YUHANA TAKADA PLADE
1
Yãpura kũ yenyĩo
1-2 Makũ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃, makũmɛ ma takada díkĩna kɛ̃̀ nↄgbɛ̃ kũ Luda sɛ̀ɛnɛ kũ a nɛ́nↄ. Má yeái yãpura gũn, yãpura kũ à kú wá gũn, akũsↄ̃ anigↄ̃ kú kũoo gↄrↄ sĩnda pínki yãi. Makũmɛ madoro, kũ gbɛ̃ kũ ò yãpura pì dↄ̃nↄmɛ ń pínki. De Luda kũ a Nɛ́ Yesu Kirisio gbɛ̃kɛ kɛárɛ kũ sùruuo, ò á tó kũ aafiaao yãpura kũ yenyĩoo gũn.
Kũ ma è á nɛ́ kenↄ kú yãpura gũn lákũ De Luda dìtɛwɛrɛ nà, ma pↄ kɛ̀ nna manamana. Tera sà nↄgbɛ̃, matɛni wɛ́ kɛmma. Adi kɛ dokayã dufun matɛn onnɛro, yã kũ ó vĩ zaa káakumɛ. Ògↄ̃ yekↄ̃i. Yenyĩn dí: Ògↄ̃ yã kũ Luda dìtɛnↄ kũna. Yã kũ Luda dìtɛ pìin dí: Ògↄ̃ kú yenyĩ gũn lákũ a mà zaa káaku nà.
Gbɛ̃kɛkɛrinↄ dàgula andunia gũn dasi, òdi pi Yesu Kirisi dí su bisãsiri ũro. Gbɛ̃ bire takanↄ bi gbɛ̃kɛkɛrinↄmɛ, Kirisi ibɛrɛnↄmɛ. À laakari kɛ, àsun tó zĩ kũ a kɛ̀ kɛ pãro. À tó à á láada le papana. Gbɛ̃ kũ à vĩ̀ Kirisi yãdannɛnala Luda dↄ̃ro. Gbɛ̃ kũ à zɛ̀ kũ yã pìio De Luda vĩ kũ a Nɛ́o ń pínki. 10 Tó gbɛ̃ sù yã dadaárɛ, tó à yã bire kũnaro, àsun a síro. Àsun gbãnakɛ kpái sero. 11 Zaakũ gbɛ̃ kũ à gbãnakɛ kpài bàka kú kũ a vãnikɛnanↄomɛ.
Lɛ́zammanaa
12 Má yã vĩ dasi mà oárɛ, ama má ye mà kɛ̃árɛ takada gũnlo. Má tãmaa vĩ mà su wɛ́ kpátɛái, ò yã o kↄ̃o wɛ́dewɛ, de ò pↄnna le àgↄ̃ papana. 13 N vĩ̀ni kũ Luda sɛ̀ nɛ́nↄ fↄ kpàáwa.