AGE
Yã́ pↄ́ kú láɛ bee guuↄ
Ãnabi Age yã́ɛ beeↄ ò Lua kpɛ́ kɛkɛ dↄa Yelusalɛũ yã́ musu Yudaↄ sua ń Babiloni zↄbleo gbɛaɛ. Lua yã́piↄ dàɛ̀, ↄ̃ a ò e wàↄ gɛ́ Yesu Kilisi ii wɛ̃̀ 520.
À kũ̀ Yuda pↄ́ aa bↄ̀ zↄbleu sɛ̃́iaↄ Lua kpɛ́ pↄ́ Babiloniↄ wìwi wɛ̃̀ 587 guu kɛkɛ wà dↄɛ, ↄ̃ an kúsu kwɛ̀ gↄ̃̀ↄgↄ̃ↄ. Ayãmɛto ãnabi nàɛ dↄaanaↄwa aa ↄkpa zĩpiwa, ↄ̃ aa ↄkpàwà wɛ̃̀ 520 guu. Age tɛkpàńgu à mɛ̀ taasi pↄ́ aalɛ kɛ ń ń bua pↄ́ↄ kɛsaio bↄ̀ an Lua kpɛ́ kɛkɛsai kĩ́iɛ (1.1-14). À mɛ̀ Lua kpɛ́ dafu gawi aↄ dɛ a káau pↄ́ ↄ̃̀ↄkpà pↄ́la (2.1-9) mɛ́ a dↄa a to gbãsĩ pↄ́ kú ń guu láa ń taasi pↄ́ Lua gbɛ̃́ↄ lɛ́ kɛo (2.10-20). Bee gbɛa Lua zia maa lɛgbɛ̃̀ dↄaana Zolobabɛli Davidi bui pↄ́ á sɛ̀ɛ (2.20-23).
Lua gbɛ̃́ pↄ́ aa sù ń zↄbleo dafuↄ wɛ́ aↄ dↄa Lua kpɛ́ pↄ́ a gawi aↄ dɛ a káauai ń Lua zĩkɛna pↄ́ Lua sɛ̀ àlɛ mↄ́ dↄińlɛo. Bee yã́i ãnabi Age lɛdà gbɛ̃́ↄwa aa ń làasooↄ lilɛ, aai laaidↄ zĩwà yã́ dafu pↄ́ Lua lɛ́ kɛnɛ́ yã́i.
1
Yudaↄ Lua kpɛ́ dↄa
Kí Daliusi kpalablea wɛ̃̀ plaade guu,* Ɛza 4.24 a mↄ soolode gↄↄ sɛ̃́ia zĩ́, Dii yã'ò ãnabi Ageɛ, Ɛza 5.1 ↄ̃ a ò bùsu gbãade Zolobabɛli, Salatiɛli nɛ́ɛ ń sa'onkia Yesua, Yozada nɛ́o Ɛza 5.2 à mɛ̀: Ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀, á gbɛ̃eↄ lɛ́ mɛ kpɛdↄamɛɛ gↄↄ i ka yãao.
Dii yã́ ɛ̀a dɛ̀dɛ ãnabi Agewa lↄ à mɛ̀: Á kua á kpɛ́ kɛkɛa wásawasaↄ guu gↄↄ pↄ́ ma kpɛ́ gↄ̃̀ kpɛzĩ ũ maan wea? Ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀, à làasookɛ á yãkɛaↄwa à gwa. A pↄtↄ̃̀ maamaa, i nɛ'iɛ́ bílao. I pↄble, ili kã́o. I imi, ìli ká à á dɛo. I pↄkasa da, ìli ĩ́anakũɛ́o. I ↄ̃a sɛ́lɛ, kási á bↄ̀ↄ ìↄ fↄ̃aɛ.
Ma Dii Zĩgↄ̃de ma mɛ̀: À làasookɛ á yãkɛaↄwa à gwa. À gbɛ̀sĩsĩkũ à su ń lío, í kpɛ́pi dↄ, ma pↄ i kɛwà na, mí tↄbↄ. Ma Dii mámɛ má ò. Á wɛ́ dↄi à pↄ́ e zↄ̃ↄ, i e bílao. Pↄ́ pↄ́ a suò bɛ, má tò à gɛ̃̀ ń ĩ́anao. Bↄ́yãi ni? Ma Dii Zĩgↄ̃de mámɛ málɛ á la. Kɛ́ á baade lɛ́ laaidↄ a kpɛ́wa, mɛ́ ma kpɛ́ kú kpɛzĩ ũ yã́iɛ. 10 Á yã́pi mɛ́ tò luabɛ gì mↄ̀sɛpisii, ↄ̃ tↄↄlɛ gì blɛkɛi. 11 Ma iminapi sìsi buaↄ ń sĩ̀sĩↄwa pↄ́wɛna ń vɛ̃ɛo ń nísio yã́ musu ń pↄ́ pↄ́ ì bↄlɛ tↄↄlɛwaↄ píi ń gbɛ̃nazĩnaↄ ń pↄtuoↄ ń zĩ pↄ́ álɛ kɛↄ píi.
12 Ɔ̃ Salatiɛli nɛ́ Zolobabɛli ń sa'onkia Yesua, Yozada nɛ́o ń gbɛ̃́ kↄ̃napiↄ píi Dii ń Lua yã́ pↄ́ ãnabi Age òpi mà, asa Dii an Lua mɛ́ aà zĩ̀. Gbɛ̃́ↄ Dii vĩa vĩ. 13 Ɔ̃ Dii zĩna Age lɛ́ pↄ́ Dii dìlɛɛ bee ònɛ́ à mɛ̀: Dii mɛ̀ á kúánↄ. 14 Ɔ̃ Dii tɛkpà Yuda bùsu gbãade Zolobabɛligu ń sa'onkia Yesuao ń gbɛ̃́ kↄ̃napiↄ píi, ↄ̃ aa mↄ̀ nà Dii Zĩgↄ̃de ń Lua kpɛ́ zĩwa 15 kí Daliusi kpalablea wɛ̃̀ plaade guu, a mↄ soolode gↄↄ baasↄo mɛ̀ndosaidezĩ.

*1:1 Ɛza 4.24

1:1 Ɛza 5.1

1:1 Ɛza 5.2