28
Yesu vunaa
(Maa 16:1-8, Luk 24:1-12, Yuh 20:1-10)
Kámmabogↄrↄ gbɛra azumanɛnna zĩ kↄnkↄkↄnkↄ Mariama Magadalɛni kũ Mariama pãnde pìio bò ò gɛ̀ɛ mira gwa. Akũ zĩtɛ yĩ̀gãyĩgã gbãnagbãna, zaakũ Dikiri malaika ke bò musu, à sù à gbɛ̀ɛ pì gbigiri kɛ̀ à gò mira lɛ́a, akũ à vùtɛa. A ãn de lán legũpinaa bà, a uta de pú táitai lán buu bà. Vĩna gudãkpãrinↄ kũ̀, òtɛn lukaluka, akũ ò gↄ̃̀ sã̀ii. Akũ malaika pìi pì nↄgbɛ̃ pìnↄnɛ: Àsun tó vĩna á kũro. Má dↄ̃ kũ Yesu kũ ò pà líaan átɛn wɛtɛ. À kú laro, à fùtɛ lákũ à ò nà. À mↄ́ à gu kũ ò a wùtɛn gwa, á gɛ́ à o a ìbanↄnɛ likalika à fùtɛ bona gan. Ani dońnɛ arɛ gɛna Galili. Gwen áni a en. Ma òárɛn gwe.
Akũ ò bò miran likalika kũ vĩnao, ama ń pↄ nna zↄ̃kↄ̃. Ò bàa lɛ̀ òtɛn gɛ́ a baaru kpá a ìbanↄnɛ. Akũ Yesu dàńlɛ gↄ̃̀nↄ, à fↄ kpàḿma. Kũ ò nài, ò donyĩ kɛ̀nɛ, akũ ò ↄ nà a gɛ̀sɛkpɛa. 10 Akũ Yesu pìńnɛ: Àsun tó vĩna á kũro. À gɛ́ à o ma gbɛ̃nↄnɛ ò gɛ́ Galili. Gwen oni ma en.
Soza gudãkpãrinↄ yãgbãnnɛnaa
11 Kũ nↄgbɛ̃nↄ tà, akũ soza gudãkpãri kenↄ gɛ̃̀ wɛ̃tɛ gũn, ò yã kũ ò kɛ̀nↄ ò sa'orikinↄnɛ pínki. 12 Akũ sa'oriki pìnↄ gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃nↄ sìsi, ò yã gↄ̃̀gↄ̃, akũ ò ↄgↄ zↄ̃kↄ̃ↄ kpà sozaa pìnↄa gusarɛ 13 ò pì: À pi a ìbanↄ mɛ́ ò sù gwãani, ò a gɛ̀ɛ sɛ̀ kpãni gↄrↄ kũ átɛn i o. 14 Tó bùsu gbɛ̃ zↄ̃kↄ̃ yã pìi mà, óni kútɛ kɛ́nɛ, áni bo yãketen. 15 Sozanↄ ↄgↄ pìi sì, akũ ò kɛ̀ lákũ ò dàńnɛ nà. Akũ yã pìi gↄ̃̀ Yudanↄnɛ baaru ũ ari kũ a gbãrao.
Yesu zĩ nana a ìbanↄnɛ ń ↄĩ
(Maa 16:9-20, Luk 24:36-53, Yuh 20:11-23, Zĩr 1:6-8)
16 Yesu ìba gbɛ̃nↄn kuri awɛɛdonↄ gɛ̀ɛ Galili kpi kũ à a ki gↄ̃̀gↄ̃ńnɛ yã musu. 17 Kũ ò a è, ò donyĩ kɛ̀nɛ, ama ń gbɛ̃kenↄ tɛn sika kɛ. 18 Akũ Yesu nàńyĩ à pìńnɛ: Luda musu kũ zĩtɛo iko pínki kpàma. 19 Abire yãi à gɛ́ à buri sĩnda pínki kɛ ma ìbanↄ ũ, à ń da'itɛ kɛ kũ De Luda tↄ́o kũ a Nɛ́ tↄ́o kũ a Nini tↄ́o, 20 à yã kũ má dìtɛárɛnↄ dańnɛ ògↄ̃ kũna pínki. À ma, manigↄ̃ kú kãáo gↄrↄ sĩnda pínki ari andunia gɛ́ lákao.