6
Kpásawɛ funa íla
Annabi gã̀ gbɛ̃nↄ pì Ɛlisanɛ: Ǹ gwa, gu kũ òtɛn kↄ̃kakarana kɛn kɛ̀wɛrɛ fíti. Ò gɛ́ Yodai, ó baadi ni lí zↄ̃ ò kpɛ́ boo gwe, gu kũ ónigↄ̃ kun. Akũ Ɛlisa pì: À gɛ́. Akũ ń gbɛ̃ke pì: Ĩni sùru kɛ ǹ gɛ́ kũooroo? Akũ à pì: Mani gɛ́. Akũ à gɛ̀ɛ kũńwo. Kũ ò kà Yodai, òtɛn lí zↄ̃zↄ̃. Kũ ń gbɛ̃ke tɛn lí zↄ̃, akũ a kpásawɛ wò a pán à zù ín bùdum, akũ à wiki lɛ̀ Ɛlisaa à pì: O'o dikiri, ma kpása pìi sɛ̀ḿmamɛ fá! Akũ Luda gbɛ̃ pì: Mákpan à zùn súsuu? Kũ à mↄ̀nɛ, akũ Ɛlisa lí zↄ̃̀ à zù ín gwe, à tò kpásawɛ pìi fù íla. Ɛlisa pì: Ǹ sɛ́ ǹ boo! Akũ gbɛ̃ pì ↄ bò à kũ̀.
Siria zĩ̀karinↄ vĩ̀nakũnaa
Siria kína fùtɛ Isarailanↄi kũ zĩ̀io. À lɛ́ kpàkũsũ kũ a ìbanↄ, akũ à pìńnɛ gukean oni bùra kátɛn. Akũ Luda gbɛ̃ lɛ́gbãzã kɛ̀ Isarailanↄ kínanɛ à pì, àgↄ̃ gu pì dãkpã àsun gɛ̃alaro, zaakũ Sirianↄ tɛn su gwemɛ. 10 Akũ Isarailanↄ kína gbɛ̃nↄ zĩ̀ gu kũ Luda gbɛ̃ a yã òarɛ pìi gũn. Lɛn Ɛlisa dìgↄ̃ lɛ́ daa gɛ̃̀n baaakↄ̃ lɛ, akũ àdi tó ògↄ̃ gu pìnↄ dãkpã. 11 Akũ Siria kína laakarii fùtɛ yã pìi yãi. À a ìbanↄ kàkara, akũ à ń lá à pì: Ó dí mɛ́ à de Isarailanↄ kína gbɛ̃ ũu? À omɛnɛ. 12 A ìbaa pìnↄ doke wèa à pì: Ma dikiri kí, adi kɛ ó gbɛ̃ke bi a gbɛ̃nlo. Isarailanↄ bùsu annabi Ɛlisa mɛ́ àdi yã kũ ndì o zaa n kpɛ́nɛ gũn gbã Isarailanↄ kínanɛ. 13 Akũ kína pì: À gɛ́ à a wɛtɛ gu kũ à kún, mani gbɛ̃nↄ zĩ ò a kũ. Akũ ò pìnɛ: À kú Dotãmɛ. 14 Akũ kína zĩ̀karinↄ gbàrɛ gwe dasidasi kũ sↄ̃denↄ kũ sↄ̃gonↄ. Ò gɛ̀ɛ gwe gwãani ò lìka wɛ̃tɛ pìii.
15 Kũ Luda gbɛ̃ zĩkɛrii fùtɛ kↄnkↄ káaku, à bò, akũ à zĩ̀karii pìnↄ è likana wɛ̃tɛi kũ sↄ̃denↄ kũ sↄ̃gonↄ. Akũ à pì Ɛlisanɛ: O'o dikiri, óni kɛ deramɛɛ? 16 À wèa à pì: Ǹsun tó vĩna n kũro. Gbɛ̃ kũ ò kú kũoonↄn dasi de gbɛ̃ kũ ò kú kũńwonↄla. 17 Akũ Ɛlisa wɛ́ kɛ̀ à pì: Dikiri, ǹ a wɛ́ kɛ̃nɛ. Akũ Dikiri zĩkɛrii pì wɛ́ kɛ̃̀nɛ. Kũ à gu gwà dↄ, akũ à sↄ̃denↄ kũ sↄ̃go tɛ́denↄ è likana Ɛlisai, ò dà sĩ̀sĩi pìla. 18 Kũ Sirianↄ tɛn su Ɛlisa kũ, akũ à wɛ́ kɛ̀ Dikiria à pì: Ǹ tó gbɛ̃ pìnↄ vĩ̀na kũ. Akũ Dikiri tò ò vĩ̀naa kũ̀ lákũ Ɛlisa wɛ́ kɛ̀awa nà. 19 Akũ Ɛlisa pì Siria zĩ̀karii pìnↄnɛ: Zɛ́ díkĩnanlo! Wɛ̃tɛ díkĩnanlo! À tɛ́mai mà gɛ́ kãáo gbɛ̃ kũ átɛn wɛtɛ kĩnaa. Akũ à gɛ̀ɛ kũńwo Samaria. 20 Kũ ò gɛ̃̀ wɛ̃tɛ pìi gũn, akũ Ɛlisa pì: Dikiri, ǹ ń wɛ́ wɛ̃ńnɛ sà. Kũ Dikiri ń wɛ́ wɛ̃̀ńnɛ, ò gu gwà ò è Samarian ò kún. 21 Kũ Isarailanↄ kína ń é, à Ɛlisa là à pì: Mà ń dɛdɛn yá? Baa, mà ń dɛdɛn yá? 22 Akũ Ɛlisa wèa à pì: Ǹsun ń dɛdɛro. Ndì gbɛ̃ kũ n ń kũkũ zĩ̀lannↄ dɛdɛn yá? Ǹ pↄ́ble kpáḿma ò ble. Ǹ í kpáḿma ò mi, gbasa ò ta ń dikiri kĩnaa. 23 Akũ kína pↄnna pↄ́ble kɛ̀ńnɛ, ò blè ò í mì, akũ ò ń gbárɛ, ò tà ń dikiri kĩnaa. Abire gbɛra Siria gbãnamↄnnɛrinↄ dí ɛra ò sù lɛ́tɛ Isarailanↄ bùsuua doro.
Sirianↄ Samaria kagurakɛnaa
24 Gↄrↄ pla gbɛra Siria kína Bɛnadada a zĩ̀karinↄ kàkara ń pínki, akũ ò sù ò Samaria kaguraa kɛ̀. 25 Akũ nà gbãna kũ̀ wɛ̃tɛ pìn, ò a kaguraa kɛ̀ à gìi kɛ̀ ari òtɛn zaaki mì yía andurufu kiloo do, lukuluku gbↄ̃̀ zaka fítinna lɛ́ do sↄ̃ andurufu ↄgↄ mɛ̀n sↄↄro. 26 Kũ Isarailanↄ kína tɛ́ bĩni musu, akũ nↄgbɛ̃ ke ↄ́ↄ dↄ̀nɛ à pì: Ma dikiri kí, ǹ ma sura ba. 27 Akũ kína pìnɛ: Tó Dikiri dí n sura baro, mani le mà n sura ba deramɛɛ? Má pↄ́wɛ ke wɛ̃ vĩn yá? 28 Akũ à ɛ̀ra à a là à pì: Bↄ́ mɛ́ à n lee? Akũ nↄgbɛ̃ pìi wèa à pì: Nↄgbɛ̃ ke mɛ́ à pìmɛnɛ mà su kũ ma nɛ́gↄ̃gbɛ̃o ò só gbãra, zia sↄ̃ ó a pↄ́ só. 29 Akũ o ma nɛ́ kùku o sò. Kũ gu dↄ̀, akũ ma pìnɛ à su kũ a pↄ́o se ò só, akũ à a pↄ́ ki ùtɛ. 30 Kũ kína mà yã kũ nↄgbɛ̃ pìi ò, akũ à a uta zↄ̃kↄ̃ↄ gà à kɛ̃̀. Kũ ò wɛ́ sɛ̀ ò a gwà lákũ à tɛ́ bĩni musu nà, ò a è kũ uta kasanↄ dana a uta zↄ̃kↄ̃ↄ gɛ̃i. 31 Akũ kína pì: Tó mádi Safata nɛ́ Ɛlisa mì zↄ̃ gbãraro, Luda yã kɛmɛnɛ pãsĩpãsĩ.
32 Ɛlisa vutɛna a kpɛ́n kũ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄ. Akũ kína gbɛ̃ zĩ̀ à doarɛ arɛ à gɛ́ Ɛlisa kũ ari àgↄ̃ ká. Ari zĩ̀rii pì gↄ̃ ká gwe, akũ Ɛlisa pì gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ↄ pìnↄnɛ: Gbɛ̃dɛri pì gbɛ̃ zĩ̀, àtɛn su à ma mì zↄ̃. À laakari kɛ! Tó zĩ̀rii pìi kà, à zɛ́ tatanɛ, àsun tó à gɛ̃ro. Ádi a dikiri gɛ̀sɛ kĩni ma dↄ a kpɛroo? 33 Kũ à kpɛ́ àtɛn yã ońnɛ, akũ zĩ̀rii pìi kà. Akũ kína pìi kà à pì: Sunyĩ dí bò Dikiri kĩnaamɛ, bↄ́ mani wɛ́ dↄi dↄↄ?