5
Luda sã kpàsa gwanaa
Matɛn lɛ́ da ákↄ̃nↄ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄa sà. Gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ↄn ma ũ se. Má de wari kũ Kirisi kɛ̀ɛ sèedade ũ, akũsↄ̃ ma bàka nigↄ̃ kú kũ gakuri kũ ani bo gupuraaao se. Àgↄ̃ de kpàsa kũ Luda kàtɛárɛ dã̀rinↄ ũ. À ↄ likai kũ pↄyeinaao, adi kɛ tilasinlo, lákũ Luda yei nàmɛ. Adi kɛ ↄgↄwɛtɛna yãinlo. À kɛ kũ nɛ̀sɛ mɛ̀n doo dé. Àsungↄ̃ gbãna mↄ gbɛ̃ kũ ò ń náárɛ á ↄĩ pìnↄaro. À tó á kunna gↄ̃ á sã pìnↄ da a zɛ́a, áni kífura kũ a gakuri dì lákaro le gↄrↄ kũ Sãdãriki ni su.
Ákↄ̃nↄ kɛfɛnnanↄ sↄ̃, à á zĩda kpá gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄa. Á pínki à á zĩda busakↄ̃nɛ à kpákↄ̃i, zaakũ
Luda dì ibɛrɛ sɛ́ kũ zĩdabirinↄ,
ama à gbɛ̃kɛ vĩ kũ zĩdabusarinↄ.
Abire yãi à á zĩda busa Luda gbãnadenɛ, ani á kara gↄrↄ kũ à dìtɛa. À á yã'ũmmananↄ tónɛ pínki, zaakũ àdi laakari dↄáwa.
Á wɛ́ gↄ̃ dↄ, àgↄ̃ kú á laakariia. Á ibɛrɛ Ibilisi de lán músu ↄ́ↄdↄrii bàmɛ. Àtɛn kpátɛ kɛái, àtɛn gbɛ̃ wɛtɛ à kũ. À gínɛ, à zɛ gbãna ludanaanikɛnaa gũn, zaakũ á dↄ̃ kũ á Yesude dake kũ ò kú andunia gũnnↄ ń pínki tɛn wari dokↄ̃nↄ pì kɛmɛ se. 10 Luda Arubarikasĩndapinkide á sisi a gakuri kũ àdi lákaroa Kirisi gũn. Tó a wari kɛ̀ fíti, ani á bo mana, ani á zɛ gíngin, ani á gba gbãna, ani á zĩni pɛ́tɛ. 11 Àkũ mɛ́ à gbãna vĩ ari gↄrↄ sĩnda pínki! Aami.
Lɛ́zammanaa
12 Ma takada fíti dí kɛ̃̀árɛ kũ ó gbɛ̃ndo Silasi ↄomɛ. À demɛnɛ gbɛ̃ náanide ũ. Ma lɛ́ dàáwa, má de a sèedade ũ kũ yã kũ ma ò de Luda gbɛ̃kɛ yãpura ũ. À zɛo gíngin. 13 Babilↄnu gbɛ̃ kũ Luda ń sɛ́ lán á bànↄ fↄ kpàáwa. Ma nɛ́ Maaku fↄ kpàáwa dↄ. 14 À fↄ kpákↄ̃a kũ lɛ́pɛmmanaao yenyĩ gũn. Luda ákↄ̃nↄ kũ á kú Kirisi gũnnↄ gba aafia á pínki.