YƆSUA
Zĩ̀blena Kanaanↄ bùsuua 1:1-11:23
Yↄsua lɛ́zammana kũ a ganaao 23:1-24:33
1
Dikiri yãditɛna Yↄsuanɛ
Dikiri zↄ̀bleri Musa ga gbɛra Dikiri yã ò Musa kpàasi Yↄsua, Nuni nɛ́nɛ à pì: Ma zↄ̀bleri Musa gà. Ǹ futɛ ǹ bikũ Yodaa la sà, mↄkↄ̃n kũ Isarailanↄ ń pínki, à gɛ̃ bùsu kũ ma kpàáwan. Gu kũ á gbá pɛ̀tɛn pínki, ma kpàáwa lákũ ma ò Musanɛ nà. Sɛna zaa gbárannan ari gɛna Lɛbana bùsun, sɛna zaa swa zↄ̃kↄ̃ kũ òdi pi Yuflati ari gɛna ísira kũ à kú ifãlɛtɛ kpa, Itinↄ bùsuu pì ni gↄ̃ á búsu ũ pínki. Ari ǹ gɛ́ gao gbɛ̃ke ni le à n gã̀ fĩro. Lákũ má kú kũ Musao nà, lɛn manigↄ̃ kú kũnwo lɛ. Mani n tónlo, mani pã kpányĩ zikiro.
Ǹ zɛ gbãna ǹgↄ̃ wↄ́rↄgↄ vĩ, zaakũ mↄkↄ̃n mɛ́ ĩni bùsu kũ ma a la dà á dizi káakunↄnɛ ma pì mani kpáḿma sí ǹ kpá gbɛ̃ dínↄa. Ǹ zɛ gbãna ǹgↄ̃ wↄ́rↄgↄ vĩ dé! Ǹ laakari dↄ doka kũ ma zↄ̀bleri Musa dànnɛa ǹgↄ̃ kũna pínki. Ǹsun kɛ̃a ǹ na ↄplai ke ↄzɛiro, n tá ni kɛ nna. Ǹ tó Musa doka takada pì yã gↄ̃ da n lɛ́n, ǹgↄ̃ laasun lɛ́a fãnantɛ̃ kũ gwãanio. Ǹ laakari dↄ yã kũ à kú a gũnnↄa pínki ǹ zĩ kɛa, n tá nigↄ̃ nna n yã ni bo mana. Makũ mɛ́ ma yã dìtɛnnɛroo? Ǹ zɛ gbãna ǹgↄ̃ wↄ́rↄgↄ vĩ. Ǹsun tó vĩna n kũro, ǹsun bídi kɛro, zaakũ makũ Dikiri n Luda, manigↄ̃ kú kũnwo gu kũ ntɛn gɛ́n pínki.
10 Akũ Yↄsua pì Isaraila don'arɛdenↄnɛ: 11 À gɛ̃tɛ bùran à o gbɛ̃nↄnɛ ò zàna soru kɛ, zaakũ gↄrↄ aakↄ̃ gbɛra oni bikũ Yodaa la, oni gɛ́ bùsu kũ Dikiri ń Luda kpàḿma ògↄ̃ vĩ sí. 12 Yↄsua pì Rubɛninↄnɛ kũ Gadanↄ kũ Manasenↄ kpadoo: 13 À dↄ yã kũ Dikiri zↄ̀bleri Musa dìtɛárɛ dín, à pì Dikiri á Luda ni tó à kámmaboki le à bùsu díkĩna kpàáwa. 14 Abire yãi á nↄgbɛ̃nↄ kũ á nɛ́ fítinↄ kũ á pↄ́kãdenↄ gↄ̃ bùsu kũ Musa kpàáwan Yoda bara la, á zĩ̀karinↄ do ń gbɛ̃nↄnɛ arɛ ò bikũ ń pínki, ògↄ̃ ń gↄ̃kɛbↄnↄ kũna ò kpáńyĩ 15 ari Dikiri gↄ̃ tó á gbɛ̃nↄ kámmaboki le lákũ à kɛ̀árɛ nà, mↄ́kↄ̃nↄ sↄ̃ onigↄ̃ bùsu kũ Dikiri á Luda tɛn kpáḿma vĩ. Abire gbɛra áni su bùsu kũ à gↄ̃̀ á pↄ́ ũ díkĩna gũn, áni vutɛ bùsu kũ Dikiri zↄ̀bleri Musa kpàáwa Yoda bara la ifãboki kpa pìn. 16 Akũ ò wèa ò pì: Yã kũ n dìtɛwɛrɛ pínki óni kɛ. Gu kũ n ó zĩn pínki óni gɛ́. 17 Lákũ o zĩ kɛ̀ Musa yã nà pínki, lɛn óni zĩ kɛ n yãa lɛ se. Dikiri n Luda gↄ̃ kú kũnwo, lákũ à kú kũ Musao nà. 18 Gbɛ̃ kũ à bò n yã kpɛ à gì yã kũ n dìtɛnɛ kɛi, ade gàmɛ. Ǹ zɛ gbãna ǹgↄ̃ wↄ́rↄgↄ vĩ dé!