YUDA
Yã́ pↄ́ kú láɛ bee guuↄ
Yuda lá ń Piɛɛ lá plaadeo (lɛɛ 2) aa waasokɛn ɛgɛnaↄ yã'ò ń yãvãi pↄ́ aaìↄ kũaↄɛ. Lán Zaakiwa Yudaá Yesu dãunaɛ lↄ.
Yuda zↄadↄ̀ waasokɛn ɛgɛnaↄ pↄ́ an yã́ gɛ̃̀ Yesudeↄ guuↄwa pãsĩpãsĩ, à go pↄ́ a ń gbɛ̃ yã'ò (3-16). A ò Yesudeↄnɛ aa zɛ gbãa Yesu náaikɛa guu (17-23). À lápi mìdɛ ń Lua tↄbↄao.
Lápi yã́ pↄ́ ɛɛ ì'inɛ́ yã́ bↄↄlɛkɛ̀, mɛ́ à àizãna pↄ́ wá wɛ́ dↄi naa Lua ń Yesu Kilisiowa guu yã'ò lↄ (20-21).
1
Waasokɛn ɛgɛnaↄ
Mámɛmaa Yuda, Yesu Kilisi zↄ̀blena, Zaaki dãuna.* Mat 13.55 Mámɛ ma láɛ bee kɛ̃̀ Mae Lua yenzide pↄ́ à ń sisi a ń kũa naa Yesu Kilisiwa guuↄnɛ. Lua sùuu ń aafiao ń a yeaázio nↄnↄaaɛ́.
Ma gbɛ̃́ yenzideↄ, má ye mà lákɛ̃ɛ́ yãa wápii suabaa yã́ musu, ↄ̃ má è à kũ̀ teasiɛ mà kɛ̃́ɛ́ mà lɛdaowá à gí ń ázĩao Yesu yã́ pↄ́ Lua nàɛ́ á ↄzĩ gɛ̃n do e gↄↄpii musu. Asa luayãdansaiↄ gɛ̃̀ wá guu kpã́i, Gal 2.4 aaì wá Lua gbɛ̃kɛ e ń wisaiyãkɛa zɛ́ ũɛ, aaì lelekpa wá Dii mɛ̀ndona Yesu Kilisizi. Ĩa pↄ́ Lua a damá kú aà yã́ taala guu à gɛ̃̀gɛ̃.
Kɛ́ Dii Isailiↄ bↄ̀lɛ Egipi, Bↄa 12.51 a gbɛa à gbɛ̃́ pↄ́ aai a náaikɛoↄ dɛ̀dɛ.§ Nao 14.29-30 Má ye mà yã́pi dↄágu, baa kɛ́ á dↄ̃ kↄ̀. Malaika pↄ́ aai zɛ ń ń luakpamaoo aa pãkpà ń kúkĩiziↄ sↄ̃, Lua ń ká gusiau yeyea ń mↄdaonao àↄ dↄmá gↄↄpiiɛ e yã́kpalɛkɛgↄↄ zↄ̃ↄ zĩ́. Sↄdↄũ ń Gↄmↄↄo ń wɛ̃́lɛ pↄ́ liaańziↄ gbɛ̃́ↄ yã́ bee taa kɛ̀ sↄ̃, aa ńzĩa kpà gbãsĩ dↄ̀ↄsai kɛawa.* Daa 19.1-25 An kaalɛa dɛ ĩadama ń tɛ́ gasaio seela ũɛ. Luayãdansai nana'onapiↄ lɛ́ kɛ màa sↄ̃ɛ. Aaì ńzĩa da gbãsĩkɛau, aaì gi ikoyãi, aaì malaika gawideↄ sↄ̃́sↄ̃. Baa malaikaↄ kía Misɛli, gↄↄ pↄ́ àlɛ lɛkpaakɛ ń Ibiisio Mↄizi gɛ yã́ musu, i we à aà sↄ̃̀sↄ̃ à yãdàaàlao, ãma a òɛ̀ a kↄ̃ le ń Diio. Zkl 3.2 10 Gbɛ̃́piↄ sↄ̃ aaì yã́ pↄ́ wa a gbadↄ̃o bɛ̃̀ɛboɛ. Ɔ̃nↄ pↄ́ wà ń íò ↄ̃ aa vĩ lán nↄ̀bↄↄwa làasoosai, ↄ̃ ì gɛ̃ńnↄ kaalɛu. 11 Waiyoo ampiↄ, aa Kainu Daa 4.3-8 zɛ́ sɛ̀. Aa sì Balaaũ§ Nao 22.1-35 sã́sãau ↄ̃a yã́i. Aa bↄ̀ Lua kpɛ lán Kolewa,* Nao 16.1-35 aa ↄ̃̀ↄkpà laaàwa. 12 Aa dɛ sãa ũ á gbɛ̃kɛ vĩa ń kↄ̃o blɛbleaↄ guu. Aaì pↄbleánↄ, wí lí ń kũo. An nↄ̀sɛ yã́ aaì gↄ̃́gↄ̃. Aa dɛ lán lousisia pↄ́ ì gɛ̃ ń ĩ́anao masaiwaɛ. Aa gà gɛ̃n pla lán lí nɛ'isai pↄ́ bilɛawaɛ. 13 Aa dɛ lán isukaa pãsĩwa, aaì fùla vãi bↄ an wisaiyãkɛaↄ ũ. Aa dɛ lán saambɛbɛnaↄwa, gusia níinii ↄ̃ Lua dìlɛnɛ́ àↄ ń yàaekɛò gↄↄpii.
14 Za Adamu lɛ́u e à gɛ̀ pɛ̀ Ɛnↄkiwa mae ń nɛ́o ku lɛɛ soplaɛ, ↄ̃ Ɛnↄkipi Daa 5.21-24 dↄ̀aa ń yã'ò à mɛ̀, á è Dii lɛ́ mↄ́ ń a gbɛ̃́ↄ, an dasi lɛ́ vĩo, 15 kɛ́ aà yã́kpalɛkɛ ń gbɛ̃́piio, i yãda a yãdansai duunkɛnaↄla píi, yã́ pↄ́ aa kɛ̀ a yãdasaikɛ guu yã́i ń a tↄ́ bɛ̃̀ɛ pↄ́ aa sìↄ píi. 16 Gbɛ̃́piↄá yãkeledeↄnɛ, yãe lí káńguo. An pↄ́ niakaa mɛ́ ì dↄaanɛ́, aaì ĩ́anadã ń yãzↄ̃ↄo, aaì lɛnakasa gbɛ̃́ↄnɛ ài'ea yã́i.
Kↄ̃ zɛdↄa
17 Ápiↄ sↄ̃ ma gbɛ̃́ yenzideↄ, à to yã́ pↄ́ wá Dii Yesu Kilisi zĩnaↄ dↄ̀aa òɛ́ dↄágu. 18 Aa òɛ́ gↄↄgbɛzãzĩ gbɛ̃́ pↄ́ an luayãdasai pↄ́ niakaa lɛ́ dↄaanɛ́ↄ aa á kɛ pↄ́ↄpↄↄɛ. 2Piɛ 3.3 19 Gbɛ̃́piↄ ì to gbɛ̃́ↄ kɛ̃aaɛ, anzĩa pↄeã mɛ́ ì dↄaanɛ́, aa Lua Nisĩna vĩo. 20 Ápiↄ ma gbɛ̃́ yenzideↄ, à kↄ̃ zɛdↄ á lousisizɛ guu, íↄ wabikɛ ń aà Nisĩna gbãao. 21 Àↄ zɛa Lua yeawázi guu, íↄ wɛdↄ wá Dii Yesu Kilisizi e aà gɛ wá ká àizãnawa a gbɛ̃kɛ guu. 22 À wɛ̃nadↄ̃ gbɛ̃́ pↄ́ kú seaseaↄnɛ. 23 À gbɛ̃eↄ sí tɛ́wa à ń suaba. À wɛ̃nadↄ̃ gbɛ̃pãleↄnɛ ń laaio, í za baa an pↄkasa pↄ́ gbãsĩkpà an dàakɛa guuↄu.
24-25 Lua mɛ̀ndona wá Suabana a fↄ̃ à á dↄ̃́a kɛ́ ásu fuo, i á kpán'aɛkɛ a gawi guu sãasai ń pↄnao ń wá Dii Yesu Kilisi gbãao. Ɔ̃mɛ gawi ń zↄ̃ↄkɛo ń gbãao ń ikoo vĩ zadↄ̃ gↄↄ i daalɛo ń a tiao e gↄↄpii. Ãmi.

*1:1 Mat 13.55

1:4 Gal 2.4

1:5 Bↄa 12.51

§1:5 Nao 14.29-30

*1:7 Daa 19.1-25

1:9 Zkl 3.2

1:11 Daa 4.3-8

§1:11 Nao 22.1-35

*1:11 Nao 16.1-35

1:14 Daa 5.21-24

1:18 2Piɛ 3.3