21
Yudanↄ kína Manase
Manase wɛ̃̀ kuri awɛɛplade gũnn à kí blè, akũ à kú kín Yurusalɛmu wɛ̃̀ baaakↄ̃ asↄↄrosari. A da tↄ́n Ɛfɛziba. À yã kũ Dikiri yeiro kɛ̀ à zɛ̀ kũ buri kũ Dikiri pɛ̀ḿma Isarailanↄnɛnↄ yãvãnikɛnanↄo. À tãnagbagbaki kũ a de Ɛzɛkaya gbòronↄ kɛ̀kɛ à bò kũ Baali sa'okinↄ. À Asɛra lí pɛ̀tɛ lákũ Isarailanↄ kína Ahabu kɛ̀ nà yã. À kùtɛ susunɛnↄnɛ à ń gbagba. À sa'okinↄ bò Dikiri ↄnn Yurusalɛmu, gu kũ Dikiri pì a tↄ́ nigↄ̃ kúaa pìi. À sa'okinↄ bò Dikiri ↄn mɛ̀n planↄ gũn susunɛnↄnɛ pínki. À sa'opↄ kũ òdi ká tɛ́n à tɛ́ kũ ò kũ a nɛ́gↄ̃gbɛ̃o, à pↄ́ dàḿma à màsonↄ kɛ̀, à yã gbɛ̀ka gɛ̀sisirinↄa kũ wedekũnnadenↄ, à yã kũ Dikiri yeiro kɛ̀ manamana, akũ à a pↄ fɛ̃̀nɛ. À Asɛra tãna kũ à kɛ̀ɛ pìi dìtɛ Dikiri ↄnn kũ Dikiri pì Daudanɛ kũ a nɛ́ Sulemanuo a tↄ́ nigↄ̃ kúa gↄrↄ sĩnda pínki, zaakũ Isaraila wɛ̃tɛnↄ tɛ́ pínki Yurusalɛmun à sɛ̀. À pì, tó Isarailanↄn yã kũ a dìtɛńnɛnↄ kũna pínki, tó ò zɛ̀ kũ doka kũ a zↄ̀bleri Musa kpàḿmao pínki, áni ɛra à ń bↄtɛ bùsu kũ a kpà ń dizinↄanlo, áni tó ò likara zↄ̃ doro. Bee kũ abireo ò gì a yã mai. Manase ń sãtɛ, akũ ò yã vãni kɛ̀ de buri kũ Dikiri ń kakatɛ ń dizinↄnɛnↄ pↄ́la.
10 Akũ Dikiri yã ò a zↄ̀bleri annabinↄ gãi à pì: 11 Zaakũ Yudanↄ kína Manase yã kũ à de tɛ̃̀ ũnↄ kɛ̀ à yã vãni kɛ̀ de Amↄri kũ ò kú a ãnↄla, à Yudanↄ dà durunnakɛnan tãna kũ à kɛ̀nↄ yã musu, 12 abire yãin makũ Dikiri Isarailanↄ Luda ma pì, mani ásaru zĩ Yurusalɛmua kũ Yudanↄ bùsuuo pínki. Gbɛ̃ kũ ò a baaruu mànↄ ni kɛ gìri. 13 Zaka kũ ma yↄ̃̀o Samarianɛn mani yↄ̃o Yurusalɛmunɛ se. Mani kɛnɛ lákũ ma kɛ̀ Ahabu bɛnɛ nà. Mani Yurusalɛmu wawa lákũ òdi ta wawa ò a lɛ́ kútɛ nà. 14 Mani pã kpá ma gbɛ̃ kpara pìnↄi mà ń na ń ibɛrɛnↄnɛ ń ↄĩ. Oni ń pↄ́nↄ nakↄ̃a ò ń sɛ́tɛ, 15 zaakũ ò yã kũ má yeiro kɛ̀, òdigↄ̃ ma pↄ fɛ̃mɛnɛ zaa gↄrↄ kũ ń dizinↄ bò Misila ari kũ a gbãrao.
16 Manase taarisaridenↄ dɛ̀dɛ dasidasi ari ń gɛ̀nↄ Yurusalɛmu pà zaa a lɛ́a la ari a lɛ́a dire, durunna kũ à kɛ̀ à Yudanↄ dà yã kũ Dikiri yeiro kɛnan baasi. 17 Manase yã kparanↄ kũ durunna kũ à kɛ̀nↄ pínki kú Yudanↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan. 18 Kũ à gà, ò a vĩ̀ a bɛa, Uza karan, akũ a nɛ́ Amↄ a gɛ̃nɛ blè.
Yudanↄ kína Amↄ
19 Amↄ wɛ̃̀ baro awɛɛplade gũnn à kí blè, akũ à kú kín Yurusalɛmu wɛ̃̀ pla. A da tↄ́n Mɛsulɛmɛ, Aruzu nɛ́, Yↄtↄba gbɛ̃mɛ. 20 À yã kũ Dikiri yeiro kɛ̀ lákũ a de Manase kɛ̀ nà. 21 À a de ágba sɛ̀ pínki. À dò tãna kũ a de dòńyĩnↄi à kùtɛńnɛ. 22 À Dikiri a dizinↄ Luda tòn, adi a zɛ́ sɛ́ro. 23 Akũ a ìbanↄ lɛ́ kpàkũsũi ò a dɛ̀ a bɛa. 24 Kũ Yudanↄ gbɛ̃ kũ ò lɛ́ kpàkũsũii pìnↄ dɛ̀dɛ ń pínki, akũ ò a nɛ́ Yosia kà kína ũ a gbɛ̀n. 25 Amↄ yã kparanↄn kú Yudanↄ kínanↄ gĩayãkɛnanↄ takadan kũ yã kũ à kɛ̀nↄ pínki. 26 Kũ ò a vĩ̀ Uza karan, akũ a nɛ́ Yosia vùtɛ a gɛ̃nɛ ũ.