YUHANA TAKADA KAAKU
1
Yã wɛ̃̀ndide
Yã kũ à kun zaa káaku kũ o a yã mà, akũ o a è kũ wɛ́o, o a gwà, o ↄ nàa, yã wɛ̃̀ndide pì baaruun ótɛn kpáárɛ. Wɛ̃̀ndide pìi bò gupuraa, o a è, ókↄ̃nↄmɛ a sèedadenↄ ũ. Wɛ̃̀ndide pì kú De Luda kĩnaamɛ yã, akũ à bò à sùwá. A baaruun ótɛn kpáárɛ. Yã kũ o mà, akũ o èen ótɛn oárɛ, de ákↄ̃nↄ se à le àgↄ̃ kú kũoo kↄ̃ gbɛ̃nↄ ũ, zaakũ ó kun kↄ̃ gbɛ̃nↄ ũ kũ De Ludaomɛ kũ a Nɛ́ Yesu Kirisi pìio. Ótɛn yã dínↄ oárɛ de ó pↄnna le àgↄ̃ papana.
Luda bi gupuramɛ
Baaru kũ o mà a kĩnaa, ótɛn kpáárɛn dí: Luda bi gupuramɛ, gusira kú a kĩnaaro, bee fíti. Tó o pì ó kú kãao kↄ̃ gbɛ̃nↄ ũ, akũ ó kú gusiran, ɛ́kɛn ótɛn to, ótɛn zĩ kɛ yãpuraaro. Tó ó kú gupuran, lákũ Luda kú gupuran nà, gbasa ó kun kↄ̃ gbɛ̃nↄ ũ, a Nɛ́ Yesu aru dì ó durunna sĩnda pínki kɛ̃wá.
Tó o pì ó durunna vĩro, ótɛni ó zĩda kɛkɛmɛ, yãpura kúwáro. Tó o ó durunnanↄ ò Ludanɛ, à náani vĩ, àdi yã kɛ a zɛ́a, ani ó durunna pìnↄ kɛ̃wá, ani yã bɛ̃̀nɛ pínki gowá. 10 Tó o pì ódi durunna kɛro, o Luda dìtɛ ɛ́kɛde ũmɛ, a yã kú ó swɛ̃̀ɛ gũnlo.