EBERUNƆ
Kirisi de malaikanↄla 1:1-2:18
Kirisi de Musala 3:1-4:13
Kirisi de Haruna buri sa'orinↄla 4:14-7:28
Kirisi sa'orikɛna deńla 8:1-10:39
Ò Luda náani kɛ 11:1-12:25
Lɛ́dammanaa 13:1-13:25
1
Luda Nɛ́ de malaikanↄla
Luda yã ò ó dizinↄnɛ yã káaku annabinↄ gãi gɛ̃̀n baaakↄ̃ zɛ́nↄ gũn dasi, ama à yã òwɛrɛ a Nɛ́ gãi gↄrↄ kpɛde díkĩnanↄn sà. Nɛ́ pì gãin Luda andunia kɛ̀o, à dìtɛ kũ àkũ mɛ́ anigↄ̃ pↄ́ sĩnda pínki vĩ. Àkũ mɛ́ à Luda gakuri tɛ́kɛna ũ, à de a kunna ũ sãnsãn. Àkũ mɛ́ à pↄ́ sĩnda pínki kũna kũ a yã'ona gbãnao. Durunnanↄ kɛ̃mmana gbɛra à vùtɛ musu Luda zↄ̃kↄ̃de ↄplai. Lákũ tↄ́ kũ à blèe pì de malaikanↄ pↄ́la nà, lɛn a zↄ̃kↄ̃ deńla lɛ. Luda yã dí ò malaika kenɛ yã yá?
Ma Nɛ́mɛ n ũ, ma n i gbãra,
Kesↄ̃:
Manigↄ̃ de a De ũ,
anigↄ̃ de ma Nɛ́ ũ.
Kũ Luda tò a dauduu sù andunia gũn à pì:
A malaikanↄ donyĩ kɛnɛ ń pínki.
Malaikanↄ yã musu à pì:
Adì a zĩ̀rinↄ li ĩa ũ,
a zĩkɛrinↄ sↄ̃ tɛ́vura ũ.
A Nɛ́ yã musu sↄ̃ à pì:
Luda, ĩnigↄ̃ vutɛna kíblegbaaa gↄrↄ sĩnda pínkimɛ,
ndìgↄ̃ n kíkɛgo kũna yãzɛde ũ.
Ń ye yãmanakɛnaai, n zã vãnikɛna gu.
Abire yãi Luda, n Luda, n ka kín,
à pↄnna pìsimma de n gbɛ̃nↄla.
10 Ò pì dↄ:
Dikiri, n andunia zĩni pɛ̀tɛ zaa káaku,
musu bi n ↄzĩmɛ.
11 Ń pínki ni gɛ̃tɛ, ama ĩnigↄ̃ kun.
Oni zĩ kũ lán pↄ́kasa bà,
12 ĩni ń koko lán uta bà,
ĩni ń litɛ lán pↄ́kasa bà.
Mↄkↄ̃n sↄ̃, n kuuna dìgↄ̃ dokↄ̃nↄ,
n gↄrↄ lakana vĩro.
13 À yã dí ò malaika kenɛ yã yá?
Ǹ vutɛ ma ↄplai
ari màgↄ̃ n ibɛrɛnↄ kɛnnɛ n tìntin ũ.
14 Malaikanↄ bi nini zĩkɛrinↄmɛ ń pínki. Luda dì ń zĩ de ò kpá gbɛ̃ kũ oni surabana lenↄimɛ.