YUHANA TAKADA AAKƆ̃DE
1
Luda zĩkɛrinↄ sinaa
Makũ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃, makũmɛ ma takada díkĩna kɛ̃̀ ma gbɛ̃ yenyĩde Gayusinɛ. Má yenyĩ yãpura gũn. Ma gbɛ̃ yenyĩde, madìgↄ̃ adua kɛnnɛ, de ǹgↄ̃ aafia, yã sĩnda pínki le à bo kũnwo nna, lákũ n kunna mana nà. Kũ ó gbɛ̃nↄ sù, ò òmɛnɛ lákũ ń yãpura kũna nà, ń kú a gũn, akũ ma pↄ kɛ̀ nna manamana. Gↄrↄ kũ ma mà kũ ma nɛ́nↄn kú yãpura gũn pínki, pↄnna ke demɛnɛ abirelaro.
Ma gbɛ̃ yenyĩde, ń náani vĩ zĩ kũ ndì kɛ ó gbɛ̃nↄnɛ gũn, atɛ̃nsa nibↄnↄ. Ò n yenyĩ yã ò sↄsi gbɛ̃nↄnɛ. Ǹ zàna kɛńnɛ, lákũ à mana ò kɛ Luda zĩ gũn nà. Zaakũ ò dà zɛ́n kũ Kirisi tↄ́o, odi kpányĩ le Yesusaridenↄ kĩnaaro. À kↄ̃ sìo ògↄ̃ gbɛ̃ dí takanↄ yàri kɛ, de ògↄ̃ de ń zĩkɛri dakenↄ ũ yãpura baarukpanaa gũn.
Ma takada ke kɛ̃̀ n sↄsi gbɛ̃nↄnɛ, ama Diotɛrɛfɛ denlawɛtɛri ye ó yãiro. 10 Abire yãi tó ma su, mani bo kũ yã kũ àdi kɛnↄ kũ yã vãni kũ àdi diwánↄ. Yã pìi dì kánɛ pↄ́ke ũro, àdi ó gbɛ̃nↄ síro, bee se àdi gí gbɛ̃ kũ ò ye ò ń sínↄnɛ, àdi sↄsi zɛ́ zↄ̃ńnɛ.
11 Ma gbɛ̃ yenyĩde, ǹsun yã bɛ̃̀nɛ dadaro, sé yã mana. Gbɛ̃ kũ àdi yã mana kɛmɛ Luda pↄ́ ũ, gbɛ̃ kũ àdi yã vãni kɛ Luda dↄ̃ro. 12 Gbɛ̃ sĩnda pínki dì Dɛmɛtɛriu tↄ́ nna sí. Bee yãpura a zĩdanda dì a sáabu kpá se. Ókↄ̃nↄ odì a sáabu kpá dↄ, akũ ń dↄ̃ kũ ó sèedakɛna náani vĩ.
Lɛ́zammanaa
13 Má yã vĩ dasi mà onnɛ, ama má ye mà kɛ̃nnɛ takada gũnlo. 14 Má tãmaa vĩ ò wɛ́ kɛ pla tera, ò yã o kↄ̃o wɛ́dewɛ.
15 Luda n tó kũ aafiaao. N gbɛ̃nnanↄ fↄ kpàmma. Ǹ fↄ kpá ó gbɛ̃nnanↄa dodo.