15
Yudanↄ kína Uzia
Isarailanↄ kína Yeroboamu kíblena wɛ̃̀ baraasↄↄro awɛɛplade gũn Amazia nɛ́ Uzia kɛ̀ Yudanↄ kína ũ. A wɛ̃̀ gɛ̃ro awɛɛdode gũnn à kí blè, akũ à kú kín Yurusalɛmu wɛ̃̀ bupla akuri awɛɛpla. A da bi Yurusalɛmu gbɛ̃mɛ, a tↄ́n Yɛkↄlia. À yã kũ Dikiri yeii kɛ̀ lákũ a de Amazia kɛ̀ nà. Ama adi tãnagbagbaki kũ ò bònↄ gbororo, ò kpɛ́ òtɛn sa o gwe òtɛn turaretiti kpátan. Dikiri tò a kusu kũ̀, à kúo ari à gɛ̀ɛ à gào. À kpɛ́ kúki ado. A nɛ́ Yotamu mɛ́ à kínabɛ ↄn kũna, àkũmɛ Yudanↄ don'arɛde ũ. Uzia yã kparanↄn kú Yudanↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan kũ yã kũ à kɛ̀nↄ pínki. Kũ à gà, ò a vĩ̀ kũ a dizinↄ Dauda wɛ̃tɛn, akũ a nɛ́ Yotamu vùtɛ a gɛ̃nɛ ũ.
Isarailanↄ kína Zakari
Yudanↄ kína Uzia kíblena wɛ̃̀ bupla plansaride gũnn Yeroboamu nɛ́ Zakari kɛ̀ Isarailanↄ kína ũ Samaria, à kí blè mↄ suddo. À yã kũ Dikiri yeiro kɛ̀ lákũ a dizinↄ kɛ̀ nà. Adi kpɛ li durunna kũ Nɛbati nɛ́ Yeroboamu Isarailanↄ dà a kɛnannɛro. 10 Akũ Yabɛsi nɛ́ Salumu lɛ́ kpàkũsũi kũ gbɛ̃nↄ à a dɛ̀ zaa Ibleamu, akũ à a gɛ̃nɛ blè. 11 Zakari yã kparanↄn kú Isarailanↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan. 12 Lɛn yã kũ Dikiri ò Yehunɛɛ kɛ̀ lɛ, à pì a burinↄ mɛ́ onigↄ̃ Isarailanↄ kí ble ari à gɛ́ pɛ́ a nasionↄa.
Isarailanↄ kína Salumu
13 Yabɛsi nɛ́ Salumu kɛ̀ kína ũ Yudanↄ kína Uzia kíblena wɛ̃̀ bupla donsaride gũn, à kí blè Samaria mↄ do. 14 Akũ Gadi nɛ́ Mɛnahɛmu bò Tiza à gɛ̀ɛ Samaria, akũ à Yabɛsi nɛ́ Salumu lɛ̀ à dɛ̀ gwe, akũ à a gɛ̃nɛ blè. 15 Salumu yã kparanↄ kũ lɛ́ kũ à kpàkũsũ kũ gbɛ̃nↄ Zakariiio kú Isarailanↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan. 16 Gↄrↄ birean Mɛnahɛmu bò Tiza à gɛ̀ɛ à lɛ̀tɛ Tifisaa kũ gbɛ̃ kũ ò kú a gũnnↄ kũ gu kũ à lìkainↄ pínki, zaakũ ò gì zɛ́ wɛ̃nɛi. À nↄ̀sindarenↄ nɛ̀sɛɛ pàrapara ń pínki dↄ.
Isarailanↄ kína Mɛnahɛmu
17 Yudanↄ kína Uzia kíblena wɛ̃̀ bupla donsaride gũnn Gadi nɛ́ Mɛnahɛmu kɛ̀ Isarailanↄ kína ũ, akũ à kí blè Samaria wɛ̃̀ kuri. 18 À yã kũ Dikiri yeiro kɛ̀ ari a wɛ̃̀ndi lɛ́n. Adi kpɛ li durunna kũ Nɛbati nɛ́ Yeroboamu Isarailanↄ dà a kɛnannɛro.
19 Kũ Asiria kína Tigila Pilɛsa lɛ̀tɛ Isarailanↄ bùsuua, akũ Mɛnahɛmu a gbà andurufu tↄn baraakuri awɛɛsiikↄ̃, de Tigila Pilɛsa le à ↄ daawa, à kpata zĩni le à pɛ́tɛ yãi. 20 Mɛnahɛmu tò Isarailanↄ andurufuu pì fĩnaa bò, akũ ↄgↄdenↄ andurufu ↄgↄ kpà ń mìiamiia mɛ̀n bupla akurikuri Asiria kína pↄ́ ũ. Akũ Asiria kína pìi ɛ̀ra à tà, adi zɛ ń bùsun doro. 21 Mɛnahɛmu yã kparanↄn kú Isarailanↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan kũ yã kũ à kɛ̀nↄ pínki. 22 Kũ à gà, akũ a nɛ́ Pekaya a gɛ̃nɛ blè.
Isarailanↄ kína Pekaya
23 Yudanↄ kína Uzia kíblena wɛ̃̀ bupla akuride gũnn Mɛnahɛmu nɛ́ Pekaya kɛ̀ Isarailanↄ kína ũ, à kí blè Samaria wɛ̃̀ pla. 24 À yã kũ Dikiri yeiro kɛ̀, adi kpɛ li durunna kũ Nɛbati nɛ́ Yeroboamu Isarailanↄ dà a kɛnannɛro. 25 A zĩ̀kari gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ Rɛmalia nɛ́ Pɛka lɛ́ kpàkũsũi kũ gbɛ̃nↄ. Akũ à Giliada bùsudenↄ sɛ̀ gbɛ̃nↄn bupla akuri à sì kũńwo kína pìii a zɛki gbãnan Samaria, à a dɛ̀ kũ Agobuo kũ Ariɛo, akũ à a gɛ̃nɛ blè. 26 Pekaya yã kparanↄn kú Isarailanↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan kũ yã kũ à kɛ̀nↄ pínki.
Isarailanↄ kína Pɛka
27 Yudanↄ kína Uzia kíblena wɛ̃̀ bupla akuri awɛɛplade gũnn Rɛmalia nɛ́ Pɛka kɛ̀ Isarailanↄ kína ũ, à kí blè Samaria wɛ̃̀ baro. 28 À yã kũ Dikiri yeiro kɛ̀, adi kpɛ li durunna kũ Nɛbati nɛ́ Yeroboamu Isarailanↄ dà a kɛnannɛro. 29 Pɛka gↄrↄan Asiria kína Tigila Pilɛsa sù à Iyon sì kũ Abɛli Bɛtɛmakao kũ Yanↄao kũ Kɛdɛsio kũ Azoo. À Nafatali burinↄ gu sì dↄ, Giliada kũ Galilio pínki, akũ à gupidenↄ kũ̀kũ à tà kũńwo Asiria. 30 Ela nɛ́ Osea lɛ́ kpàkũsũ kũ gbɛ̃nↄ Pɛkai, akũ à a dɛ̀ à a gɛ̃nɛ blè Uzia nɛ́ Yotamu kíblena wɛ̃̀ barode gũn. 31 Pɛka yã kparanↄn kú Isarailanↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan kũ yã kũ à kɛ̀nↄ pínki.
Yudanↄ kína Yotamu
32 Isarailanↄ kína Rɛmalia nɛ́ Pɛka kíblena wɛ̃̀ plade gũnn Uzia nɛ́ Yotamu kɛ̀ Yudanↄ kína ũ. 33 A wɛ̃̀ baraasↄↄrode gũnn à kí blè, akũ à kú kín Yurusalɛmu wɛ̃̀ gɛ̃ro awɛɛdo. A da tↄ́n Yɛrusa, Zadↄki nɛ́mɛ. 34 À yã kũ Dikiri yeii kɛ̀ lákũ a de Uzia kɛ̀ nà. 35 Ama adi tãnagbagbaki kũ ò bònↄ gbororo, ò kpɛ́ òtɛn sa o gwe òtɛn turaretiti kpátan. Àkũ mɛ́ à Dikiri ↄn gãnu kũ à kú musu kɛ̀kɛ. 36 Yotamu yã kparanↄn kú Yudanↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan kũ yã kũ à kɛ̀nↄ pínki. 37 Gↄrↄ birean Dikiri tò Siria kína Rezĩ kũ Rɛmalia nɛ́ Pɛkao nà lɛtɛna Yudanↄaaa. 38 Kũ Yotamu gà, ò a mira kpàkũsũ kũ a dizinↄ Dauda wɛ̃tɛn, akũ a nɛ́ Aza vùtɛ a gɛ̃nɛ ũ.