ZÃA LÁ ÀAƆ̃DE
Yã́ pↄ́ kú láɛ bee guuↄ
Gbɛ̃zↄ̃ↄ pↄ́ Zãa lá plaade kɛ̃̀ mɛ́ láɛ bee kɛ̃̀ Gaiuɛɛ. Gaiu ì zĩkɛ Luaɛ, ì nibↄↄ yàaekɛ, asa à zɛ̀ ń sĩanao. Diotɛfi sↄ̃ dɛnlawɛɛlɛna pↄ́ gì sĩanaiɛ. À bↄ̀ Zãa kpɛ, i aà gbɛ̃́ↄ dilɛo. À Yesude pãle pↄ́ wì mɛ Demɛtiu maabò (12), ↄ̃ à a mↄa wɛ́kpalɛińzi yã'ò à fↄkpàmá (13-15). Wá è lápi guu gbãakpaa Yesudeↄziá yeakↄ̃zi yã́ɛ, mɛ́ zɛa ń sĩanao yã́ɛ.
1
Lua zĩkɛnaↄ dilɛa
Ma gbɛ̃zↄ̃ↄ, mámɛ ma láɛ bee kɛ̃̀ ma gbɛ̃́ yenzide Gaiusiɛ.* Lom 16.23 Má yenzi ń sĩanao. Ma gbɛ̃́ yenzide, miↄ wabikɛnɛ kɛ́ ǹyↄ̃ aafia, yã́pii i bↄnɛ maa, lá n bↄ maawa. Kɛ́ wá gbɛ̃́ↄ mↄ̀, aa òmɛɛ lá ń sĩana kũa mɛ́ ń kú a guu, ↄ̃ ma pↄ kɛ̀na maamaa. Tó má mà ma nɛ́ↄ kú ń sĩanao, pↄnae dɛmɛɛ beelao.
Ma gbɛ̃́ yenzide, ń náai vĩ zĩ pↄ́ ni kɛ wá gbɛ̃́ↄnɛ guu, atɛ̃sa nibↄↄ. Aa n yeawázi yã'ò wá gãlideↄnɛ. Kũ̀sũa kɛnɛ́, lá a maa wà kɛ Lua zĩ guuwa. Asa aa dàzɛu ń Kilisi tↄ́o, mɛ́ aa daa luayãdansaiↄ gã̀uo. Sema wà gbɛ̃́ bee taaↄ yàaekɛ, wíↄ dɛ an zĩkɛndeeↄ ũ sĩana baokpaa guu.
Ma taalanae kɛ̃̀ n gãlideↄnɛ, ãma Diotɛfi dɛnlawɛɛlɛna ye wá yã́io. 10 Bee yã́i tó ma mↄ, má bↄaànↄ ń yã́ pↄ́ ì kɛↄ ń yãvãi pↄ́ ì dↄwáↄ. Bee lí ká aà bakanswãua ũo, ìli wá gbɛ̃́ↄ dilɛo, baa se ì gí gbɛ̃́ pↄ́ ye ń dilɛↄnɛ, ì kãaakɛkĩi zↄ̃nɛ́.
11 Ma gbɛ̃́ yenzide, ńsu yãvãi dadao, sema yãmaa. Gbɛ̃́ pↄ́ ì yãmaakɛ mɛ́ Lua pↄ́ ũ, gbɛ̃́ pↄ́ ì yãvãikɛ Lua dↄ̃o. 12 Gbɛ̃́pii ì Demɛtiu tↄnasi. Baa sĩana ì aà sáaukpa. Wápiↄ wi aà sáaukpa sↄ̃, mɛ́ ń dↄ̃ kɛ́ wá seeladekɛ náai vĩ. 13 Má yãvĩ dasi mà onɛ, ãma má ye mà kɛ̃nɛ láuo. 14 Ma wɛ́ dↄi wà wɛsikↄ̃lɛ tia, wí yãbↄ kↄ̃ lɛ́u. 2Zãa 12 15 Lua n to aafia. N gbɛ̃naↄ fↄkpàma. Fↄkpa wá gbɛ̃naↄwa dodo.

*1:1 Lom 16.23

1:14 2Zãa 12