ZIA YÃ
Yã́ pↄ́ kú láɛ bee guuↄ
Zãa mɛ́ Bibeli lá gbɛzã kɛ̃̀. À yã́ dasi pↄ́ Yesu Kilisi bìiwàɛ bↄↄlɛkɛ̀wɛ̃ɛ (1.1), yã́ pↄ́ a è gↄↄ pↄ́ Lua Nisĩna dɛ̀dɛwà (1.10). Gↄↄ pↄ́ à lápi kɛ̃̀, a ku Patemↄ gũgũnaaɛ. Wàlɛ aà wɛtã kɛ́ àlɛ Yesu baona kpá yã́i (1.9), asa gↄↄ bee Lomadeↄ kía lɛ́ ĩada Yesudeↄwa. À lápi kɛ̃̀ Yesu gãli mɛ̀n sopla pↄ́ aa ku Azii bùsuuↄnɛɛ, gu pↄ́ wì mɛ tia Tuukii.
Tó Yesudeↄ ku wɛtɛ̃a guu, kɛ́ Dii mɛ̀ndona Yesu Kilisi aa zɛ̀ò yã́iɛ. Kua yã'ĩa guu Zãa láɛ bee kɛ̃̀nɛ́ kɛ́ wà zɛ gbãa luanaaikɛa guu ń zia yã́ pↄ́ an wɛ́ dↄio. Lápi guu Zãa wɛ́pungu pↄ́ a èↄ yã'ò ń a lɛɛũaↄ dasi. Gbɛ̃́ pↄ́ aa luabaakuańnↄ káau taala dↄ̃ↄ fↄ̃ yãlɛɛũapiↄ gbadↄ̃, ãma dãↄ ń asii dↄ̃o. Wɛ́pungu pↄ́ Zãa èↄ yã́ↄ dodoa, ãma an yãmi doũɛ. Gbɛ̃eↄ ì asiiyãpiↄ bↄↄlɛkɛ dodoa, ãma yã́zĩnda pↄ́ lápi lɛ́ o ku wásawasaɛ: Vãi a kigↄↄsoplanable, ãma Lua ń a gbɛ̃́ↄ zĩ̀ gbɛzã ble Yesu Kilisi sabai, asa ↄ̃mɛ Dii ũ ado.
A daalɛkĩi Zãa azĩa yã'ò Yesu Kilisi pↄ́ bↄ̀ gau zĩna ũ (1.1-8).
Aà waaso sɛ̃́ia guu, à yã́ pↄ́ à wɛsìɛ a wɛ́pungu sɛ̃́ia ea guuↄ sɛ̀lɛ sìu. A guu Yesu òɛ̀ aà lákɛ̃ Yesude gãli mɛ̀n sopla pↄ́ ku Azii bùsuuↄnɛ (1.9-3.22).
Bee gbɛa Zãa sù è á kú musu, we a wɛ́punguↄ è dasi: Luabɛdeↄ kúlɛa Luaɛ ń Yesu Kilisio (lɛɛ 4-5), lá kooa ń a kã́n'ↄ mɛ̀n soplaↄ (6.1-8.1), kãae mɛ̀n soplaↄ pɛa (8.2-11.19), dalagↄ̃ↄ ń wài mɛ̀n plaↄ (12.1-13.18), sã ń gbɛ̃́ pↄ́ à ń bóↄ, yã́kpalɛkɛgↄↄ pↄ́ malaikaↄ a baokpà (14.1-20), kìsia gbɛzã mɛ̀n sopla pↄ́ dɛ Lua pↄkũma ũↄ (15.1-16.21), Babɛli lɛ́lɛa, zĩblea wàiwa ń ãnabi ɛgɛnao ń Ibiisio (17.1-20.10), luabɛ dafu ń tↄↄlɛ dafuo ń Yelusalɛũ dafuo (21.1-22.5). Lápi láakĩi Yesu lɛgbɛ̃̀ à mɛ̀: Má mↄ́ tia (22.6-21).
Gbɛ̃́ pↄ́ aalɛ lápi kyokɛↄ fↄ̃ yã́ↄ gbadↄ̃, tó aa wɛ̀ɛlɛ yã́pi wásawasa dↄ̃ yã'ĩa pↄ́ a su ń le zia yã́ musu. Zãa lɛ́ vĩadada Lua gbɛ̃́ↄzi no, àlɛ ń gba sↄ̃ ĩadamagↄↄ. Wɛ́pungu pↄ́ Zãa è lɛ́ ↄlↄnɛ́ yã́ pↄ́ a yã́i Yesu Kilisi gà a vùi, àizãna yã́ pↄ́ aaↄ kuò e gↄↄpii.
1
Láɛ bee bↄkĩi
Lua yã́ pↄ́ lɛ́ mↄ́ kɛi dà Yesu Kilisiɛ aà biiwà a zↄ̀blenaↄnɛ, ↄ̃ à a malaika zĩ̀ ma Zãa a zↄ̀blenawa, a tò ma yã́pi dↄ̃̀. Lua yã́ pↄ́ Yesu Kilisi dɛ a seelade ũ ↄ̃ má è, ↄ̃ málɛ o. Gbɛ̃́ pↄ́ zia yã́ɛ bee kyokɛ̀ ń gbɛ̃́ pↄ́ aa a yãmà aa kũaↄá báaadeↄnɛ, asa a gↄↄ kãikũ̀.
Ma Zãa mámɛ ma láɛ bee kɛ̃̀ gãli sopla pↄ́ kú Azi bùsuuↄnɛ. Lua pↄ́ kú za yãa mɛ́ a ku tia mɛ́ àlɛ mↄ́ ń a Nisĩna mɛ̀n sopla pↄ́ kú a kpalabaa aɛↄ* Zia 4.5 ń Yesu Kilisi pↄ́ dɛ seelade náaide ũo aa gbɛ̃kɛkɛɛ́, aai á tó aafia. Yesupi mɛ́ gàbↄ sɛ̃́ia ũ, ↄ̃mɛ dṹnia kíaↄ gbãade ũ. Isa 55.4, Soũ 89.28 A yewázi à wá bↄ́ wá duunau ń a au gbãao, à wá kpá kpalau Lua a Mae gbàgbanaↄ ũ. Bↄa 19.6, 1Piɛ 2.5 Ɔ̃mɛ gawi ń gbãao vĩ gↄↄpii! Ãmi.
Ma, àlɛ mↄ́ luabɛpuanau.§ Dan 7.13, Mat 24.30, 1Tɛs 4.17 Gbɛ̃́pii a wɛsiaàlɛ, baa gbɛ̃́ pↄ́ aa aà zↄ̃̀ↄ,* Zkl 12.10, Zãa 19.34 dṹnia bui píi i ńzĩa gbɛ̃gbɛ̃ aà yã́ musu. Aà kɛ màa! Ãmi.
Dii Lua mɛ̀: Mámɛ má Alafa ń Omɛgao ũ. Zia 22.13 Ma Gbãapiide má kú yãa mɛ́ má kú tia mɛ́ málɛ mↄ́.
Yesu Kilisi bↄ mↄa Zãawa
Mámɛmaa Zãa á gbɛ̃do, naa Yesuwa guu kↄ̃gbɛ̃ↄn wá ũ wɛ́tɛ̃a guu, kpalablea guu, mɛnakɛa guu. Má kú ísia gũgũna pↄ́ wì mɛ Patemↄ guu luayã'oa ń Yesu seeladekɛo yã́i. 10 Dii gↄↄzĩ Lua Nisĩna dɛ̀dɛa, ↄ̃ ma lↄↄ gbãa mà ma kpɛ lán kã̀ae'ↄwa 11 à mɛ̀: Yã́ pↄ́ ń è kɛ̃ lá guu, ní kpã́sã gãli sopla pↄ́ kú wɛ̃́lɛɛ beeuↄnɛ: Ɛfɛsɛ, Simiina, Pɛɛgaũ, Tiatii, Saadi, Filadɛlifi ń Laodisio.
12 Ma lili mà gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ yã'omɛɛpi e. Kɛ́ ma lili màa, ma vua dau è mɛ̀n sopla. 13 Ma gbɛ̃e è daupiↄ zãnguo lán gbɛ̃nazĩn nɛ́wa. A ulatao daa, àlɛ gálɛ aà gbázĩ, mɛ́ vua asana dↄa aà kùawa. 14 Aà mikã dɛ púntaitai lán sãkã ge buawa, mɛ́ aà wɛ́ dɛ lán tɛ́vuawa. 15 Aà gbá lɛ́ tɛkɛ lán mↄgotɛ̃ pↄ́ wàlɛ baasa mua tɛ́ guuwa. Aà lↄↄ dɛ lán izↄ̃ↄsuka kↄ̃fĩwa. Dan 7.9, 13, 10.5-6 16 A saana kũa a ↄplaau mɛ̀n sopla, mɛ́ fɛ̃nda lɛna kpɛpla§ Ɛbɛ 4.12 lɛ́ bↄ aà lɛ́u. Aà oa lɛ́ tɛkɛ lán ĩatɛ̃ gbãawa.
17 Kɛ́ ma aà è, ma lɛlɛ aà gbázĩ, ma gↄ̃ sã́ii. Ɔ̃ à ↄplaa nàa à mɛ̀: Ńsu to vĩa n kũo. Mámɛ má Dↄaana ń Gↄ̃zãnao ũ,* Isa 44.6, 48.12 18 gbɛ̃́ pↄ́ ìↄ ku ũ. Ma ga, ↄ̃ má kú kɛ́, mɛ́ máↄ ku e gↄↄpiiɛ. Má ga ń bɛdao kilinɛↄ kũa. 19 Yã́ pↄ́ ń è kɛ̃́, yã́ pↄ́ kúↄ ń yã́ pↄ́ a mↄ a kpɛↄ píi. 20 Saana mɛ̀n sopla pↄ́ ń è ma ↄplaaupiↄ ń vua dau mɛ̀n soplapiↄ asiin kɛ: Saana mɛ̀n soplapiↄá gãli mɛ̀n soplapiↄ dↄaanaↄnɛ, mɛ́ dau mɛ̀n soplapiↄá gãli mɛ̀n soplapiↄnɛ.

*1:4 Zia 4.5

1:5 Isa 55.4, Soũ 89.28

1:6 Bↄa 19.6, 1Piɛ 2.5

§1:7 Dan 7.13, Mat 24.30, 1Tɛs 4.17

*1:7 Zkl 12.10, Zãa 19.34

1:8 Zia 22.13

1:15 Dan 7.9, 13, 10.5-6

§1:16 Ɛbɛ 4.12

*1:17 Isa 44.6, 48.12