20
Ɛzɛkaya gyãkɛnaa
Gↄrↄ birea Ɛzɛkaya gyã kɛ̀ à kà gana, akũ annabi Isaya, Amↄzu nɛ́ gɛ̀ɛ à a lè à pìnɛ: Dikiri pì ǹ lɛ́ ditɛ n gbɛ̃nↄnɛ, zaakũ ntɛn su gamɛ, ĩni futɛ doro. Akũ Ɛzɛkaya arɛ dↄ̀ gbĩ̀ia à wɛ́ kɛ̀ Dikiria à pì: Dikiri, n yã nna! Zaakũ ma donyĩ kũ yãpurao, akũsↄ̃ ma yã kũ ń yeii kɛ̀ kũ nɛ̀sɛ mɛ̀n doo, ǹ tó à dↄngu. Akũ à wɛ̃nda ↄ́ↄ dↄ̀. De Isaya gↄ̃ gɛ́ bo ↄnn, akũ Dikiri yã sùa à pì: Ǹ gɛ́ ǹ o ma gbɛ̃nↄ don'arɛde Ɛzɛkayanɛ, kũ makũ Dikiri a dizi Dauda Luda, ma pì ma a aduakɛnaa mà, ma a wɛ́'i è. Mani a gba aafiaa, a gↄrↄ aakↄ̃de zĩ ani gɛ́ ma kpɛ́n. Ma a gↄrↄ kàranɛ wɛ̃̀ gɛ̃ro. Mani a sí Asiria kínaa kũ wɛ̃tɛ dío. Mani gí kũ wɛ̃tɛ dío ma zĩda yãi kũ ma zↄ̀bleri Dauda yão.
Isaya pì ò kaka nɛ́ lↄ́. Kũ ò lↄ̀, ò dↄ̀kↄ a bↄ̀bũnua, akũ à aafiaa lè. Akũ Ɛzɛkaya Isaya là à pì: Zaakũ Dikiri pì áni ma gba aafiaa mani gɛ́ a kpɛ́n a gↄrↄ aakↄ̃de zĩ, bↄ́ mɛ́ anigↄ̃ de a sèeda ũu? Akũ Isaya wèa à pì: Sèeda kũ Dikiri ni kɛnnɛ lɛ́ kũ à sɛ̀nnɛ yã musun dí. Ura kũ ifãntɛ̃ tɛn suo Aza didikinↄa, ń ye à gɛ́ ari a gbápɛki mɛ̀n kuriian yá, ke à ɛra à su kpɛ kpa mɛ̀n kuriiamɛ? 10 Akũ Ɛzɛkaya wèa à pì: Ura kipana gbápɛki mɛ̀n kuriia zĩ'ũro. À tó à ɛra kpɛ kpa gbápɛki mɛ̀n kuriia. 11 Kũ annabi Isaya Dikiri wɛ́ kɛ̀, akũ ura kũ ifãntɛ̃ tɛn suo ɛ̀ra à dìdi gbápɛki mɛ̀n kuri kũ à kìpaa yãnↄa.
Babilↄnu bùsu zĩ̀rinↄ suna Yurusalɛmu
12 Gↄrↄ birea Baladã nɛ́ Mɛrodaki Baladã, Babilↄnu kína takada kpã̀zã Ɛzɛkayanɛ kũ gbao, kũ à a gyãkɛna baaruu mà yãi. 13 Ɛzɛkaya gbãnakɛ kpà zĩ̀rii pìnↄi à gɛ̀ɛ kũńwo a laasin, à a andurufu pↄ́nↄ mↄ̀ńnɛ kũ wura pↄ́nↄ kũ pↄ́ gbĩ nnanↄo kũ nísi manao. À gɛ̀ɛ kũńwo a gↄ̃kɛbↄkatɛkin dↄ à a aruzɛkɛnↄ mↄ̀ńnɛ mámmam. Pↄ́ke kú a bɛa ke a bùsun kũ à gì mↄńnɛiro. 14 Akũ annabi Isaya gɛ̀ɛ à a lè à a là à pì: Yã kpaten gbɛ̃ pìnↄ ònnɛɛ? Zaa mákpan ò bòn ò sù n kĩnaaa? Akũ Ɛzɛkaya wèa à pì: Ń boki zã̀, Babilↄnun ò bòn. 15 Akũ Isaya a là à pì: Bↄ́n ò è n bɛaa? À wèa à pì: Ò ma bɛ pↄ́ sĩnda pínki è. Ma aruzɛkɛ ke kun kũ ma gi mↄńnɛiro. 16 Akũ Isaya pìnɛ: Ǹ yã kũ Dikiri ò ma: 17 Gↄrↄ tɛn su, oni n bɛ pↄ́ sĩnda pínki kũ aruzɛkɛ kũ n dizinↄ tònnɛ ń kũna ari gbãranↄ sɛ́tɛ ò táo Babilↄnu. Dikiri pì a ke ni gↄ̃ro. 18 Oni nɛ́ kũ ĩni ń i kenↄ sɛ́tɛ ò tá kũńwo, oni gↄ̃ Babilↄnu kínabɛ zĩkɛrinↄ ũ. 19 Akũ Ɛzɛkaya pì Isayanɛ: Dikiri yã kũ n òmɛnɛ pì mana. Zaakũ àtɛn da vutɛna aafia yãkete sari ánigↄ̃ kun ari a wɛ̃̀ndi lɛ́mmɛ. 20 Ɛzɛkaya yã kparanↄ kũ a nɛ́gↄ̃gbɛ̃kɛyãnↄn kú Yudanↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan kũ lákũ à íkaki kɛ̀ nà kũ íbazɛ kũ à sↄ̀ gbɛ̀n àdi su kũ ío wɛ̃tɛ gũnwo. 21 Kũ à gà, akũ a nɛ́ Manase a gɛ̃nɛ blè.