2
Ɛ́kɛyãdannɛrinↄ
Annabi ɛ́kɛnↄ bò yã Isarailanↄ tɛ́. Lɛmɛ ɛ́kɛyãdannɛrinↄ ni bo á tɛ́ lɛ se. Oni ɛ́kɛ kũ àdi tó ò kakatɛ ká Luda yãdannɛnan, ò ledi kpá Dikiri kũ à ń bói, oni ń zĩda kakatɛ kãnto. Onigↄ̃ tɛ́ńyĩ dasi ń wé'isariyãkɛnaa gũn, oni yãpura zɛ́ vãni bo ń yãi. Ń wãkũkɛnaa gũn oni á ble kũ ɛ́kɛ kũ òdi bleao. Yãkpatɛ vùtɛḿma à gìi kɛ̀, i dì na ń Kakatɛri wɛ́nlo.
Zaakũ Luda dí malaika kũ ò durunna kɛ̀nↄ tóro, à ń ká tↄ̃̀nↄwɛɛ sira kũ à kú zĩtɛzĩtɛ gũn, àgↄ̃ ń kũna ari yãkpatɛkɛgↄrↄ zĩ. Adi andunia zĩ kũ a yãdarisari kũ ò kú a gũnnↄ tóro, à tò í dàńla. Ama à Nuhu kũ àdi manakɛna waazi kɛ bò kũ gbɛ̃nↄn suppla pãndenↄ. À yã dà Sↄdↄmu kũ Gↄmↄraola à ń kákatɛ ò gↄ̃̀ túbu ũ, à ń kɛ́ lɛ yã kũ ani ludayãdarisarinↄ le sèeda ũ. Ama à Lutu bò, gbɛ̃ mana kũ a nɛ̀sɛɛ yàka dokadarisari pìnↄ wé'isariyãkɛna yãi. Gbɛ̃ mana pì kú ń tɛ́, yã vãni kũ àtɛn e akũsↄ̃ àtɛn ma lákũ gu dìgↄ̃ dↄ nà ũ̀a kũ a nɛ̀sɛmana yãi. Lɛmɛ dↄ Dikiri gbɛ̃ kũ ò naainↄ bona yↄ̃ogwanaa gũn zɛ́ dↄ̃, akũsↄ̃ à gbɛ̃ vãni kũna dↄ̃ de à wɛ́ tãa yãkpatɛkɛgↄrↄ zĩ. 10 A pãsĩn sà gbɛ̃ kũ òdi iko gya bonↄ ũ, ń mɛ̀ dà vãninↄ mɛ́ àdi dońnɛ arɛ gbãsĩkɛnaa gũn.
Ɛ́kɛyãdannɛrii pìnↄ bi kùgbãnade karambaanidenↄmɛ. Dↄkɛna kũ malaika gakuridenↄ dì ń gba vĩnaro. 11 Malaika kũ ń gbãna kũ ń ikoo de gbɛ̃ pìnↄlanↄ dì we ò ń tↄ́ bɛ̃̀nɛ sí ò yã diḿma Dikiri arɛro. 12 Gbɛ̃ pìnↄ dì yã kũ ò a gbá dↄ̃ro bɛ̃̀nɛ bomɛ. Bisãsiri bára mɛ́ à kúḿma, ò laasun vĩro. Ò ń í, de ò ń kũkũ ò ń dɛdɛ yãimɛ. Oni kakatɛ lán nↄ̀bↄnↄ bà, 13 oni a vãni kũ ò kɛ̀ fĩna bońnɛ. Dàvãnikɛna fãnantɛ̃ dì kɛńnɛ nna. Gↄrↄ kũ òtɛn pↄ́ ble kãáo, òdi pↄnna kɛ kũ ń pↄ́nidɛnanↄ. Ń kunna á tɛ́ bi mamberumɛ kũ gbãsĩo. 14 Zinakɛna kú ń wɛ́a, durunnakɛna dì mↄḿmaro. Òdi manafiki kɛ gbɛ̃ kũ Luda yã dí zĩni pɛ́tɛ ń gũnlonↄnɛ. Wãkũ ń swɛ̃̀ɛ blè. Luda lɛ́ kɛ̀ńnɛmɛ. 15 Ò sã̀tɛ, ò kɛ̃̀ zɛ́ súsua, ò zɛ́ dokↄ̃nↄ sɛ̀ kũ Bɛↄ nɛ́ Balamu kũ à ye ↄgↄ vãni lenaai. 16 Zaaki pↄ́lɛbũnu'ina yã ònɛ lán bisãsiri bà, à kpã̀kɛ̃i a vãnikɛna yã musu, à gìnɛ kũ a yↄ̃nkↄkɛnaao. 17 Gbɛ̃ abirenↄn de lán ísɛ̃boki kũ ń í bàbanↄ bàmɛ, lán luku kũ à gɛ̃̀tɛ kũ ĩao bà. Gusira níkinikin Luda dìtɛńnɛ yàri ũ. 18 Òdi ĩa kori zↄ̃kↄ̃ dã, òdi ↄ̃ndↄ̃ kɛ gbɛ̃ kũ ò bò sãtɛna zɛ́n dufunↄnɛ kũ dàvãniyão kũ wé'isariyão. 19 Yã kũ àdi ń yaka zↄ̀nↄmɛ ń ũ, akũ òdi gↄ̃na zĩdadenↄ ũ lɛ́ sɛ́ńnɛ. Zaakũ gbɛ̃ sĩnda pínki bi yã kũ à a swɛ̃̀ɛ blèe zↄ̀ↄmɛ.
20 Tó ò bò andunia yãgbãsĩkɛnan ó Dikiri ó Surabari Yesu Kirisi dↄ̃naa gãi, akũ ò tò yã pìi ɛ̀ra à ń daguraa kɛ̀, à ń swɛ̃̀ɛ blè, ń kunna kpɛde vãni de a káakupↄla. 21 Tó odi yãpura zɛ́ dↄ̃ yãro, de abirekũ manańnɛ de kũ ò dↄ̃̀, gbasa ò kpɛ lì Luda yã kũ ò dàńnɛnɛla. 22 Yáasi kũ ò kɛ̀ díkĩnanↄ pàpa ń musu yãpura: Gbɛ̃da dì ɛra a pisii. Lɛmɛ dↄ: Alɛdɛ kũ ò a zú ò dì ɛra à mátɛmatɛ bↄkↄtↄmmɛ.