NAANAA
Musa takada káaku
Adamu 1:1-5:32
Nuhu 6:1-11:32
Ibrahĩ 12:1-20:18
Isaaku 21:1-26:35
Yakubu 27:1-36:43
Yusufu 37:1-50:26
1
Andunia naanaa
Zaa káaku Luda musu kũ zĩtɛoo kɛ̀. Gu da pãmɛ à kɛkɛnaro, gusira mɛ́ à da ísirala, akũ Luda Nini tɛn yàa kɛ í pìla. Akũ Luda pì: Gupura kũ! Akũ gupura kũ̀. À è gupura pìi kɛ̀ mana, akũ à gupura kɛ̃̀kↄ̃a kũ gusirao. À tↄ́ kpà gupuranɛ fãnantɛ̃, gusira sↄ̃ gwãani. Gu sì gu dↄ̀, a gↄrↄ káakun gwe.
Akũ Luda pì: Sarapura gↄ̃ kú ínↄ dagura de à í pìnↄ kɛ̃kↄ̃a. Akũ à sarapura kɛ̀ lɛ, à í kũ à kú sarapura gbáru kɛ̃̀kↄ̃a kũ í kũ à kú a musuo. Akũ à tↄ́ kpà sarapura pìinɛ ludambɛ. Gu sì gu dↄ̀, a gↄrↄ pladen gwe.
Akũ Luda pì: Í kũ à kú zĩtɛ kakara gu dokↄ̃nↄ, gukori bo. Akũ à kɛ̀ lɛ. 10 À tↄ́ kpà gukori pìinɛ zĩtɛ, akũ a tↄ́ kpà í kũ à kàkaranɛ ísira. Akũ à è à kɛ̀ mana. 11 Akũ Luda pì: Lánↄ bↄtɛ zĩtɛ kũ sɛ̃̀ wɛ́denↄ kũ lí nɛ́denↄ, baadi kũ a burio. Akũ à kɛ̀ lɛ, 12 lánↄ bↄ̀tɛ zĩtɛ kũ sɛ̃̀ wɛ́denↄ kũ lí nɛ́denↄ, baadi kũ a burio. Akũ Luda è à kɛ̀ mana. 13 Gu sì gu dↄ̀, a gↄrↄ aakↄ̃den gwe.
14 Akũ Luda pì: Pↄ́ gupurakũrinↄ gↄ̃ kú musu ògↄ̃ fãnantɛ̃ kɛ̃kↄ̃a kũ gwãanio, ògↄ̃ wɛ̃̀ sèedanↄ kũ gↄrↄnↄ kũ wɛ̃̀nↄ mↄńnɛ. 15 Ògↄ̃ kú pↄ́ gupurakũrinↄ ũ musu de ògↄ̃ andunia pura kũ. Akũ à kɛ̀ lɛ. 16 À pↄ́ gupurakũri zↄ̃kↄ̃nↄ kɛ̀ mɛ̀n pla, a kũ à gbãna dìgↄ̃ kí ble fãnantɛ̃, a kũ à busɛ dìgↄ̃ kí ble gwãani. À susunɛnↄ kɛ̀ dↄ. 17 À ń pɛ́pɛ musu de ògↄ̃ andunia pura kũ 18 ògↄ̃ kí ble fãnantɛ̃ kũ gwãanio, ògↄ̃ gupura kɛ̃kↄ̃a kũ gusirao. Akũ à è à kɛ̀ mana. 19 Gu sì gu dↄ̀, a gↄrↄ siikↄ̃den gwe.
20 Akũ Luda pì: Pↄ wɛ̃̀ndidenↄ í pa yɛ́rɛrɛ, bãnↄ dagula musu ògↄ̃ vura sarapuran. 21 Akũ à pↄ́ wɛ̃̀ndide kũ òdi í panↄ kɛ̀ kũ kpↄ̀ gbɛ̃̀ntɛ̃nↄ pínki, baadi kũ a burio. À bãnↄ kɛ̀ pínki dↄ, baadi kũ a burio. Akũ à è à kɛ̀ mana. 22 À arubarikaa dàńgu à pì, ògↄ̃ nɛ́ i ògↄ̃ kɛ dasi, kpↄ̀nↄ ísira pa, bãnↄ kɛ dasi zĩtɛ. 23 Gu sì gu dↄ̀, a gↄrↄ sↄↄroden gwe.
24 Akũ Luda pì: Pↄ́ wɛ̃̀ndidenↄ bↄtɛ zĩtɛ, bɛ pↄ́kãdenↄ kũ pↄ́ kũ òdi táa o kũ kùaonↄ kũ nↄ̀bↄsɛ̃ntɛnↄ, baadi kũ a burio. Akũ à kɛ̀ lɛ. 25 Luda nↄ̀bↄsɛ̃ntɛnↄ kɛ̀ baadi kũ a burio. À bɛ pↄ́kãdenↄ kɛ̀ baadi kũ a burio. À pↄ́ kũ òdi táa o kũ kùaonↄ kɛ̀ baadi kũ a burio. Akũ à è à kɛ̀ mana.
26 Akũ Luda pì: Ò bisãsiri kɛ ó taka ũ, ògↄ̃ de lán ó bà, ògↄ̃ kí ble kpↄ̀nↄa kũ bãnↄ kũ bɛ pↄ́kãdenↄ kũ nↄ̀bↄsɛ̃ntɛnↄ kũ pↄ́ kũ òdi táa o kũ kùaonↄ pínki. 27 Akũ Luda bisãsiri kɛ̀ a zĩda taka ũ. A zĩda takan à ń kɛ́ a ũ. À ń kɛ́ gↄ̃gbɛ̃ kũ nↄgbɛ̃o. 28 À arubarikaa dàńgu à pìńnɛ: Àgↄ̃ nɛ́ i àgↄ̃ kɛ dasi àgↄ̃ andunia pa àgↄ̃ gbãna blea. Àgↄ̃ kí ble kpↄ̀nↄa kũ bãnↄ kũ pↄ́ wɛ̃̀ndide kũ òdi táa o zĩtɛnↄ pínki. 29 Akũ Luda pì: Pↄ́ wɛ́de kũ ò kú zĩtɛnↄn ma kpàáwa á pↄ́ble ũ pínki kũ lí nɛ́denↄ pínki. 30 Ma sɛ̃̀nↄ kũ lánↄ kpà pↄ́ wɛ̃̀ndidenↄa pínki ń pↄ́ble ũ, nↄ̀bↄnↄ kũ bãnↄ kũ pↄ́ kũ òdi táa o kũ kùaonↄ pínki. Akũ à kɛ̀ lɛ. 31 Luda pↄ́ kũ à kɛ̀nↄ è pínki, à kɛ̀ mana swáswa. Gu sì gu dↄ̀, a gↄrↄ suddoden gwe.