16
Yudanↄ kína Aza
Rɛmalia nɛ́ Pɛka kíblena wɛ̃̀ gɛ̃ro awɛɛplade gũnn Yotamu nɛ́ Aza kɛ̀ Yudanↄ kína ũ. A wɛ̃̀ barode gũnn à kí blè, akũ à kú kín Yurusalɛmu wɛ̃̀ gɛ̃ro awɛɛdo. Adi yã kũ Dikiri a Luda yei kɛ lán a dizi Dauda bàro. À zɛ̀ kũ Isarailanↄ kínanↄ yãkɛnaao ari sé à sa'opↄ kũ òdi ká tɛ́n à tɛ́ kũ ò kũ a nɛ́gↄ̃gbɛ̃o. À yã vãni kɛ̀ lákũ buri kũ Dikiri pɛ̀ḿma Isarailanↄnɛnↄ dì kɛ nà yã. À sa ò à turaretiti kpàta tãnagbagbaki kũ ò bònↄa kũ sĩ̀sĩi musunↄ kũ lí zↄ̃kↄ̃ sĩnda pínki gbáruo.
Abire gbɛra Siria kína Rezĩ kũ Isarailanↄ kína Rɛmalia nɛ́ Pɛkao sù zĩ̀ ká Yurusalɛmu. Gwen ò lìka Azai, ama odi fↄ̃ ò a blè kũ zĩ̀ioro. Gↄrↄ birean Rezĩ pɛ̀ Yudanↄa à ń bↄ́tɛ Elata à ɛ̀ra à gwe sìḿma, akũ Ɛdↄmunↄ sù ò vùtɛ gwe ari kũ a gbãrao. Akũ Aza gbɛ̃nↄ zĩ̀ Asiria kína Tigila Pilɛsaa à pì: N zↄ̀bleriimɛ ma ũ, n nɛ́mɛ ma ũ. Ǹ mↄ́ ǹ ma bo Siria kína kũ Isarailanↄ kína kũ ò fùtɛmainↄ ↄĩ. Aza andurufu kũ wura kũ à kú Dikiri ↄnn kũ a bɛ laasii gũnwoo sɛ̀tɛ à Asiria kína gbà à kpã̀zãnɛ. Akũ Asiria kína a yã mà, à gɛ̀ɛ à lɛ̀tɛ Damasukua à sì. À Rezĩ dɛ̀, akũ à tà kũ Damasukudenↄo ari Kiri. 10 Kína Aza gɛ̀ɛ à dà Asiria kína Tigila Pilɛsalɛ zaa Damasuku. À sa'oki è gwe, akũ à a taka gà takada gũn à kpã̀zã sa'ori Urianɛ kũ a kɛna takao pínki. 11 Sa'ori Uria sa'oki pìi kɛ̀ lákũ kína Aza kpã̀zãarɛ nà kyáu, à a mìi dɛ̀ ari kína pì gↄ̃ su kũ Damasukuo. 12 Kũ à sù, à sa'oki pìi è, akũ à nài. 13 À sa'opↄ kũ òdi ká tɛ́n à tɛ́ kũ òa à wísiti kàn à í tↄ̀a à kɛnnakũkↄ̃o sa'o'aru kùa. 14 Dikiri gbagbaki kũ ò pì kũ mↄ̀gotɛ̃o kú sa'oki dufu pì kũ Dikiri kpɛ́o dagura, akũ Aza sɛ̀ à dìtɛ sa'oki dufu pì ↄplai. 15 Akũ à yã dìtɛ sa'ori Urianɛ à pì: Ĩnigↄ̃ sa'o kↄnkↄpↄ kũ òdi ká tɛ́n à tɛ́ kũ o sa'oki zↄ̃kↄ̃ↄ pìia kũ ↄkↄsi pↄ́blewɛ gbao kũ kína sa'opↄ kũ òdi ká tɛ́n à tɛ́ kũo kũ a pↄ́blewɛ gbao kũ gbɛ̃nↄ sa'opↄ kũ òdi ká tɛ́n à tɛ́ kũo kũ ń pↄ́blewɛ gbao kũ ń sa'o'io. Ĩnigↄ̃ sa'opↄ kũ òdi ká tɛ́n à tɛ́ kũ kúa kũ kɛnnakũkↄ̃o sa'o'aruo. Sa'oki kũ ò pì kũ mↄ̀gotɛ̃o sↄ̃, anigↄ̃ de ma màsokɛki ũ. 16 Akũ sa'ori Uria kɛ̀ lákũ kína Aza òarɛ nà.
17 Kína Aza mↄ̀ lɛ̀kɛtɛnↄ gògo tadibↄnↄa à ń tanↄ gò à dìtɛ. À íkaki gò mↄ̀gotɛ̃ zùsa kũ ò kú a zĩtɛnↄa à dìtɛ kĩni gbɛ̀ɛa. 18 À kína tìntin kũ ò bò Dikiri ↄnn kũ a gãnu kũ à kú gweoo gbòro mìnatɛna Asiria kínanɛ yãi. 19 Aza yã kparanↄn kú Yudanↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan kũ yã kũ à kɛ̀nↄ pínki. 20 Aza gà, akũ ò a mira kpàkũsũ kũ a dizinↄ Dauda wɛ̃tɛn, akũ a nɛ́ Ɛzɛkaya vùtɛ a gɛ̃nɛ ũ.