SOŨƆ
Yã́ pↄ́ kú láɛ bee guuↄ
Soũↄá wabi mɛ̀n basoplakwi pↄ́ Isailiↄ kɛ̀ Luawaↄnɛ, mɛ́ aaì si lɛ ũ ń pↄ́ʼↄbↄna, mɛ́ Yesudeↄ lɛ́ zĩkɛò e ń a gbão.
Soũ lá kpaalɛa lɛɛ sↄoɛ. Lɛ pↄ́ Davidi dàↄ ku we dasi (51-65, 67-71) bee gbɛa Kole buiↄ lɛↄ (42-49, 84-88), Asafa lɛↄ (73-83), kíablea lɛↄ (93-99), gɛa Yelusalɛũ lɛↄ (120-134).
Soũↄ buiↄ dasi maamaaɛ:
Lɛ pↄ́ aaì Dii tↄbↄ aà zↄ̃ↄkɛ ń aà maakɛo yã́ musuↄ: 8, 19, 33, 100, 103-105, 111, 113-114, 117, 135-136, 145-149
Dii kiblea lɛↄ: Dii mɛ́ kía ũ: 47, 93, 96-99
Kíablea Soũↄ, wabikɛa kíaɛ ge kía wabikɛa: 2, 18, 20-21, 45, 72, 89, 101, 110, 144
Gɛ̃a Dii kpɛ́u lɛↄ: 15, 24
Gɛa Yelusalɛũ lɛ pↄ́ Isailiↄ ì si gↄↄ pↄ́ aalɛ gɛ́ dikpɛkɛi we: 84, 91, 121, 122
Siↄna lɛↄ, aalɛ gu pↄ́ Dii sɛ̀ wà a kpɛ́ dↄu Yelusalɛũ tↄbↄ: 46, 48, 76, 87, 132
Waaso Soũↄ: 14, 50, 53, 75, 81, 95
Soũ pↄ́ ì yãdada luanaaikɛnaↄnɛ: 1, 37, 49, 73, 78, 112, 119, 127, 133
Gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ pↄsia kɛ aalɛ Lua sisi ń yã'ↄ̃ma guuↄ Soũↄ: 12, 44, 58, 60, 74, 79, 80, 83, 85, 90, 94, 106, 108, 123, 126, 137
Lua gbɛ̃́ↄ wiilɛawa yã'ĩa ge ĩadama ge gudɛ ge gyã ge zĩ̀zↄkɛ yã́ musu lɛↄ: 5-7, 13, 17, 22, 25-26, 28, 31, 35, 38-39, 41-43, 51, 54, 57, 59, 61, 63-64, 69-71, 86, 88, 102, 109, 120, 130, 140-143
Lua sáaukpaa kɛ́ ì ń suaba ge ì duunakɛ̃má yã́i: 9-10, 30, 32, 34, 40.1-12, 92, 107, 116, 118
Pↄna ń aafia pↄ́ luanaaikɛnaↄ vĩ lɛↄ: 3, 4, 11, 16, 23, 62, 131, 139
Yesu Soũ lɛsì Maaku 14.26 guu, mɛ́ à Soũ yã'ò a yãdanɛↄ guu (Maa 12.10, 36) ń aà wabikɛaↄ guuo (Maa 15.34, Luku 23.46).
Soũↄ guu wà dↄ̀aa wà Kilisi yã'ò ń taasi pↄ́ a kɛↄ (22, 69). Wà aà bↄa gau yã'ò lↄ ń aà taa luabɛ yã́o (16, 110, 118). Wà Soũ lá yã́ↄ ò Lua bàakuańnↄ gbɛzã láↄ guu dɛ gɛ̃n basↄola.
Isailiↄ wabikɛa, Yesu wabikɛa, Yesude káauↄ wabikɛa (Zĩn 4.24-26), Soũↄ dɛ lá pↄ́ Yesudeↄ ì lousisiò ũ e ń a gbão.
LÁ SƐ̃IA
1
Soũↄ 1-41
Báaade
Báaaden gbɛ̃́ pↄ́ lí gbɛ̃vãiↄ lɛdama mao ũ.
Ìli duunkɛnaↄ zɛ́ sɛo,
ìli zↄ̃lɛ ń gbɛ̃́ àlafiikɛnaↄo.
Dii ikoyã mɛ́ ì kaaàgu,
ìↄ làasookɛwà fãanɛ ń gwãasĩnao.
A dɛ lán lí pↄ́ wa bà swa saɛwa,* Zel 17.8
a lá lí giigagao, ìↄ nɛ'i a gↄↄwa,
yã́ pↄ́ ì kɛ píi kã́fĩa vĩ.
 
A dɛ màa ń gbɛ̃vãiↄo.
Aa dɛ lán ése ṹa pↄ́ ĩ́ana ì sɛ́lɛwaɛ.
Beewa gbɛ̃vãiↄ bↄ maa yã́kpalɛkɛgↄↄzĩo,
duunkɛnaↄ zɛ gbɛ̃maaↄ saɛo.
Dii ì zɛmikũ gbɛ̃maaↄnɛ,
gbɛ̃vãiↄ sↄ̃, an zɛ́ mipɛ̀ kaalɛwa.

*1:3 Zel 17.8