3
Dikiri sugↄrↄ zĩ
Ma gbɛ̃ yenyĩdenↄ, takada plade kũ ma kɛ̃̀árɛn dí. Takada mɛ̀n pla pínki pìnↄ gũn ma yã dↄ̀águ de à vu in kũ laasun manaomɛ. Má ye yã kũ Luda annabinↄ ò yãnↄ dↄágu kũ yã kũ ó Dikiri ó Surabarii dìtɛ a zĩ̀rinↄnɛ ò òárɛo. Àgↄ̃ dↄ̃ zaa káaku kũ gↄrↄ kpɛde zĩ zĩdapↄyeinakɛrinↄ ni su ò á fobo ò pi: Adi a suna lɛ́ sɛ́roo? À kú máa? Ó denↄ gà, ama pↄ́ sĩnda pínki kú a gbɛ̀n zaa lákũ Luda andunia kàtɛ nàmɛ. Kũ Luda yã ò yã à musu kũ anduniao kɛ̀, ò yã pìi kpà sãkoto. À zĩtɛ bò ín, à a kɛ̀ í pìi gãimɛ, akũ í pìi dà andunia káakupↄla, à a kàkatɛ. Luda yã'ona dokↄ̃nↄ pì mɛ́ à tò musu kũ andunia tera dío ditɛna tɛ́ pↄ́ ũ ari gↄrↄ kũ ani yãkpatɛ kɛ kũ a yãdarisarinↄ, à ń kakatɛ.
Ma gbɛ̃ yenyĩdenↄ, àsun tó yã díkĩna sãáguro: Gↄrↄ do de Dikirinɛ lán wɛ̃̀ wàa sↄↄro bàmɛ, wɛ̃̀ wàa sↄↄro sↄ̃ denɛ lán gↄrↄ do bàmɛ. Dikiri mɛ̀fɛ̃ vĩ kũ yã kũ à a lɛ́ sɛ̀ kɛnaao lákũ gbɛ̃kenↄ tɛn da nàro, àtɛn mɛna kɛ kãáomɛ. À ye gbɛ̃ke kakatɛro, à ye gbɛ̃ sĩnda pínki nɛ̀sɛ litɛmɛ. 10 Dikiri sugↄrↄ nigↄ̃ de lán kpãni suna bàmɛ. Zĩ birea musu ni gɛ̃tɛ fìoo, a pↄ́nↄ ni tɛ́ kũ ò pia, zĩtɛ kũ pↄ́ kũ ò kú a gũnnↄ nigↄ̃ kun doro. 11 Zaakũ pↄ́ sĩnda pínki ni kakatɛ lɛ, gbɛ̃ kpate burin ánigↄ̃ de a ũu? À tó á kunna gↄ̃ adona ludayãmarinↄ ũ 12 wɛ́dↄna a sugↄrↄi, à wɛ́ tã gↄrↄ pì ká likalika. Zĩ pìia musu ni tɛ́ kũ, a puusu wãna ni a pↄ́nↄ yↄ́. 13 Ókↄ̃nↄ sↄ̃, ó wɛ́ dↄ ludambɛ dufu kũ zĩtɛ dufuooi kũ Luda a lɛ́ sɛ̀wɛrɛ. Gwen manakɛna nigↄ̃ kún.
14 Abire yãimɛ ma gbɛ̃ yenyĩdenↄ, á wɛ́dↄna gↄrↄ pìii gũn à kokari kɛ àgↄ̃ kun mamberu sari taari sari, àgↄ̃ nna kũ Ludao. 15 À ó Dikiri mɛnakɛ ditɛ surabana ũ, lákũ ó gbɛ̃ yenyĩde Pↄlu takada kɛ̃̀árɛ nà kũ ↄ̃ndↄ̃ kũ Luda a gbào. 16 Yã pìnↄn Pↄlu ò takada kũ à kɛ̃̀nↄ gũn pínki. A takada pì gukenↄ dↄ̀rↄ dↄ̃na zĩ'ũ. Wɛ́siradenↄ kũ gbɛ̃ kũ ń zɛna gbãnaronↄ dì yã pìnↄ litɛ kpɛdangara, lákũ òdi kɛ nà kũ Luda yã takada kparanↄ. Lɛn òdi ń zĩda da kakatɛnan lɛ.
17 Ákↄ̃nↄ sↄ̃ ma gbɛ̃ yenyĩdenↄ, lákũ á yã pì dↄ̃ nà kↄ̀, à laakari kɛ, de dokadarisarinↄ sún á sãtɛ kũ ń ɛ́kɛoro. Àsun bo á zɛna gbãnan à lɛ́tɛro. 18 Àgↄ̃ gbã ó Dikiri ó Surabari Yesu Kirisi gbɛ̃kɛ kũ a dↄ̃naaoo gũn. Àkũ mɛ́ à gakuri vĩ tera ari gↄrↄ sĩnda pínki! Aami.