ZÃA LÁ PLAADE
Yã́ pↄ́ kú láɛ bee guuↄ
Lápi kɛ̃naá gbɛ̃zↄ̃ↄɛ, ↄ̃mɛ Lua zĩna Zãa ũ. A ò Yesudeↄnɛ aaↄ ku sĩana guu ń yeakↄ̃zio (1-6). À lɛzàmá gbɛ̃sãsãnaↄ yã́ musu, ↄ̃ à a mↄa ń gwai baokpànɛ́ à fↄkpàmá (12-13). Apii guu a gbɛ̀amá aa laaika aa zɛ gbãa ń Lua zɛ́ sĩande guu.
1
Sĩana ń yeakↄ̃io
1-2 Ma gbɛ̃zↄ̃ↄ, mámɛ ma láɛ bee kɛ̃̀ gãli pↄ́ Lua dìlɛ gbɛ̃́ↄnɛ. Má yeázi sĩana guu, sĩana pↄ́ kú wá vĩ mɛ́ wáↄ kuò gↄↄpii yã́i. Mámɛ má adoo, ń gbɛ̃́ pↄ́ aa sĩanapi dↄ̃ↄ píiɛ. Mae Lua ń a Nɛ́ Yesu Kilisio gbɛ̃kɛkɛɛ́ ń sùuuo ń aafiao sĩana ń yeakↄ̃io guu.
Kɛ́ má è á gbɛ̃eↄ ku sĩana guu lá Mae Lua dìlɛwɛ̃ɛwa, ma pↄ kɛ̀na maamaa. Tiasa ma gbɛ̃́ↄ, málɛ wabikɛwáɛ. I kɛ yã́ dafu málɛ oɛ́o, yã́ pↄ́ wá vĩ za káauɛ. Wàↄ yekↄ̃i.* Zãa 13.34 Yeakↄ̃in kɛ: Wàↄ yã́ pↄ́ Lua dìlɛↄ kũa. Yã́ pↄ́ Lua dìlɛpi mɛ́ dɛ wàↄ yekↄ̃i lá á mà za káauwa.
Gbɛ̃sãsãna dasiↄ lìgua dṹnia guu, aaì mɛ Yesu Kilisi i mↄ gbɛ̃nazĩna ũo. Gbɛ̃́ bee taaá gbɛ̃sãsãnaɛ, Kilisi ibɛɛɛ. À laaika, ásu to zĩ pↄ́ wá kɛ̀ kɛ pão. À to à ài'e a lɛ́ gbɛu. Gbɛ̃́ pↄ́ vĩ̀ Kilisi yãdanɛ lɛ́a Lua dↄ̃o. Gbɛ̃́ pↄ́ zɛ̀ ń yã́pio Mae Lua vĩ ń aà Nɛ́o an píi. 10 Tó gbɛ̃́ mↄ̀ yãdadaiɛ́ mɛ́ a yã́ bee kũao, ásu à aà dilɛo. Ásu gbãakpaaàzi seo. 11 Asa gbɛ̃́ pↄ́ gbãakpàaàzi lɛ́ kú aà vãikɛaↄ guuɛ.
12 Má yãvĩ dasi mà oɛ́, ãma má ye mà kɛ̃́ɛ́ láuo. Ma wɛ́ dↄi mà mↄ á gwaiɛ, wí bↄ kↄ̃ lɛ́u, 3Zãa 13-14 kɛ́ wá pↄna e kɛ zài. 13 Gãli pↄ́ Lua dìlɛ la gbɛ̃́ↄ fↄkpàwá.

*1:5 Zãa 13.34

1:12 3Zãa 13-14