kaalɛ, 15 i gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ vĩakɛ gaɛ aa gↄ̃̀ a zↄↄ ũ e ń wɛ̃ni lɛ́uↄ bo. 16 Sĩana guu malaikaↄ ↄ̃ àlɛ ↄdamáo, Ablahaũ buiↄnɛ. 17 À kũ̀ aà gↄ̃ lá a dãunaↄwa yã́pii guuɛ, kɛ́ à gↄ̃ Sa'onkia sùuude náaide ũ Lua zĩ guu, i gbɛ̃́ↄ duuna kɛ̃́má. 18 Lá à taasikɛ̀ à yↄ̃a fↄ̃̀, a fↄ̃ dↄ gbɛ̃́ pↄ́ wàlɛ ń yↄ̃ↄlɛ.

*2:2 Gal 3.19

2:8 Soũ 8.4-6

2:12 Soũ 22.23

§2:13 Isa 8.17

*2:13 Isa 8.18