MAAKU
Baaru nna kũ Maaku kɛ̃̀ɛ
Yesu da'itɛkɛnaa 1:1-1:13
Yesu yãdannɛna Galili 1:14-9:50
Zaa Galili ari Yurusalɛmu 10:1-10:52
Yesu kunna Yurusalɛmu 11:1-14:9
Yesu gana kũ a vunaao 14:10-16:20
1
Yahaya Da'itɛkɛri waazikɛnaa
(Mat 3:1-17, Luk 3:1-22, Yuh 1:19-28)
Luda Nɛ́ Yesu Kirisi baarun dí. À nàa lákũ à kú annabi Isaya takada gũn nà à pì:
Mani ma zĩ̀ri gbarɛ n ã
à zɛ́ kɛkɛnnɛ.
À baarukparii kòto ma dↄ gbárannan àtɛn pì:
À zɛ́ kɛkɛ Dikirinɛ,
à zɛ́ kotinanↄ poronɛ súsu.
Lɛn Yahaya Da'itɛkɛri sù gbárannan lɛ, àtɛn waazi kɛ gbɛ̃nↄnɛ à pì ò nɛ̀sɛ litɛ ò da'itɛ kɛ, Luda ni ń durunnanↄ kɛ̃ḿma. Yudea bùsudenↄ kũ Yurusalɛmudenↄ gɛ̀ɛ a kĩnaa ń pínki. Òdi ń durunnanↄ o gupuraa, akũ àdi ń da'itɛ kɛ Yodai. Yahaya dìgↄ̃ pↄ́kasa kũ ò tã̀ kũ lakumi kãonↄ dana, àdi bára asa dↄ a pi. Kwa kũ zↄ́'ioomɛ a pↄ́ble ũ. À waazi kɛ̀ à pì: Gbɛ̃ke ni su ma gbɛra a gbãna demala. Mádi ká mà kútɛ mà a kyate bobonɛro, madì á da'itɛ kɛ kũ íomɛ, àkũ mɛ́ ani á da'itɛ kɛ kũ Luda Ninio.
Yesu da'itɛkɛna
(Mat 3:13-4:11, Luk 3:21-22)
Gↄrↄ birea Yesu bò Nazɛra, Galili bùsun, à sù, akũ Yahaya a da'itɛ kɛ̀ Yodai. 10 Kũ Yesu bikũ̀ gↄ̃̀nↄ, à è ludambɛ tɛn wɛ̃kↄ̃a, Luda Nini tɛn suawa lán potɛ̃nɛ bà. 11 Akũ à kòtoo mà bona ludambɛ à pì: Mↄkↄ̃mɛ ma nɛ́ mɛ̀n do légelege yenyĩde ũ, kũ ma pↄ nnamma manamana.
Yesu yↄ̃ogwanaa
(Mat 4:1-11, Luk 4:1-13)
12 Akũ Luda Nini a gbàrɛ gbárannan gↄ̃̀nↄ, 13 akũ à kú gwe kũ nↄ̀bↄsɛ̃ntɛnↄ ari gↄrↄ bupla, Setan tɛni a yↄ̃ à gwa. Akũ malaikanↄ sù ò kpài.
Yesu ìba káakunↄ sisinaa
(Mat 4:18-22, Luk 5:1-11)
14 Yahaya kũnaa gbɛran Yesu tà Galili, àtɛn baaru nna kũ à bò Luda kĩnaa kpá 15 à pì: A gↄrↄ kà, kpata kũ à bò Luda kĩnaa kà kãni. À nɛ̀sɛ litɛ à baaru nna pì sí.
16 Kũ Yesu tɛn do Galili sɛ̀bɛɛi, à Simↄ kũ a dakũna Anduruoo è, òtɛn birigi kpá sɛ̀bɛɛ pìn, zaakũ sↄrↄkↄnↄmɛ. 17 Akũ Yesu pìńnɛ: À mↄ́ à tɛ́mai, mani á kɛ gbɛ̃wɛtɛrinↄ ũ. 18 Zaa gwe gↄ̃̀nↄ ò ń biriginↄ tòn ò bò ò tɛ̀i. 19 Kũ à gɛ̀ɛ arɛ fíti, à Zebedi nɛ́ Yamisi è kũ a dakũna Yuhanao. Ò kú gó'itɛ gũn, òtɛni ń biriginↄ kɛkɛ. 20 À ń sísi gↄ̃̀nↄ, akũ ò ń de Zebedi kũ zamalingakɛrinↄ tò gó gũn gwe ò bò ò tɛ̀i.
Yesu tãnade werekↄ̃ana Kapɛnamu
(Luk 4:31-37)
21 Ò gɛ̀ɛ Kapɛnamu. Kũ kámmabogↄrↄ kà, Yesu gɛ̀ɛ aduakɛkpɛn, àtɛn yã dańnɛ. 22 A yãdannɛnaa bò ń sarɛ, zaakũ àdi dańnɛ kũ ikooomɛ, adi kɛ lán ludayãdannɛrinↄ pↄ́ bànlo.
23 Gↄrↄ birea gↄ̃gbɛ̃ tãnade ke kú aduakɛkpɛn gwe. À wiki lɛ̀ à pì: 24 Bↄ́n ó vĩ kↄ̃ ↄ̃ii, Yesu Nazɛra? N su ǹ ó kakatɛn yá? Má dↄ̃ gbɛ̃ kũ ń de a ũ, mↄkↄ̃mmɛ Luda gbɛ̃ kũ à kú adona ũ. 25 Akũ Yesu gì tãna pìinɛ à pì: Ǹ yĩtɛ! Ǹ go gbɛ̃ pìia. 26 Akũ tãna pì a yĩ̀gãyĩgã à wiki gbãna lɛ̀, akũ à gòa. 27 Bídi gbɛ̃nↄ kũ̀ ń pínki, òtɛn kↄ̃ lala: Bↄ́ taka buri yãn díi? Yãdannɛna dufun yá? Àdi yã dańnɛ kũ ikooo fá! Bee kũ tãnanↄ, tó à yã dìtɛńnɛ, òdi a yã mamɛ. 28 Akũ kãnto a tↄ́ dà Galili bùsula pínki.
Yesu gyãrenↄ werekↄ̃ana dasi
(Mat 8:14-17, Luk 4:38-41)
29 Kũ Yesu bò aduakɛkpɛn, akũ à tà Simↄ kũ Anduruo bɛa gↄ̃̀nↄ kũ Yamisio kũ Yuhanao. 30 Simↄ nanↄ da wútɛna, mɛ̀wãna a kũ̀, akũ ò a yã ò Yesunɛ gↄ̃̀nↄ. 31 À gɛ̀ɛ a kĩnaa à a kũ̀ a ↄa à a fùtɛ. Akũ a sikonnaa pìi wèrea ari à pↄ́ble kɛ̀ńnɛ.
32 Kũ ↄkↄsi kɛ̀, ifãntɛ̃ tɛn gɛ̃ kpɛ́n, ò sùnɛ kũ gyãrenↄ kũ tãnadenↄ ń pínki. 33 Wɛ̃tɛdenↄ kàkara a kpɛ́ kpɛ́lɛlɛa ń pínki. 34 À gbɛ̃nↄ kɛ̃̀kↄ̃a dasi kũ gyã buri sĩnda pínkio, à tãnanↄ gò gbɛ̃nↄa dasidasi. Àdi tãnanↄ gba zɛ́ ò yã oro, zaakũ ò dↄ̃ gbɛ̃ kũ à de a ũ.
Yesu waazikɛna zaa Galili
(Luk 4:42-44)
35 Kↄnkↄkↄnkↄ Yesu fùtɛ à bò à gɛ̀ɛ sɛ̃̀n gusarɛ, àtɛn adua kɛ gwe. 36 Akũ Simↄ kũ a gbɛ̃nↄ pɛ̀tɛi. 37 Kũ ò bòa, ò pìnɛ: Gbɛ̃ sĩnda pínki tɛni n gbɛka. 38 Akũ à pìńnɛ: Ò gɛ́ gu pãndea lakutu kũ à kú ó sarɛnↄ gũn, mani waazi kɛ gwe dↄ, zaakũ abire yãin ma su. 39 Lɛmɛ àdigↄ̃ kure Galili bùsu gu sĩnda pínkia lɛ, àdigↄ̃ waazi kɛ ń aduakɛkpɛnↄ gũn àdigↄ̃ tãnanↄ gogoḿma.
Kusude werekↄ̃anaa
(Mat 8:1-4, Luk 5:12-16)
40 Akũ kusude ke sù a kĩnaa à kùtɛ à wɛ́ kɛ̀a à pì: Tó ń yei, ĩni fↄ̃ ǹ ma werekↄ̃a swáswa. 41 À kɛ̀ Yesunɛ wɛ̃nda, akũ à ↄ bò à kɛ̀a à pì: Má yei, ǹ gↄ̃ swáswa. 42 Zaa gwe gↄ̃̀nↄ a kusu làka à gↄ̃̀ swáswa. 43 Akũ Yesu a gbàrɛ gↄ̃̀nↄ à gìnɛ à pì: 44 Ǹsun o gbɛ̃ke maro. Ǹ gɛ́ ǹ n zĩda mↄ sa'oriinɛ, ǹ sa'opↄ kũ Musa dìtɛ kpá n werekↄ̃ana sèeda ũ gbɛ̃nↄnɛ. 45 Kũ à bò, à gɛ̀ɛ àtɛn yã pì o'ońnɛ. Yã pìi dàgula, akũ Yesu dì fↄ̃ à gɛ̃ wɛ̃tɛn gupuraa doro. Àdigↄ̃ kú sɛ̃̀n gusarɛmɛ, akũ òdigↄ̃ bo gu sĩnda pínkia ògↄ̃ su a kĩnaa.