14
Yudanↄ kína Amazia
Isarailanↄ kína Yoaza nɛ́ Yehoasi kíblena wɛ̃̀ plade gũnn Yoasi nɛ́ Amazia kɛ̀ Yudanↄ kína ũ. A wɛ̃̀ baraasↄↄrode gũnn à kí blè, à vùtɛ kín Yurusalɛmu wɛ̃̀ baraakuri donsari. A da bi Yurusalɛmu gbɛ̃mɛ, a tↄ́n Yoadĩ. À yã kũ Dikiri yeii kɛ̀, ama adi ká a dizi Dauda pↄ́ ũro. À a de Yoasi ágba sɛ̀ súsu. Adi tãnagbagbaki kũ ò bònↄ gbororo, ò kpɛ́ òtɛn sa o gwe òtɛn turaretiti kpátan. Kũ à kpata zĩni pɛ̀tɛ à làka, akũ à a ìba kũ ò a de dɛ̀nↄ dɛ̀dɛ se. Lákũ à kú Musa doka takadan nà, adi gbɛ̃dɛrii pìnↄ nɛ́nↄ dɛdɛro. Takada pìi gũn Dikiri pì òsun denↄ dɛdɛ ń nɛ́nↄ durunna yãiro, akũsↄ̃ òsun nɛ́nↄ dɛdɛ ń denↄ durunna yãiro. Baadi ni ga a zĩda durunna yãimɛ. Amazia mɛ́ à zĩ̀i blè Ɛdↄmunↄa gbɛ̃nↄn dúbu kuri zaa Guvutɛ Wisiden. Zĩ̀i pìi gũnn à Sela sì, akũ à tↄ́ kpànɛ Yↄkↄtɛli, tↄ́ pì kpɛ́ kúa ari kũ a gbãrao.
Abire gbɛra Amazia gbɛ̃nↄ zĩ̀ Isarailanↄ kína Yoaza nɛ́ Yehoasi, Yehu daikorea, à pìnɛ: Ǹ mↄ́ ò kↄ̃ le wɛ́dewɛ zĩ̀lan. Isarailanↄ kína Yoasi wèa à pì: Lɛbana bùsu lɛ̀kara lɛ́gbãzã kɛ̀ Lɛbana bùsu sida línɛ à pì à a nɛ́nↄgbɛ̃ kpãzã a nɛ́a, akũ Lɛbana bùsu nↄ̀bↄ pãsĩ sù à kìtii pà lɛ̀karaa pìia. 10 N zĩ̀i blè Ɛdↄmunↄa, akũ n n zĩda bì. Ǹ zɛ kũ n tↄ́manakɛo ǹ vutɛ tɛɛnɛ. À kɛ̀ dera ntɛn ↄ ká yã pãsĩii? Abire ni sunnɛ kũ kisirao kũ Yudanↄ se. 11 Ama Amazia yã pìi kpà sãkoto, akũ Yehoasi sù lɛ́tɛa. Ò dàkarɛ zaa Bɛsɛmɛsi Yudanↄ bùsun. 12 Isarailanↄ zĩ̀i blè Yudanↄa, akũ Yudanↄ bàa sì ò tà ń bɛa. 13 Bɛsɛmɛsi gwen Yehoasi Amazia kũ̀n à gɛ̀ɛ kãao Yurusalɛmu. À a bĩni gbòro lán mita wàa do bà zaa Ɛflaimu gãnu lɛ́a ari gɛna Kusuru gãnu lɛ́a. 14 À wura kũ andurufuuo kũ pↄ́ kũ ò kú Dikiri ↄnnnↄ kũ pↄ́ kũ ò kú kínabɛ laasinnↄ sɛ̀tɛ pínki, akũ à gbɛ̃kenↄ kũ̀kũ à tà kũńwo Samaria zĩ̀zↄnↄ ũ.
15 Yehoasi yã kpara kũ à kɛ̀nↄ kũ a nɛ́gↄ̃gbɛ̃kɛyãnↄn kú Isarailanↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan. Lákũ à zĩ̀i kà kũ Yudanↄ kína Amaziao nà kú gwe dↄ. 16 Kũ Yehoasi gà, ò a mira kpàkũsũ kũ Isarailanↄ kínanↄo Samaria, akũ a nɛ́ Yeroboamu vùtɛ a gɛ̃nɛ ũ.
17 Yudanↄ kína Amazia kɛ̀ wɛ̃̀ gɛ̃ro Yehoasi ganaa gbɛra. 18 Amazia yã kparanↄn kú Yudanↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan. 19 Ò lɛ́ kpàkũsũi Yurusalɛmu, akũ à bàa sì à tà Lakisi. Akũ ò gbɛ̃nↄ gbàrɛ ò pɛ̀tɛi ò a dɛ̀ gwe. 20 Akũ ò a gɛ̀ɛ sɛ̀ kũ sↄ̃o ò sùo Yurusalɛmu, ò a mira kpàkũsũ kũ a dizinↄo Dauda wɛ̃tɛn. 21 Akũ Yudanↄ Uzia kũ à kà wɛ̃̀ gɛ̃ro awɛɛdo kà kína ũ a de Amazia gɛ̃nɛ ũ. 22 Àkũ mɛ́ à Elata sì à kɛ̀kɛ à kàtɛ Yudanↄnɛ a de ganaa gbɛra.
Isarailanↄ kína Yeroboamu plade
23 Yudanↄ kína Yoasi nɛ́ Amazia kíblena wɛ̃̀ gɛ̃rode gũnn Isarailanↄ kína Yoasi nɛ́ Yeroboamu kɛ̀ kína ũ Samaria, à kú kín wɛ̃̀ bupla awɛɛdo. 24 À yã kũ Dikiri yeiro kɛ̀, adi kpɛ li durunna kũ Nɛbati nɛ́ Yeroboamu Isarailanↄ dà a kɛnannɛro. 25 Àkũ mɛ́ à ɛ̀ra à Isarailanↄ bùsuu sìńnɛ zaa Lebo Amata ari gɛna Ísira Wisidei, lákũ Dikiri Isarailanↄ Luda ò a zↄ̀bleri Amitai nɛ́ Inusa, Gatɛfa gbɛ̃ gãi nà. 26 Zaakũ Dikiri è Isarailanↄ tɛn wari kɛ manamana, zↄ̀nↄ kũ zĩdadenↄ ń pínki, akũsↄ̃ ò gbɛ̃ke vĩ à kpáńyĩro. 27 Dikiri dí pi áni Isaraila tↄ́ dɛdɛ andunia gũnlo, akũ à ń sura bà Yehoasi nɛ́ Yeroboamu gãi. 28 Yeroboamu yã kpara kũ à kɛ̀nↄ kũ zĩ̀ kũ à kànↄn kú Isarailanↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan. Lákũ à ɛ̀ra à Damasuku kũ Amataoo sì Isarailanↄnɛ nà kú gwe dↄ. 29 Kũ à gà, ò a mira kpàkũsũ kũ a dizi Isarailanↄ kínanↄ, akũ a nɛ́ Zakari vùtɛ a gɛ̃nɛ ũ.