PITA TAKADA PLADE
1
Yãpurakpana sísina kũ Luda ó sísia
Makũ Simↄ Pita, Yesu Kirisi zↄ̀blerii, a zĩ̀rii, makũmɛ ma takada dí kɛ̃̀ gbɛ̃ kũ ó Luda ó Surabari Yesu Kirisi ń gbá zɛ́ ò a náani kɛ̀ lán ó bà à manakɛ gãinↄnɛ. Gbɛ̃kɛ kũ aafiaao gↄ̃ papanaáwa Luda kũ ó Dikiri Yesuo dↄ̃naa gũn.
Luda ó sɛ́ ògↄ̃ kú a gakuri kũ a manakɛo gũmmɛ, à tò ó a dↄ̃, akũ a Ludakɛgbãna ó gbá pↄ́ kũ à kũ̀ ògↄ̃ vĩ, de ó kunna le à kɛ lɛɛlɛ kũ a yão. Lɛn à yã zↄ̃kↄ̃ bɛ̀ɛrɛde kũ à a lɛ́ sɛ̀wɛrɛnↄ kɛ̀ lɛ, de a yãi ò bo andunia dà vãni kũ àdi ń yaka gũn ò Luda kunna taka sɛ́. Yã bire yãi à kokari kɛ manamana, à Luda náani kɛ manakɛnaa gũn, à yã mana kɛ dↄ̃naa gũn, àgↄ̃ dↄ̃na vĩ á zĩda kũnaa gũn, àgↄ̃ á zĩda kũna dↄ̃ mɛna gũn, àgↄ̃ mɛna vĩ nana Ludaii gũn, àgↄ̃ nana Ludai kↄ̃gbɛ̃kɛ gũn, àgↄ̃ gbɛ̃kɛ vĩ kↄ̃o yenyĩ gũn. Zaakũ tó á yã birenↄ kũna, akũ òtɛn kara, ánigↄ̃ kun pã karanaa sariro ó Dikiri Yesu Kirisi dↄ̃naa gũn. Gbɛ̃ kũ à yã birenↄ kũna sↄ̃ro, à a wɛ́ nàkↄ̃a, à gↄ̃̀ vĩ̀na ũmɛ. À sã̀n kũ Luda durunna kũ à kɛ̀ yãnↄ kɛ̃̀arɛ. 10 Abire yãi ma gbɛ̃nↄ, à kokari kɛ à yãpura kpá sísina kũ Luda á sísi à á sɛ́a. Tó átɛn yã birenↄ kɛ, áni fu zikiro. 11 Lɛmɛ oni gbãnakɛ kpáái manamana lɛ, ánigↄ̃ kú kũ ó Dikiri ó Surabari Yesu Kirisio a kpata kũ àdi lákaro gũn.
12 Abire yãimɛ, bee kũ á yã birenↄ dↄ̃, akũsↄ̃ á zĩni pɛtɛna yãpura kũ á kũnaa gũn, manigↄ̃ yã pìnↄ dↄágumɛ. 13 Gↄrↄ kũ má kpɛ́ kú ma sↄ̀ↄ gũn, matɛn da à mana màgↄ̃ tɛ́ káágu yã pìnↄ dↄnaágu yãi. 14 Má dↄ̃ kũ ma bona ma sↄ̀n gↄrↄ ni ká tera, lákũ ó Dikiri Yesu Kirisi gĩnakɛ à òmɛnɛ nà. 15 Mani kokari kɛ, de yã pìnↄ le àgↄ̃ dↄágu gↄrↄ sĩnda pínki ma ga gbɛra.
Kirisi gakuri sèedadenↄ
16 Kũ o ó Dikiri Yesu Kirisi suna kũ gbãnao òárɛ, ódi tɛ́ gara kũ ò dà kũ ↄ̃ndↄ̃ooiro. O wɛ́ kɛ̀ pla kũ a zↄ̃kↄ̃kɛomɛ, 17 gↄrↄ kũ De Luda bɛ̀ɛrɛɛ lìnɛ à a tↄ́ bò. À Luda zↄ̃kↄ̃ gakuride kòtoo mà à pì a Nɛ́ mɛ̀n do légelege yenyĩden a ũ, a yã dì káagu. 18 O kòto kũ à bò ludambɛ pìi mà gↄrↄ kũ ó kú kãao kpi kũ à kú adona musu. 19 Abirekũ mↄ̀wɛrɛ kũ yã kũ annabinↄ ò bi yãpuramɛ. À mana à laakari dↄ yã pìia fitila kũ àtɛn gu bùruburu pu ũmɛ ari gudↄo susunɛ gↄ̃ gɛ́ futɛ á swɛ̃̀n, de gu le à dↄáwa. 20 À kũ à deńla sà àgↄ̃ dↄ̃ kũ gbɛ̃ke dì fↄ̃ à yã kũ annabii kɛ̃̀ Luda yãn bↄkↄtɛ a zĩdaro. 21 Annabinↄ yãke dì bo bisãsiri pↄyeinaa gũnlo, ò Luda yã ò lákũ a Nini dòńnɛ arɛ nàmɛ.