2
Lɛn Luda musu kũ zĩtɛo kɛ̀ lɛ kũ a pↄ́nↄ pínki. Ari a gↄrↄ supplade zĩ gↄ̃ ká, à zĩ kũ àtɛn kɛ pìi làka. A gↄrↄ supplade pì zĩ à kámma bò kũ zĩ kũ a kɛ̀nↄ pínki. Akũ à arubarikaa dà gↄrↄ supplade pìn à dìtɛ a pↄ́ ũ, kũ gↄrↄ bire à kámma bò kũ zĩ kũ a kɛ̀nↄ pínki yãi.
Ɛdɛni swadakoo
Musu kũ zĩtɛo naana yãn dí. Gↄrↄ kũ Dikiri Luda zĩtɛ kũ musuoo kɛ̀, pↄ́wɛ ke dí butɛ zĩtɛ kↄ̀ro, bee sɛ̃̀ɛ, zaakũ Dikiri Luda dí tó legũ màro, akũsↄ̃ gbɛ̃ke kun à bura zĩ kɛro. Suka mɛ́ àdi kpá andunia gũn, akũ àdi mↄtↄ pisi zĩtɛa pínki.
Dikiri Luda gↄ̃gbɛ̃ í kàsa kũ bùsutitio, akũ à ĩa wɛ̃̀ndide vù a yĩn, akũ gↄ̃gbɛ̃ pìi gↄ̃̀ gbɛ̃ bɛ̃nɛ ũ. Dikiri Luda swadakoo kɛ̀kɛ ifãboki kpa gu kũ òdi pi Ɛdɛni, akũ à gↄ̃gbɛ̃ kũ à kɛ̀ɛ pìi dà gwe. Dikiri Luda tò lí buri sĩnda pínki bùtɛ zĩtɛ. Lí pìnↄ kɛ̀ mana, akũsↄ̃ ń nɛ́ blena nna. Lí wɛ̃̀ndide kú dàkoo pìi dagura. Lí kũ àdi dↄ̃na mana kũ a vãnio ińnɛ kú gwe dↄ.
10 Swa kú Ɛdɛni àdigↄ̃ mↄtↄ pisi dàkoo pìia. Bona gwe à ↄnɛ kɛ̀ siikↄ̃. 11 A káaku tↄ́n Pisↄ̃, àkũ mɛ́ à lika Avila bùsuui pínki. Wura kú bùsuu pìi gũn, 12 wuraa pì mana. Gbɛ̀ bɛ̀ɛrɛdenↄn kú gwe dↄ. 13 Swa pì ↄnɛ plade tↄ́n Giↄ̃, à lika Kusu bùsuui pínki. 14 A ↄnɛ aakↄ̃de tↄ́n Tigiri, a dↄ̀rↄↄ tà Asiria bùsu ifãboki kpa. Swa pì ↄnɛ siikↄ̃de tↄ́n Yuflati.
15 Dikiri Luda gↄ̃gbɛ̃ pìi dìtɛ Ɛdɛni dàkoo pìi gũn de àgↄ̃ a zĩ kɛ àgↄ̃ gwa. 16 Akũ à yã dìtɛnɛ à pì: Ĩni fↄ̃ ǹ dàkoo pì lí nɛ́nↄ ble pínki, 17 ama ǹsun lí kũ àdi dↄ̃na mana kũ a vãnio ińnɛ nɛ́ blero. Tó n blè, ĩni gamɛ.
18 Dikiri Luda pì: Gↄ̃gbɛ̃ kunna ado manaro. Mani kpanyĩri kɛnɛ a gbɛ̃ndo ũ. 19 Akũ Dikiri Luda bùsuu sɛ̀ à nↄ̀bↄnↄ kɛ̀o pínki kũ bãnↄ pínki, akũ à sù kũńwo gↄ̃gbɛ̃ pì kĩnaa de à e deran ani tↄ́ kpáńnɛ nà. Tↄ́ kũ gↄ̃gbɛ̃ pìi kpà pↄ́ wɛ̃̀ndide pìnↄnɛ pínki gↄ̃̀ ń tↄ́ ũ. 20 Gↄ̃gbɛ̃ pì tↄ́ kpà bɛ pↄ́kãdenↄnɛ pínki kũ bãnↄ kũ nↄ̀bↄsɛ̃ntɛnↄ pínki, ama adi kpanyĩri e ń tɛ́ a gbɛ̃ndo ũro. 21 Akũ Dikiri Luda i zↄ̃kↄ̃ↄ dà gↄ̃gbɛ̃ pìla. Kũ àtɛn i o, akũ à a gbã̀ntɛrɛwa mɛ̀n do bò, akũ à a mɛ̀baasi tàta a gbɛ̀n. 22 Akũ à gↄ̃gbɛ̃ gbã̀ntɛrɛwa kũ à bòo pìi lìtɛ nↄgbɛ̃ ũ, akũ à gɛ̀ɛ kãao a kĩnaa. 23 Akũ gↄ̃gbɛ̃ pìi pì:
Adikĩna wá bò ma wá gũmmɛ,
a mɛ̀ sↄ̃ à bò ma mɛ̀ɛ gũmmɛ.
Oni a sísi nↄgbɛ̃,
kũ Luda a bò gↄ̃gbɛ̃ gũn yãi.
24 A yã mɛ́ à tò gↄ̃gbɛ̃ dì bo a de kũ a dao bɛa, àdi nakↄ̃a kũ a nanↄo ò gↄ̃ mɛ̀ do ũ. 25 Gↄ̃gbɛ̃ kũ a nanↄo kú pótompo ń pla ń pínki, wé'i sↄ̃ àdi ń kũro.