KƆRINTIDENƆ TAKADA KAAKU
Kↄrinti Yesudenↄ kↄ̃kɛ̃kɛ̃kↄ̃anaa 1:1-4:21
Kↄrinti Yesudenↄ durunnakɛnaa 5:1-7:40
Ògↄ̃ kú kũ laakariio gↄ̃na ń zĩdanɛ yã musu 8:1-11:1
Donyĩkɛnaa 11:2-14:40
Gɛ̀nↄ vunaa 15:1-15:58
Pↄlu fↄkpammanaa 16:1-16:24
1
Pↄlu fↄkpana Kↄrintidenↄa
Makũ Pↄlu kũ Luda ma sisi à ma sɛ lákũ à yei nà, ma gↄ̃ Kirisi Yesu zĩ̀ri ũ. Makũ kũ ó gbɛ̃ndo Sↄsↄtɛnɛo, ókↄ̃nↄ mɛ́ o takada dí kɛ̃̀ sↄsi gbɛ̃ kũ ò kú Kↄrintinↄnɛ. Luda á sísi a gbɛ̃nↄ ũ, á kunna adona Kirisi Yesu gũn lɛɛlɛ kũ gbɛ̃ kũ òdigↄ̃ ó Dikiri Yesu Kirisi pì sísi gu sĩnda pínki gũnnↄo, ókↄ̃nↄ kũ ó Dikiri dokↄ̃nↄnↄ. Luda ó De kũ Dikiri Yesu Kirisio gbɛ̃kɛ kɛárɛ, à á gba aafia.
Madìgↄ̃ Luda sáabu kɛ gↄrↄ sĩnda pínki á yã musu gbɛ̃kɛ kũ à kɛ̀árɛ á kunna Kirisi Yesu gũn yãi. Kunna a gũn pↄ́ sĩnda pínki kàraárɛ, yã'ona sĩnda pínki kũ dↄ̃na sĩnda pínkio, zaakũ ó Kirisi yã'onaárɛ zĩni pɛ̀tɛ á gũn, akũ Luda Nini gba ke dí kĩaáwaro, gↄrↄ kũ á wɛ́ dↄ ó Dikiri Yesu Kirisi a zĩda mↄnaai. Ó Dikiri Yesu Kirisi ni tó à zɛ gbãna ari gↄrↄ lɛ́ ká, de àgↄ̃ kun taari sari a sugↄrↄ zĩ. Luda náani vĩ. Àkũ mɛ́ à á sísi, a gↄ̃ kↄ̃ gbɛ̃ ũ kũ a Nɛ́ Yesu Kirisi ó Dikirio.
Kↄrinti Yesudenↄ kɛ̃kɛ̃kↄ̃anaa
10 Ma gbɛ̃nↄ, ma naárɛ ó Dikiri Yesu Kirisii, àgↄ̃ lɛ́dokↄ̃nↄ vĩ kũ kↄ̃o á pínki, de kɛ̃kɛ̃kↄ̃ana le à láka á tɛ́, à kↄ̃ kũ kũ laasun dokↄ̃nↄo kũ nɛ̀sɛ mɛ̀n doo. 11 Ma gbɛ̃nↄ, ma mà Koloe bedenↄ lɛ́i kũ yãkete kú á tɛ́. 12 Lákũ ma mà nàn dí: Á gbɛ̃kenↄ pì, ò zɛ̀ kũ Pↄluo. Gbɛ̃kenↄ pì, ò zɛ̀ kũ Apoloo. Gbɛ̃kenↄ pì, ò zɛ̀ kũ Pitao. Gbɛ̃kenↄ pì dↄ, ò zɛ̀ kũ Kirisio. 13 Kirisi kɛ̃kɛ̃kↄ̃anan yá? Ò Pↄlu pà lía á yãin yá? A da'itɛ kɛ̀ kũ Pↄlu tↄ́on yá? 14 Ma Luda sáabu kɛ̀, kũ mádi á gbɛ̃ke da'itɛ kɛro, séde Kirisipu kũ Gayusio baasiro. 15 Lákũ à de lɛ nà gbɛ̃ke ni le à o a da'itɛ kɛ̀, a gↄ̃ ma ìba ũro. 16 Ee, ma Sɛtɛfana bedenↄ da'itɛ kɛ̀ dↄ. Abire baasiro, tó ma gbɛ̃ pãnde da'itɛ kɛ̀, adi dↄmagu doro. 17 Kirisi dí ma zĩ gbɛ̃ da'itɛkɛna yãiro, séde a baaru nna kpanaa. Adi kɛ kũ yãdↄ̃naonlo, de a gana lía sún kɛ pãro yãimɛ.
Kirisi bi Luda ↄ̃ndↄ̃ kũ a gbãnaomɛ
18 Kirisi gana lía bi mìsariyãmɛ gbɛ̃ kũ òtɛn sãtɛnↄnɛ. Ókↄ̃nↄ kũ Luda tɛni ó sura banↄ sↄ̃, à dewɛrɛ a gbãna ũ. 19 À kɛ̃na Luda yãn ò pì:
Mani ↄ̃ndↄ̃rinↄ ↄ̃ndↄ̃ mì dɛ,
mani wɛ́zɛ̃rinↄ wɛ́zɛ̃ kɛ pã.
20 Ɔ̃ndↄ̃ri kú mámɛɛ? Takadadↄ̃ri kú mámɛɛ? Andunia tera díkĩna yãpinkidↄ̃ri kú mámɛɛ? Luda dí andunia ↄ̃ndↄ̃ ditɛ mìsariyã ũroo? 21 Luda ↄ̃ndↄ̃ gũn, adi tó andunia gbɛ̃nↄ a dↄ̃ kũ ń zĩda ↄ̃ndↄ̃oro. À kɛ̀nɛ à gbɛ̃ kũ òtɛni a náani kɛnↄ sura ba waazi kũ ò dìtɛ mìsariyã ũ pìi gãi. 22 Yudanↄ ye dabodaboyãi, Girikinↄ dì ↄ̃ndↄ̃ wɛtɛ. 23 Ókↄ̃nↄ sↄ̃, Kirisi gana lía kpàkpan ótɛn kɛ, akũ àdi tó Yudanↄ kpágula, buri pãndenↄ dì pi mìsariyãmɛ, 24 ama gbɛ̃ kũ Luda ń sísi à ń sɛ́nↄ, Yudanↄ kũ Girikinↄ ń pínki, Kirisi deńnɛ Luda gbãna kũ a ↄ̃ndↄ̃o ũ. 25 Luda mìsarikɛ pì de bisãsiri ↄ̃ndↄ̃la. Luda gbãnasarikɛ pì de bisãsiri gbãnala.
26 Ma gbɛ̃nↄ, à gwa lákũ á de nà gↄrↄ kũ Luda á sísi. Dakenↄ kĩnaa á daside ↄ̃ndↄ̃ro, á paride gbãnade ũro, á paride kínɛ ũro. 27 Luda gbɛ̃ kũ ò de andunia mìsaride ũnↄ sɛ̀ de à wé'i dao ↄ̃ndↄ̃rinↄa. À gbɛ̃ kũ ò de andunia gbãnasaride ũnↄ sɛ̀ de à wé'i da gbãnadenↄa. 28 À gbɛ̃ kũ andunia ń dítɛ kpɛdenↄ ũ, kũ òdi ń ń gya bo akũsↄ̃ ń yã dìgↄ̃ kunlonↄ sɛ̀ de à gbɛ̃ kũ ń yã dìgↄ̃ kunnↄ kɛ kpɛdenↄ ũ, 29 de gbɛ̃ke sún le à ĩa dã Luda arɛro. 30 Ákↄ̃nↄ sↄ̃, Luda tò á kú Kirisi Yesu gũn, akũ à gↄ̃̀ ó ↄ̃ndↄ̃ ũ. Kunna Kirisi pìi gũn Luda tò yã bò kũoo nna, ó kunna adona, akũsↄ̃ à ó sura bà. 31 À yã mɛ́ à tò lákũ à kɛ̃na Luda yãn nà, tó gbɛ̃ ye à ĩa dã, à dã Dikiri yã musu.