2
Kpɛ́ dafu gawi
Mↄ soplade gↄↄ bao ń mɛ̀ndoode zĩ́ Dii yã'ò ãnabi Ageɛ à mɛ̀: Yã'o Yuda bùsu gbãade Zolobabɛliɛ ń sa'onkia Yesuao ń gbɛ̃́ kↄ̃napiↄ píi, ǹ ń la ǹ mɛ: Á démɛ kú tia a ma kpɛ́ dↄ̃ ń a gawi káauoi?* Ɛza 3.12 A tia pↄ́ɛ bee dɛɛ́ kpelewai? Á ea guu a dɛɛ́ pↄe ũo yã̀? Ma Dii má ò Zolobabɛliɛ, sↄ̃dilɛ! Má ò sa'onkia Yesuaɛ, sↄ̃dilɛ! Má ò bùsu gbɛ̃́ kĩniↄnɛ píi, à sↄ̃dilɛ! Ma Dii mámɛ má ò. À zĩpi kɛ, asa má kúánↄ. Ma Dii Zĩgↄ̃de mámɛ má ò. Lɛ́ pↄ́ má gbɛ̃̀ɛ́ á bↄa Egipi gↄↄn we. Ma Nisĩna gi kúánↄɛ, ásu vĩakɛo. Ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀, à gↄ̃̀ yↄↄ kɛ́ mà musu ń zĩ́lɛo lualua gɛ̃n do lↄ, Ɛbɛ 12.26 ísia ń tↄↄlɛo píi. Ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀, má buiↄ zĩazĩa, wi mↄ́ ń bui píi àizɛɛo, mí tó ma kpɛ́ pa ń gawio. Ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀, ã́nusuá ma pↄ́ɛ, vuaá ma pↄ́ɛ. Ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀, kpɛ́ɛ bee gawi gbɛzã zↄ̃ↄ aↄ dɛ a káaua. Ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀, má aafia pisi guɛ beewa.
Dii a báaada Yudaↄgu
10 Daliusi kpalablea wɛ̃̀ plaade guu, a mↄ kɛ̃okwide gↄↄ baasↄo mɛ̀ndosaide zĩ́, Dii yã́ ɛ̀a dɛ̀dɛ ãnabi Agewa à mɛ̀: 11 Ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀, à sa'onaↄ la: Ikoyã mɛ̀ kpelewa ni? 12 Tó gbɛ̃́ nↄ̀ↄ pↄ́ gↄ̃̀ ma pↄ́ ũ kũa a ula lɛ́u, mɛ́ aà ulapi zↄ̃̀ pɛ̃ɛ ge do ge vɛ̃ɛ ge nísi ge blɛ pãlewa, pↄ́piↄ ì gↄ̃ ma pↄ́ ũ yã̀? Sa'onaↄ mɛ̀: Aawo! 13 Ɔ̃ Age ɛ̀a ń lá à mɛ̀: Tó gbɛ̃́ pↄ́ kú ń ↄnaa pↄgɛwa gbãlɛao ↄnà pↄ́piwa, aaì gbãlɛ yã̀? Sa'onaↄ wèwà aa mɛ̀: Aaì gbãlɛɛ. Nao 19.11-22 14 Ɔ̃ Age mɛ̀: Ma Dii ma mɛ̀, màa á bui dɛmɛɛ. Yã́ pↄ́ i kɛ ń pↄ́ pↄ́ i ma gba weↄ píi gbãlɛaɛ. 15 À làasookɛ maamaa à gwa za gbã, lá á dɛ yãa zadↄ̃ i ma kpɛ́ gbɛe dio. 16 Tó gbɛ̃́ gɛ̀ pↄ́wɛna dã́i zaa bao, kwi ali e. Tó à gɛ̀ vɛ̃ɛ tↄ́i tùu blakwi, bao ali e. 17 Má tò á buapↄ́ↄ ↄ̃̀ↄkpà ń gbↄ̃sio ń fukpaao ń lougbɛo, kási i suao. 18 À làasookɛ à gwa za gbã, mↄ kɛ̃okwide gↄↄ baasↄo mɛ̀ndosaidezĩ. À làasookɛ à gwa yã́ pↄ́ lɛ́ kɛ za ma kpɛ́ ɛ̃daalɛgↄↄ e gbãwa. 19 Pↄ́wɛna kú dↄ̃u tiaa? Vɛ̃ɛ ń kaadↄɛnao ń gbɛafuo ń kuo i nɛ'io e gbã. Za tia má báaadaágu sa.
Dii lɛgbɛ̃a Yuda bùsu gbãadeɛ
20 Dii yã'ò Ageɛ lↄ mↄgↄↄ baasↄo mɛ̀ndosaidepi zĩ́ à mɛ̀: 21 O Yuda bùsu gbãade Zolobabɛliɛ, má musu ń zĩ́lɛo lualua.§ Ɛbɛ 12.26 22 Má kpalabaaↄ fuangba, mí buipãleↄ kpalaↄ midɛ. Má zĩkasↄ̃goↄ fuangba ń gbɛ̃́ pↄ́ ká a guuↄ, sↄ̃́ↄ ń sↄ̃́godepiↄ kwɛ́, aai kↄ̃ dɛdɛ ń fɛ̃ndao. 23 Ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀, gↄↄ bee má n sɛ, ma zↄ̀blena Zolobabɛli. Ma Dii mámɛ má ò. Má n kɛ lán ma tãana seelakɛbↄwa, asa ma n sɛɛ. Ma Dii Zĩgↄ̃de mámɛ má ò.

*2:3 Ɛza 3.12

2:6 Ɛbɛ 12.26

2:13 Nao 19.11-22

§2:21 Ɛbɛ 12.26