19
Ɛzɛkaya wɛ́kɛna Dikiria
Kũ kína Ɛzɛkaya yã pìi mà, à a uta gà à kɛ̃̀, akũ à uta kasa dàala à gɛ̀ɛo Dikiri ↄnn. À a bɛgwari Ɛliakimu kũ a takadakɛ̃ri Sɛbɛnao kũ sa'orikinↄ zĩ̀ annabi Isaya, Amↄzu nɛ́a kũ uta kasanↄo dadana. Ò pìnɛ: Ɛzɛkaya pì yã gì gbãra, ò kpã̀kɛ̃wái ò wé'i dàdawá. O gↄ̃ lán nↄgbɛ̃ kũ a nɛ́ kà bona à gbãna vĩ à fↄ̃ à iro bà. Asiria kína a zĩ̀kari gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ↄ zĩ̀, à sù à Luda Wɛ̃̀ndide lalandii kɛ̀. Dikiri n Luda yã pìi mà, ani kpãkɛ̃i yã pì ona yãin yá, ó dↄ̃ro. Ǹ adua kɛ ókↄ̃nↄ gbɛ̃ kpara kũ o gↄ̃nↄnɛ.
Kũ kína Ɛzɛkaya zĩ̀rii pìnↄ gɛ̀ɛ ò Isaya lè lɛ, à pìńnɛ: À gɛ́ o á dikiriinɛ, Dikiri pì àsun tó vĩna a kũ Asiria kína ìbanↄ dↄkɛna kãao yã kũ à màa pì yãiro. À ma! Tó Asiria kína baaru ke mà, Dikiri ni tó laasun gɛ̃agu à tá a bùsun, Dikiri ni tó ò a dɛ kũ fɛ̃nɛdao gwe.
Kũ zĩ̀kari gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ↄ mà Asiria kína fùtɛ Lakisi, akũ à ɛ̀ra à gɛ̀ɛ à a lè, àtɛn zĩ̀ ká kũ Libinadenↄ. Kũ Asiria kína mà Etiopia kína Tiraka tɛn su zĩ̀ ká kãao, akũ à ɛ̀ra à zĩ̀rinↄ gbàrɛ Ɛzɛkayaa kũ takadao à pì: 10 À o Yudanↄ kína Ɛzɛkayanɛ, tãna kũ àtɛni a náani kɛ gbasa à pì áni Yurusalɛmu namɛnɛ ma ↄĩro, àsun tó tãna pì a kɛkɛro. 11 Adi ma lákũ Asiria kínanↄ kɛ̀ bùsunↄnɛ nà à ń kɛ́ búgubugu pínkiroo? Àkũ mɛ́ ani bo ado sàa? 12 Buri kũ ma dizinↄ ń kákatɛ Gozã kũ Aranao kũ Rɛzɛfio kũ Ɛdɛni kũ à kú Tɛlasaonↄ, ń tãnanↄ ń bó yá? 13 Amata kína kú máa? Apada kína kú máa? Sefavaimu ke Ena ke Iva kínanↄn kú máa?
14 Ɛzɛkaya Asirianↄ takada sì zĩ̀rii pìnↄa. Kũ à a kyó kɛ̀, akũ à gɛ̀ɛ Dikiri ↄnn à pòro a arɛ 15 à wɛ́ kɛ̀a à pì: Dikiri Isarailanↄ Luda, ń kú kɛrubunↄ dagura, mↄkↄ̃mmɛ bùsu kũ à kú andunia gũn pínki Luda ũ. Mↄkↄ̃n mɛ́ n musu kũ zĩtɛoo kɛ̀. 16 Ǹ sã kpá ǹ yã ma, Dikiri. Ǹ wɛ́ sɛ́ ǹ gu gwa, Dikiri. Ǹ dↄkɛna kũ mↄkↄ̃n Luda Wɛ̃̀ndideo lɛ́gbãzã kũ Sɛnakeribi kɛ̀ ma fá! 17 Yãpuramɛ Dikiri, Asiria kínanↄ buri pìnↄ kàkatɛ ń pínki, ń bùsunↄ gↄ̃̀ bɛzĩ ũ. 18 Ò ń tãnanↄ kà tɛ́n ò ń kpáta, zaakũ pↄ́ pìnↄn kú pↄ́ke lɛ́iro, pↄ́ kũ bisãsiri kɛ̀ kũ lío kũ gbɛ̀ɛonↄmɛ. 19 Dikiri ó Luda, ǹ ó bo a ↄĩ, de bùsu kũ à kú andunia gũn sĩnda pínki gↄ̃ dↄ̃ kũ mↄkↄ̃n Dikiri, mↄkↄ̃mmɛ Luda ũ ndo.
Sɛnakeribi ganaa
20 Akũ Amↄzu nɛ́ Isaya lɛ́gbãzã kɛ̀ Ɛzɛkayanɛ à pì: Dikiri Isarailanↄ Luda pì a wɛ́kɛna kũ n kɛ̀ Asiria kína Sɛnakeribi yã musu mà, 21 akũ à lɛ́ kɛ̀nɛ a pì:
Zaiↄ̃ nↄkpare bũnu tɛni n gya bo,
àtɛni n lalandi kɛ n kpɛ.
Yurusalɛmu nↄgbɛ̃ tɛn ère kɛ,
àtɛni a mì dada a gã̀n.
22 Dín n dↄkɛ kãao n sↄ̃̀sↄ̃ↄ?
Dín n pataa n n mìi dànɛ íaa?
Isarailanↄ Luda kũ à kú adonan n abire kɛ̀nɛ.
23 N dà n zĩ̀rinↄnɛ, akũ ò Dikiri sↄ̃̀sↄ̃,
n pì n didi kpinↄ musu
kũ n sↄ̃gonↄ dasidasi
ari Lɛbana bùsu kpi mìsↄ̃ntɛa.
N sida lí gbã̀nanↄ zↄ̃̀zↄ̃,
n pini lí zↄ̃kↄ̃nↄ nɛ̀,
n ka a lɛ́a musu ari a líkpɛ sisinan.
24 N lↄ̀gↄↄ yↄ̃̀ buri pãndenↄ bùsun,
n a í mì,
n gɛ̀sɛɛ pɛ̀tɛpɛtɛ Misila swanↄa ari ń í bàba.
25 Kũ makũ mɛ́ ma dìtɛ lɛ zaa zĩ,
ńdi maroo?
Ma zɛo à gìi kɛ̀, akũ ma tò à kɛ̀.
Ma tò n ń wɛ̃tɛ bĩnidenↄ gbòro gbìrim,
a gbɛ̀nↄ gↄ̃̀ katɛna.
26 Wɛ̃tɛpidenↄ gbãna kĩ̀a,
ò gↄ̃̀ sùum, wé'i ń kũ,
ò de lán sɛ̃̀ɛ bà, lán sɛ̃̀la bↄ̀tↄↄ bà,
lán sɛ̃̀ kũ à bò kpɛ́ musu à kori kɛ̀ gↄ̃̀nↄ bà.
27 Má n kúki dↄ̃,
má n gɛna kũ n sunaao dↄ̃,
má n futɛnamai dↄ̃.
28 Zaakũ n futɛmai,
n wɛ́kãkã kũ ń vĩ yã gɛ̃̀ ma sãn,
mani bà kánnɛ n yĩn,
mani sↄ̃mↄ kánnɛ n lɛ́n,
mani tó ǹ ɛra ǹ tá kũ zɛ́ kũ n suooo.
29 Ɛzɛkaya, yã díkĩna nigↄ̃ dennɛ sèeda ũ:
Áni pↄ́ zã̀ ble wɛ̃̀nla,
ziki dↄ áni ble gwe.
Ziki dire sà á pↄ́ tↄ̃ áni pↄ́ kɛkɛ,
á geepi lí pɛ́pɛ áni a nɛ́ ble.
30 Yuda kpara kũ ò gↄ̃̀nↄ
ni zĩni pɛ́tɛ zĩtɛ gbasa ò nɛ́ i musu.
31 Zaakũ gbɛ̃ kparanↄ ni bo Yurusalɛmumɛ,
gbɛ̃ kũ ò gↄ̃̀ↄ pìnↄ ni ↄ tá zaa Zaiↄ̃ kpia.
Dikiri Zĩ̀karide kokari mɛ́ ani abire kɛ.
32 Abire yãin ma yã dí ò Asiria kína musu:
Ani gɛ̃ wɛ̃tɛ dínlo,
ani kà zunlo,
ani a sɛ̃gbako dↄnɛro,
ani likai à gbà lei dairo.
33 Ani ɛra à tá kũ zɛ́ kũ à sùooo,
ani gɛ̃ wɛ̃tɛ dínlo.
Makũ Dikiri makũ mɛ́ ma ò.
34 Mani gí kũ wɛ̃tɛ díomɛ,
mani a sura ba ma zĩda yãi
kũ ma zↄ̀bleri Dauda yão dↄ.
35 Gwãani kũ̀a Dikiri Malaikaa bò à gɛ̀ɛ Asirianↄ bùran à gbɛ̃nↄ dɛ̀dɛ dúbu bakɛ̃ndo awɛɛsↄↄro. Kũ ò fùtɛ kↄnkↄ, akũ ò gɛ̀nↄ è katɛna gu sĩnda pínkia. 36 Akũ Asiria kína Sɛnakeribi fùtɛ a bùraa pìn à ɛ̀ra à tà Ninɛva à gↄ̃̀ gwe. 37 Zĩkea kũ à kutɛna a tãna Nisiroku kpɛ́n, akũ a nɛ́nↄ Adaramɛlɛki kũ Sarɛzao a dɛ̀ kũ fɛ̃nɛdao. Ò bàa sì ò tà Ararata bùsun, akũ a nɛ́ Esaradↄ̃ a gɛ̃nɛ blè.