13
Isarailanↄ kína Yoaza
Yudanↄ kína Ahazia nɛ́ Yoasi kíblena wɛ̃̀ baro awɛɛ'aakↄ̃de gũnn Yehu nɛ́ Yoaza kɛ̀ Isarailanↄ kína ũ, akũ à kí blè Samaria wɛ̃̀ gɛ̃ro awɛɛpla. À yã kũ Dikiri yeiro kɛ̀ à zɛ̀ kũ durunna kũ Nɛbati nɛ́ Yeroboamu Isarailanↄ dà a kɛnanwo, adi pãnɛro. Akũ Dikiri pↄ fɛ̃̀ Isarailanↄi à ń ná Siria kína Azailinɛ a ↄĩ kũ a nɛ́ Bɛnadadao ari Yoaza kíblena lɛ́n. Yoaza kútɛ kɛ̀ Dikirinɛ, akũ Dikiri sì, zaakũ à è deran Siria kína pì tɛn wɛ́ tã Isarailanↄa nà. Dikiri tò ò surabarii lè, akũ ò bò Sirianↄ ↄĩ, akũ baadi kú a ↄnn lán zĩ bà. Ama odi kpɛ li durunna kũ Nɛbati nɛ́ Yeroboamu ń dá a kɛnannɛro, ò zɛ̀o. Asɛra lí sↄ̃ à kpɛ́ pɛtɛna Samaria. Yoaza zĩ̀karinↄ kà lakana, séde sↄ̃de gbɛ̃nↄn bupla akurinↄ kũ sↄ̃go mɛ̀n kurinↄ kũ zĩ̀kari gɛ̀sɛde gbɛ̃nↄn dúbu kurinↄ baasiro, zaakũ Siria kína ń kɛ́ búgubugu, ò gↄ̃̀ lán bùsutiti bà. Yoaza yã kparanↄ, yã kũ à kɛ̀nↄ kũ a nɛ́gↄ̃gbɛ̃kɛyãnↄn kú Isarailanↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan. Kũ Yoaza gà, akũ ò a vĩ̀ Samaria, akũ a nɛ́ Yehoasi a gɛ̃nɛ blè.
Isarailanↄ kína Yehoasi
10 Yudanↄ kína Yoasi kíblena wɛ̃̀ baraakuri awɛɛsupplade gũnn Yoaza nɛ́ Yehoasi kɛ̀ Isarailanↄ kína ũ, akũ à kí blè wɛ̃̀ gɛ̃ro awɛɛdo. 11 À yã kũ Dikiri yeiro kɛ̀, adi kpɛ li durunna kũ Nɛbati nɛ́ Yeroboamu Isarailanↄ dà a kɛnannɛro, à kpɛ́ àtɛn kɛ. 12 Yehoasi yã kpara kũ à kɛ̀nↄ kũ a nɛ́gↄ̃gbɛ̃kɛyãnↄ kũ zĩ̀ kũ à kà kũ Yudanↄ kína Amaziao kú Isarailanↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan. 13 Kũ à gà, ò a mira kpàkũsũ kũ Isarailanↄ kínanↄo Samaria, akũ Yeroboamu a gɛ̃nɛ blè.
Ɛlisa ganaa
14 Ɛlisa tɛn gyã kɛ, ani fↄ̃ à ble doro, akũ Isarailanↄ kína Yehoasi gɛ̀ɛ à à lè, àtɛn ↄ́ↄ dↄ à pìnɛ: Baa! Baa! Mↄkↄ̃mmɛ Isarailanↄ sↄ̃gonↄ ũ kũ ń sↄ̃denↄ. 15 Akũ Ɛlisa pìnɛ: Ǹ sá sɛ́ kũ kànↄ. Kũ à sɛ̀, 16 akũ Ɛlisa pìnɛ: Ǹ kà kpá sála. Kũ à kpà sála, akũ Ɛlisa a ↄnↄ dìdi kína pì ↄnↄa 17 à pì: Ǹ ifãboki kpa wondo wɛ̃. Kũ à wɛ̃̀, akũ Ɛlisa pì: Ǹ kàa pì zu. Kũ à zù, akũ Ɛlisa pì: Dikiri zĩ̀blena kàan gwe. Zĩ̀blena Sirianↄa kàamɛ. Ĩni Sirianↄ kakatɛ mámmam zaa Afɛki. 18 Akũ Ɛlisa pì: Ǹ kàa pìnↄ sɛ́tɛ. Kũ à sɛ̀tɛ, akũ Ɛlisa pìnɛ: Ǹ zĩtɛ lɛ́o. À lɛ̀o gɛ̃̀n aakↄ̃, akũ à zɛ̀. 19 Akũ Luda gbɛ̃ pì pↄ fɛ̃̀i à pì: Tó n zĩtɛ lɛ̀o yã gɛ̃̀n sↄↄro ke suddomɛ, de n zĩ̀i blè Sirianↄa mámmam. Tera sà ĩni zĩ̀ bleḿma gɛ̃̀n aakↄ̃mɛ.
20 Ɛlisa gà, akũ ò a vĩ̀. Tó Sɛ̃̀tãgↄrↄ kà, akũ Mↄabu gbãnamↄnnɛrinↄ dì su lɛ́tɛ Isarailanↄ bùsuua. 21 Gↄrↄ kũ̀a gbɛ̃nↄ tɛn gɛ̀ vĩ. Kũ ò gbãnamↄnnɛrinↄ gã̀a è, akũ ò gɛ̀ɛ pìi sɛ̀ ò zù Ɛlisa miran. Kũ gɛ̀ɛ pìi lɛ̀tɛ à nà Ɛlisa wánↄa, akũ à vù à fùtɛ à zɛ̀.
22 Siria kína Azaili gbãna mↄ̀ Isarailanↄnɛ ari Yoaza kíblena lɛ́n. 23 Akũ Dikiri sùruu kɛ̀ kũńwo à wɛ̃nda dↄ̃̀ńnɛ, à ń wɛ́ gwà a bàka kũ à kú kũ Ibrahĩo kũ Isaakuo kũ Yakubuo yãi. Adi we à ń dúgu zↄ̃ro, adi ń zukũnaro ari kũ a gbãrao. 24 Kũ Siria kína Azaili gà, akũ a nɛ́ Bɛnadada a gɛ̃nɛ blè. 25 Kũ Yoaza nɛ́ Yehoasi zĩ̀i kà kũ Azaili nɛ́ Bɛnadada pìio, à ɛ̀ra à wɛ̃tɛ kũ Azaili sì a de Yoazaanↄ sìa. Yehoasi zĩ̀i blèa gɛ̃̀n aakↄ̃mɛ, akũ à Isaraila wɛ̃tɛ pìnↄ sìa.