ZAKALI
Yã́ pↄ́ kú láɛ bee guuↄ
Wa fↄ̃ o Zakali láɛá wɛdↄa Luazi láɛ, asa a ↄ̀lↄwɛ̃ɛ lá Lua gbɛ̃́ↄ ìↄ wɛdↄ Luapizi. Lápi kpaalɛa lɛɛ plaɛ: A sɛ̃́ia (lɛɛ 1-8) dɛ wɛ́pungu pↄ́ ãnabi Zakali è ãnabi Age gↄↄↄ ũ. Wɛ́pungupiↄ yã́ↄ lɛ́ ↄlↄwɛ̃ɛ kɛ́ Lua kpɛ́ kɛkɛ dↄa ń Yelusalɛũ kɛkɛ kálɛao aↄ dɛ yã́ gbia ũ gɛ̃a gↄↄ dafu guu. Lua ń dↄaana Zolobabɛli ń sa'onkia Yesuao sɛ̀ gↄↄ bee a gbɛ̃́ↄnɛ. Gↄↄ lɛ́ gɛ́ àlɛ su, Isailiↄ wɛdↄa Luazi lɛ́ kã́fĩ, an wɛ́ dↄ gↄↄ zↄ̃ↄ pↄ́ Lua a mↄ́ ń a gawio, iↄ dɛ tↄↄlɛ ń pↄ́ pↄ́ kúwàↄ píi kía ũ. Bee a kpaaũ ń gbɛ̃́ pↄ́ Lua sɛ̀ a zĩkɛna ũ mↄao.
Lápi lɛɛ plaade (9-14) guu mɛ̀kpà yã́zĩnda mɛ̀n plapiↄwa. À Lua gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ mↄ́ dṹnia kía ũ taa òwɛ̃ɛ. Aↄ dɛ nↄ̀sɛniɛde ũ mɛ́ zĩblenaɛ lↄ. Aↄ dɛ sãdãna ũ, iↄ dɛ zĩna pↄ́ wa dɛ ũ lↄ. Yesu baonakpanaↄ yã́piↄ sɛ̀ wa ↄ̀lↄwɛ̃ɛ kɛ́ Yesu yã́ɛ, atɛ̃sa aà gaa yã́ (Mat 21.4-5, 26.31, Maa 14.27, Zãa 19.37).
1
Dii oa Yudaↄnɛ aa ɛa suwa
Daliusi* Ɛza 4.24 kpalablea wɛ̃̀ plaade guu, a mↄ swaaↄ̃de zĩ́, Dii yã'ò ãnabi Zakali, Ɛza 5.1 Bɛlɛkia nɛ́, Ido tↄũnaɛ, à mɛ̀: Ma pↄ pà á deziↄzi. A yã́i tò ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀, o gbɛ̃́ↄnɛ aa sua, mí sumá. Má Dii Zĩgↄ̃de mámɛ má ò. Ásu àↄ dɛ lá á deziↄwao. Ãnabi káauↄ kpàwakɛ̀nɛ́ aa mɛ̀, ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀ aa mikɛ̃ ń yãvãikɛaↄwaɛ, aai bↄ ń zɛ́ vãiu. Ɔ̃ aai swã́sɛio, aai laaidↄ ma yã́wao. Ma Dii Zĩgↄ̃de mámɛ má ò. Too! Á deziↄ ku máɛ? Ãnabipiↄ sↄ̃ aaìↄ ku gↄↄpii yã̀? Ma yã́ pↄ́ má ò ma zↄ̀blena ãnabipiↄnɛ aa dìlɛ á deziↄnɛ, i ń leo lé? Ɔ̃ aa nↄ̀sɛlìlɛ aa mɛ̀ ma Dii Zĩgↄ̃de má kɛ̀nɛ́ ń yãkɛaↄ ń ń dàaↄwa, lá ma zɛòwaɛ.
Sↄ̃deↄ kua gbɛ́liↄ zãnguo
Daliusi kpalablea wɛ̃̀ plaade guu, a mↄ kuɛdode pↄ́ wì mɛ Seba gↄↄ baasↄo mɛ̀ndosaide zĩ́, Dii yã'ò mapi ãnabi Zakali, Bɛlɛkia nɛ́, Ido tↄũnaɛ. Ma wɛ́pungu'è gwã́, ↄ̃ ma gↄ̃ɛe è di sↄ̃sↄↄba kpɛ, a zɛa gbɛ́liↄ zãnguo guzulɛu. Sↄ̃sↄↄbaↄ ń sↄ̃́zↄatɛ̃ↄ ń sↄ̃kaapuaↄ zɛ aà kpɛ. Zia 6.2-8 9-10 Ma mɛ̀: Baa, gbɛ̃́piↄ dɛa ni? Ɔ̃ gↄ̃ɛ pↄ́ kú gbɛ́liↄ zãnguo, àlɛ yã'omanↄpi òmɛɛ: Má ↄlↄnɛ lá aa dɛ. Gbɛ̃́piↄá gbɛ̃́ pↄ́ Dii ń gbáɛ bɛbɛi dṹniauↄnɛ. 11 Ɔ̃ aa yã'ò Dii Malaika pↄ́ zɛa gbɛ́liↄ zãnguopiɛ aa mɛ̀: Wa bɛbɛ dṹniau, wá è dṹnia kú kílikili yãkelesai píiɛ. 12 Ɔ̃ Dii Malaika mɛ̀: Dii Zĩgↄ̃de, n fɛ̃ Yelusalɛũ ń Yudaↄ bùsu wɛ̃́lɛ kĩniↄzi a wɛ̃̀ bàaↄ̃kwin la. Ńyↄ̃ↄ kú ń ń wɛ̃nagwasaio e bↄɛ ni? 13 Ɔ̃ Dii wè Malaika pↄ́ lɛ́ yã'omanↄpiwa ń nↄ̀sɛníniyã maao. 14 Ɔ̃ Malaika pↄ́ lɛ́ yã'omanↄ òmɛɛ mà yã́ɛ bee kpàwakɛ, à mɛ̀: Dii Zĩgↄ̃de mɛ̀ Yelusalɛũ ń Siↄnao yã́ a kũ gbãa, 15 a pↄ pà maamaa bui pↄ́ kálɛa dↄdↄaↄzi. A pↄ paa Isailiↄzi yãa yↄↄɛ, ↄ̃ buipãlepiↄ ĩadaamá kã̀fĩ. 16 Ayãmɛto Dii mɛ̀ á ɛa su Yelusalɛũ wɛ̃nagwaawa. Wa ba yↄ̃ Yelusalɛũwa, wi a kpɛ́ dↄ we. Dii Zĩgↄ̃de mɛ́ ò.
17 Malaikapi mɛ̀ mà ɛa yã́ɛ bee kpàwakɛ lↄ: Dii Zĩgↄ̃de mɛ̀ nama aↄ ku a wɛ̃́lɛↄ guuɛ. Dii a Siↄna wɛ̃nagwa, i ɛa Yelusalɛũ sɛ lↄ.

*1:1 Ɛza 4.24

1:1 Ɛza 5.1

1:8 Zia 6.2-8