FILIMƆ
1
Pↄlu Filimↄ sáabukpanaa
Makũ Pↄlu kũ ò ma da kpɛ́siran Kirisi Yesu yãi kũ ó Yesude dake Timↄtio, ókↄ̃nↄ mɛ́ o takada díkĩna kɛ̃̀nnɛ, ó zĩkɛri dake yenyĩde Filimↄ kũ sↄsi gbɛ̃ kũ òdi kↄ̃ kakara n bɛanↄ kũ ó nↄgbɛ̃ yenyĩde Afiao kũ ó zĩ̀kari dake Akipuo. Luda ó De kũ Dikiri Yesu Kirisio gbɛ̃kɛ kɛnnɛ, à n gba aafiaa.
N yã dìgↄ̃ dↄmagu gↄrↄ sĩnda pínki ma aduakɛnaa gũn, madìgↄ̃ ma Luda sáabu kpá, zaakũ ma Dikiri Yesu náani kũ ntɛn kɛ baaruu mà kũ yenyĩ kũ ń vĩ kũ Luda gbɛ̃nↄo ń pínki. Madìgↄ̃ wɛ́ kɛ, de ó kunna kↄ̃o Yesu zɛ́n tó n wɛ́ kɛ̃ yã mana kũ ó vĩ kunna Kirisi gũn pínki musu. Ma gbɛ̃, n yena Luda gbɛ̃nↄi ma pↄ kɛ̀ nna manamana, à ma laakarii kpàtɛmɛnɛ, zaakũ n ń laakarii kpàtɛńnɛ.
Pↄlu kutɛkɛna Filimↄnɛ Ɔnɛsimu yã musu
Abire yãi, bee kũ ma zɛ́ kà Kirisi gũn mà yã kũ à mana ǹ kɛ ditɛnnɛ, bee kũ abireo ma kútɛ kɛ̀nnɛ kũ yenyĩo. Makũ Pↄlu, ma mare zↄ̃kↄ̃ ina kũ ma kunna kpɛ́siran tera Kirisi Yesu yãiio, 10 ma kútɛ kɛ̀nnɛ Ɔnɛsimu yã musu kũ à gↄ̃̀ ma nɛ́ ũ Yesu zɛ́ gũn kpɛ́siran la yãi. 11 À anfãni vĩnnɛ yãro, ama tera à anfãni vĩ makũ kũ mↄkↄ̃nwoonɛ. 12 Ma a gbàrɛmma, àkũmɛ ma swɛ̃̀ ũ. 13 Ma kunna kpɛ́siran baaru nna kpana yãi, má ye àgↄ̃ kú ma sarɛ, de àgↄ̃ kpámai n gɛ̃nɛ ũ, 14 ama má ye mà yãke kɛ n lɛ́ sariro, de ǹsun yã mana kɛmɛnɛ tilasiro, séde kũ n pↄyeinaao. 15 Ke anigↄ̃ Ɔnɛsimu kɛ̃mma yã gↄrↄ pla de à ɛra à summa àgↄ̃ kú kũnwo gↄrↄ sĩnda pínki yãimɛ. 16 À kun lán zↄ̀ↄ bà doro, zaakũ à de zↄ̀ la, à de n gbɛ̃ yenyĩde ũ kunna Kirisi gũn. Ma gbɛ̃ yenyĩdemɛ. Oni mↄkↄ̃n kũ à de n zↄ̀ ũ, akũsↄ̃ à gↄ̃̀ n gbɛ̃ ũ Dikiri gũn pↄ́ o dↄ yá?
17 Abire yãi tó n ma ditɛ n gbɛ̃ndo ũ, ǹ gbãnakɛ kpái, lákũ ĩni kpámai nà. 18 Tó à zã̀nnɛ yãkea ke tó à n fĩna kũna, abire gↄ̃̀ ma yã ũmɛ. 19 Makũ Pↄlu makũ mɛ́ ma yã díkĩna kɛ̃̀ kũ ma zĩda ↄo, mani n fĩna bonnɛ. Kũ ń ma fĩna kũna n zĩda wɛ̃̀ndi ũ, mani lɛ́ páaro. 20 Tↄ̀, ma gbɛ̃, kunna Dikiri gũn ǹ yã mana kɛmɛnɛ, ǹ ma laakari kpátɛmɛnɛ ó kunna Kirisi gũn yãi.
21 Ma takada dí kɛ̃̀nnɛ, kũ má dↄ̃ kũ ĩni ma yã ma, akũsↄ̃ ĩni kɛ de yã kũ ma ònnɛla. 22 Abire gbɛra ǹ kipaki kɛkɛmɛnɛ dↄ, zaakũ má wɛ́ dↄi Luda ni ma boárɛ wɛ́kɛ kũ átɛn kɛa yãi.
Lɛ́zammanaa
23 Ɛpafara kũ ó kú lɛɛlɛ kpɛ́siran Kirisi Yesu yãi fↄ kpàmma 24 kũ ma zĩkɛri dakenↄ Maaku kũ Arisitakuo kũ Demasio kũ Lukuo. 25 Dikiri Yesu Kirisi gbɛ̃kɛ kɛárɛ.