3
Yelusalɛũ
Waiyoo mɛɛwia gbãamↄnɛdeↄ!
A gbɛ̃́ↄ swã́ gbãa mɛ́ aa gbãlɛa.
Aali gbɛ̃e yã́ sio,
aali lɛdama mao.
Aa Dii náai vĩo,
aali sↄ̃ ń Luazio.
Mɛɛwiapi kíaↄ dɛ
lán nↄ̀ↄmusu fɛ̃awa,
a yãgↄ̃gↄ̃naↄ dɛ lán àwalɛwan
oosiɛlɛ pↄ́ aali pↄe to gu dↄ̀wàoↄwa.
A ãnabiↄá yãbↄlɛnaↄnɛ,
náaisaideↄnɛ.
A sa'onaↄ ì Dii pↄ́ↄ gbãlɛ,
aaì aà ikoyã ↄ̃̀ↄkpa.
Dii ku wɛ̃́lɛpi guu,
a maa, ìli vãikɛo.
Lá gu lɛ́ dↄ ìↄ yã́zɛde danɛ́,
ìli fu bauo.
Ń beeo dↄ̀ↄsaideↄ líↄ wí dↄ̃o.
 
Ma buieↄ bãdɛ̀,
ma ń bĩ́i gulɛsĩↄ dɛɛlɛmpà.
Má tò an wɛ̃́lɛↄ gↄ̃̀ bɛziaↄ ũ,
wìli a zɛ́kpaaↄ sɛ lↄo.
Wa ku we lↄo, baa do.
Ma mɛ̀ Yelusalɛũdeↄ ma vĩa vĩ,
aa ma lɛdama sio lé?
Tó màa no, má ń mɛɛwia dúuzↄ̃
ń yã́ pↄ́ má dìlɛ mà mↄɛ̀ↄ píiɛ.
Ń beeo an mɛ wã̀ ń yãdↄↄsaikɛao.
Ma Dii ma mɛ̀, à sↄ̃́amazi
e gↄↄ pↄ́ má fɛlɛ bↄbↄńnↄ.
Asa má dìlɛ mà buiↄ kãaa,
mà bùsu píi gbɛ̃́ↄ naaa,
mí a pↄkpɛ̃nɛ bↄbↄmá,
baa ma pↄkũma pãsĩ píi.
Ma zafɛ̃a tɛ́ i kũ dṹniawa píi.
Bee gbɛa má gbãbↄ gbɛ̃́ↄ lɛ́ɛ,
kɛ́ ampii aa ma sísi,
aai zↄblemɛɛ ń lɛdoũo.
10 Za Etiopi swaↄ baale
ma sìsina pↄ́ fãaaaↄ mↄmɛɛ ń gbaↄ.
11 Gↄↄ bee wí a á kṹ
tàae pↄ́ á kɛ̀mɛɛ yãaↄ yã́ musuo,
asa ĩ́andãna pↄ́ aaì ńzĩa sɛ lɛsĩↄ
ↄ̃ má ń bↄlɛ á wɛ̃́lɛɛ bee guu.
Á ázĩa sɛ lɛsĩ ma gbɛ̀sĩsĩ
pↄ́ a kua adoa musu lↄo.
12 Má taasideↄ ń wɛ̃nadeↄ to wɛ̃́lɛɛ bee guu,
gbɛ̃́ pↄ́ aaì namaziↄ.
13 Isaili kↄ̃napiↄ gbɛ̃́ↄ wɛtã lↄo,
aa gbɛ̃́ↄ sã́são,
mɛ́ wa ɛɛ ma dↄ ń lɛ́uo.* Zia 14.5
Aali pↄble, aali wúlɛ,
gbɛ̃e yã́ a ń vĩakũo.
14 Siↄnadeↄ, à gulakɛ!
Isailiↄ, à kúkuakɛ!
Yelusalɛũdeↄ, à wiilɛ ń pↄnao!
15 Dii á bↄ́ yã́kpalɛu,
a tò á wɛ̀lɛↄ kpɛkpà.
Dii á Isailiↄ kía kú á guu,
áↄ yãe vĩa vĩ lↄo.
16 Gↄↄbeezĩ wa mɛ:
Yelusalɛũdeↄ, ásu to vĩa á kũo,
Siↄnadeↄ, á ↄ su gↄ̃ dↄ̀lↄlↄo.
17 Dii á Lua kú á guu
gↄ̃sa pↄ́ ì ń suaba ũ.
A koo pũna á yã́ musu ń pↄnao,
a á gba wɛ̃ni dafu a yeaázi guu.
A pↄnakɛ á yã́ musu ń gulakɛao,
18 lá wì kɛ dikpɛgↄↄwa.
Ma Dii ma mɛ̀, má á aso pilaɛ́,
má á bↄ sↄ̃́sↄ̃au.
19 Gↄↄ bee má yãkɛ
gbɛ̃́ pↄ́ gbãamↄ̀ɛ́ↄnɛ.
Má á gbɛ̃́ tↄ̃̀ↄlɛnaↄ misi,
má á gbɛ̃́ pↄ́ wà ń yáↄ kãaa.
Bùsu pↄ́ wà widàuwáↄ guu píi,
má á tↄbↄu, má á kpɛla.
20 Zĩbeezĩ má á kãaa,
gↄↄbeezĩ má suánↄ, mí á tↄbↄ.
Má á kpɛla dṹnia gbɛ̃́pii wáa,
má suánↄ á pá ziu, á wɛsiɛ.

*3:13 Zia 14.5